Bibliotek

Det personliga är politiskt – Kapitalismen, familjen och privatlivet / Eli Zaretsky

Det personliga är politiskt – Kapitalismen, familjen och privatlivet

Upphov: Eli Zaretsky ; övers.: Paul Frisch

Utgivare/År: Stockholm : Prisma, 1979

ISBN: 91-518-1171-5

Sidor: 141 sidor

Ämnen: Feminism, Historia, Kapitalism, Klass, Socialism

”Den traditionella patriarkaliska familjen, som vilade på privat ägande av produktionsmedlen, försvagades i och
med att samhället industrialiserades. Arbete och fritid skildes åt. Nu i våra dagar framhävs betydelsen av en personlig tillvaro, uppfattad som fristående från arbetsliv och samhälle. Industrins uppkomst frigjorde i stor utsträckning kvinnorna från det patriarkaliska tvångets traditioner och gjorde det möjligt för dem att bli självförsörjande. Men den alltmer privatiserade livsformen skapade en ny grundval för kvinnoförtryck: ansvaret för att bevara hemmet som en tillflykt undan ett opersonligt samhälle.
Den amerikanske historikern, journalisten och författaren Eli Zaretsky diskuterar i denna bok indelningen av vårt samhälle i en privat och en samhällelig sfär. Han redovisar den analys som den nya kvinnorörelsen gjort av kvinnoförtrycket och dess historia. Han granskar familjens plats i det kapitalistiska samhället och ger en översikt över de olika rörelser som har försökt omdana
familjen: den utopiska och den marxistiska socialismen, de ryska och kinesiska revolutionerna och slutligen feminismen, som vill göra det personliga politiskt.
Eli Zaretsky, som är socialist och vill bidra till kvinnans frigörelse, menar att socialismen har försummat kvinnofrågan för kampen om produktionsmedlen. I ett framtida socialistiskt samhälle måste den personliga sfären fä samma vikt som varuproduktionen. Allt socialt nödvändigt arbete – även i hemmen – måste delas rättvist och arbetstiden radikalt förkortas. Boken är klart och enkelt skriven och bör läsas av alla som vill bidra till att skapa ett fritt, jämlikt och meningsfullt liv för kvinnor och män.”

Kopiera länk