Bibliotek

Fronesis nr 18 – Staden

Fronesis nr 18 – Staden

Upphov: Asef Bayat, Dalia Mukhtar-Landgren, Catharina Thörn, Saskia Sassen …

Utgivare/År: Göteborg : Fronesis, 2005

ISSN: 1404-2614

Sidor: 227 sidor

Ämnen: Arbete, Globalism, Kapitalism, Klass, Nyliberalism, Samhällsliv, Tidskrifter

”I år beräknas världens stadsbefolkning överskrida antalet människor som bor på landsbygden. Det som hände i Sverige för 70 år sedan händer i dag på global nivå. Föreställningen om Syd som ruralt och jordbruksdominerat, i motsats Nord som antas vara urbant och industriellt, förefaller inte längre giltig. Det är inte i Nord som den största tillväxten av stadsbefolkningar sker, utan i Syd. Fronesis nr 18 har tema Staden. Det handlar om de växande städernas roll i den globaliserade kapitalismen. Om vilka mekanismer som länkar samman staden med de globala flödena av människor, varor och kapital. Om framväxten av en nyliberal stadspolitik, vars kärna ligger i att marknadsföra städerna för att attrahera kapital och ”rätt” arbetskraft, samtidigt som det skapas nya gränser och kontrollformer. Och om hur nya klass- och könsorättvisor växer fram som ett resultat av denna politik. Det tycks som om de snabbast växande städerna i dagens Syd närs av en bräcklig informell sektor, med en explosionsartad ökning av slumområden i dess spår. Mike Davis skriver om den globala urbana befolkningsutvecklingens betydelse för Syd när det gäller demokrati, utveckling och välfärd. Tudelningen av städer i Nord behandlas i en rad texter av bland andra geograferna Saskia Sassen och Neil Smith och arkitekten Lars Mikael Raattamaa. Som regionala tillväxtmotorer och noder i ett globalt ekonomiskt nätverk tycks storstäderna allt mer frigöra sig från sina nationella kopplingar, för att likt medeltidens stadsstäder leva sina egna liv. Politikens syfte blir att attrahera och hålla kvar välutbildade och tillväxtgenererande grupper, vilket samtidigt förutsätter en ökning av lågbetalda och osäkra tjänstearbeten. Dalia Mukhtar-Landgren skriver om Malmö kommuns handlingsplan Välfärd för alla och hur diskursen kring ”problemstaden” både reflekterar och reproducerar befintliga ojämlikheter. Vi introducerar även kulturgeografen David Harveys teorier om pengarnas, tidens och rummets betydelse för den urbana utvecklingen. Ekonomen Massimo De Angelis skriver om behovet av allmänningar och diskuterar hur staden kan grunda sig på andra principer än marknadsutbytet.” Innehåll i Fronesis nr 18:

 • Magnus Hörnqvist, Anders Lund Hansen, Hanna Pettersson, Olav Unsgaard och Magnus Wennerhag: En öppen stad, en ej befästad
 • Mike Davis: Slummens planet: Urban tillbakagång och det informella proletariatet
 • Christan Abrahamsson och Frida Andersson: Harvey, kapitalismen och staden
 • David Harvey: Pengar, tid, rum och staden
 • Anders Lund Hansen: Rumskrig, nyliberalism och skalpolitik
 • Neil Smith: Ny globalism, ny urbanism:ojämn utveckling i det tjugoförsta århundradet
 • Lars Mikael Raattamaa: Den offentliga klassen
 • Dalia Mukhtar-Landgren: Den delade staden – Välfärd för alla i kunskapsstaden Malmö
 • Pär Thörn: Den kommunala kroppen
 • Mats Franzén: Mellan stigma och karisma. Stureplan, Sergels torg och platsens politik
 • Saskia Sassen: Strategiska representationer av kön: Globala städer och överlevnadskretsar
 • Catharina Thörn: Tecken på vad? Graffiti, nolltolerans och ytans politik
 • Jan Wehrheim: Den sönderfallande säkerhetsstaden
 • Massimo De Angelis: Globalt kapital, livsuppehälle och frågan om alternativ
 • Asef Bayat: Globaliseringen och de informellas politik i Syd
Kopiera länk