artikel

(V)i ger mer pengar till polisen

Kommunalpolitikern Mohammed Noori (fp) ondgör sig i Mitt i Nacka 17 maj över polisens bristande resurser och skyller detta på (s) och (v). I sann borgerlig anda nämner Noori självklart inte de positiva resursförstärkningarna som (v), (s) och (mp) har lyckats åstadkomma i de gemensamma budget under samarbetsåren.

Vänsterpartiet menar dock att det inte räcker med att enbart tillskjuta nya resurser. Vi vill samtidigt peka på att det finns viktiga delar av polisens verksamhet som behöver förbättras och utvecklas. Det har satsats stora resurser på en nödvändig utbyggnad av utbildningskapaciteten och nyanställningar av poliser runtom i landet. Detta till trots synes polisbristen aldrig ha varit så stor som nu. Det är en märklig situation att den ökande budgetramen inte leder till fler synliga poliser på gator och torg. Två fotpatrullerande poliser kanske är mer effektiva ur brottsförebyggande perspektiv än två radiobilar med två poliser i varje. Kanske finns också anledning att se över antalet chefsbefattningar i förhållande till antalet poliser inom de olika myndigheterna.

Även på utrustningssidan sker en successiv uppdatering. Men de tilldelade resurserna måste tas bättre till vara. Poliser inom de olika myndigheterna vittnar om bristande samordning så att t.ex. närpolis och kriminalpolis använder olika utrustning trots att de delar samma lokaler. Inte heller finns det samordning vad gäller skyddsutrustning, vilket innebär olika standard för olika poliser. Detta gör inköpen dyrare och effektiviteten sämre, därför bör polisen ha en gemensam inköpsfunktion.

En viktig fråga när det gäller polisen är också fördelningen av resurser över landet. (V) anser att vi alltid måste se på polisen som en nationell resurs. Personer som lever i glesbygd måste ha samma rätt till trygghet och samhällelig service som de som bor i mer tätbefolkade områden. I arbetet att förverkliga detta är polisens utvecklingsavtal ett viktigt och verksamt redskap. Det handlar bl.a. om den faktiska tillgången till polis – det är en prioriterad uppgift för vänstern.

Hediye Güzel
Arne Arenteg
Vänsterpartiet i Nacka

 

Kopiera länk