artikel

Nacka kommun gillar trängselskatten

Försöket med trängselskatt är en succé. Som en klok dam uttryckte det: ”Det borde kallas trivselskatt”. Hur man än räknar gynnas nästan alla resenärer och boende intill berörda gator och vägar. Vänsterpartiet gillar trängselskatt – och det borde alla göra.

Kollektivtrafikanterna gynnas

För kollektivresenärerna innebär trängselskatten flera positiva effekter. Den minskade trängseln på vägar och gator gör att bussarna kommer fram lättare och fortare. Nu måste t.o.m. bussarna ta paus vid hållplatserna för att invänta tidtabellen eftersom själva bussresan går fortare än tidigare. SL har fått ett angenämnt problem att korrigera tidtabeller så att de kortare restiderna kan utnyttjas fullt ut.  Eftersom köerna på vägarna nästan försvunnit är det lättare att planera sin tid eftersom man är mer säker på när bussen kommer fram. Luften på och kring vägarna har blivit hälsosammare eftersom köande, stillastående vägfordon genererar stora mängder hälsofarliga föroreningar såsom partiklar, ozon och kväveoxid.

Fler busslinjer, tätare busstrafik och nya hållplaster har skapats eftersom trängselskatten har medfört att fler åker kollektivt. Trängselskatten motiverar en ökning av utbudet av kollektivtrafik vilket alla kollektivresenärer drar nytta av. För t.ex. Nackas och Värmdös del innebär det att köerna vid Skurubron har minskat kraftigt och att det nu finns bussar som går direkt till Stockholms central – något som Vänsterpartiet föreslog i fullmäktige för över tio år sedan.  

Filerna för bussar kan kanske t.o.m. tas bort på vissa ställen och utnyttjas av alla vägfordon – då skulle vägutnyttjandet bli än mer effektivt.

Finansieringen av ytterligare utbyggnad av kollektivtrafik kan ske av intäkterna från försöket. Exempelvis kan en spårutbyggnad till Nacka påskyndas. Spår för snabb, modern spårtrafik bör snarast byggas, så vi tex får en snabb, kollektiv kommunikationsmöjlighet mellan Orminge och Globenområdet som skulle ta ca 15 minuter – eller 15minuter in till Slussen.

Biltrafiken effektivare

För de som ändå måste ta bilen är det bara att konstatera att det nu är under helt andra förutsättningar än tidigare. Biltrafiken har minskat kraftigt, köerna är till stor del borta, man vet när man kommer fram och restiden har i många fall halverats. Som en hantverkare sa: ”Jag vet när jag kommer fram Jag kan planera mitt jobb bättre och jag sparar tid, pengar och slipper oro.”  Han tar 300 kronor i timme och sparar han in en timmes resande betalar han glatt 60 kronor om dagen i trängselskatt – han kallade skatten ”effektivitetskatt”. Detta gäller naturligtvis alla yrkesgrupper som färdas på vägarna.  Jublar särskilt gör naturligtvis yrkesgrupper som taxi och budbilar som fått bättre arbetsmiljö och mer jobb.

Miljön är en också en vinnare

Nästa vecka…

Försöket är en teknisk succe.

Försöket är världsunikt med avseende på  storlek och teknik. Ändå har det fungerat förvånansvärt väl. Naturligtivs har det liksom all ny teknik drabbats av diverse barnsjukdomar men det är ändå relativt lite. Att man tex nästan inte kan betala kontant i Nacka är ett exempel – vem tänkte på att det inte finns Pressbyrå eller Seven till Eleven i Nacka. Men alla allvarliga problem som dykt upp har eller håller på att lösa.
Ett otal städer runt om i världen följer detta försök med stort intresse. Succen har ökat detta intresse.

Nacka kommun bör uttala sitt stöd för försöket.

Försöket har kanske inneburit störst fördelar för oss i Stockholms kranskommuner. Större och snabbare kollektivtrafikutbud, snabbare bilresor , lättera att planera resandet, bättre boende- och resandemiljöer.  Detta i sin tur innebär också högre värde på ägda bostäder i berörda kommuner – något som åtminstone borde tilltala moderata intressen.

Vänsterpartiet kommer i en motion till fullmäktige att föreslå att Nacka kommun uttalar sitt stöd för försöket och att det permanentas.

Detta för att komma bort från den föråldrade och teknikfientliga politik som moderaterna med drabanter gett uttryck för. Moderaterna grundar sin politik på någon slags primitiv instinkt om att skatter skall bekämpas oavsett om de är bra eller dåliga.  Folkpartiet är som vanligt och ger uttryck för alla slags åsikter, centern och kristdemokraterna har delvis tidigare varit både för och emot trängselskatten men är nu helt tysta.

 Stockholms Handelskammare som tycks ha samma primitiva utgångspunkter som moderaterna har också länge kämpat mot trängsleskatten men är nu tysta. Det är särskilt anmärkningsvärt med en handelskammare och ett moderat parti som säger sig  vilja främja näringslivet men som samtidigt är motståndare till moderna, avancerade system som främjar och effektiviserar näringslivet och fått internationell uppmärksamhet. Stockholms Handelskammare bör byta ledning och verka för – inte emot  – Stockholms läns näringsliv.

Ronald Eriksson (v)
Nacka fullmäktige och miljöpolitisk sakkunnig
Nacka- och Värmdöbo

Kopiera länk