Bibliotek

Politisk strategi / Kurt Sjöström

Politisk strategi – Ett bidrag till debatten om den marxistiska strategin

Upphov: Kurt Sjöström

Utgivare/År: Lund : Cavefors, 1979

ISBN: 91-584-0007-9

Sidor: 159 sidor

Ämnen: Kapitalism, Klass, Kommunistiska rörelser, Marxism, Organisering, Socialism

”De senare årens kritiska värdering av den ekonomiska och politiska strukturen i de socialistiska övergångsländerna har i anslutning till de tilltagande kristecknen i den kapitalistiska västvärlden ökat intresset för den politiska strategin. Till de frågor som ställs hör bl a hur socialismen kommer att gestalta sig i de högt utvecklade industriländerna och vägarna för att nå socialismen i dessa länder. Kurt Sjöström ger i Politisk strategi ett bidrag till denna debatt. Det är en polemisk bok. Den granskar kritiskt de i många kommunistpartier förhärskande strategierna om framväxten av en statsmonopolistisk kapitalism som polariserar krafterna mellanmonopolkapitalet på ena sidan och »folket» på andra sidan. Boken innehåller också en kritik av den spanske kommunistledaren Carillos speciella »eurokommunism». Sjöström går tillbaka till de marxistiska klassikernas teorier om staten, klasserna och reformpolitiken, och ger en kort överblick över det väsentligaste i de hittillsvarande strategierna för arbetarklassens kamp. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av den ekonomiska och politiska strukturen i Sverige ger Politisk strategi ett utkast till en strategi för socialismen. Men Sjöström stannar inte därvid. Ett av de väsentligaste dragen i boken är betoningen av att det socialistiska perspektivet är otillräckligt. Endast i ett perspektiv av ett framtida kommunistiskt, klasslöst samhälle kan arbetarklassen och de närstående mellanskikten utforma en strategi i vilken det går att dra erfarenheter av den hittillsvarande praktiken i socialistiska länder. I detta kommunistiska perspektiv visar också författaren på arbetarklassintresset att utövandet av klassmakten i det socialistiska övergångssamhället utvecklas till den mest breda och fördjupade demokrati – en demokrati som omfattar både den ekonomiska, ideologiska och politiska nivån i samhället.”

Kopiera länk