Initiativ

Motion: Tydlighet och insyn i Nackas offentliga konst

Vänsterpartiet står för allas delaktighet i kulturen. Kulturen är en avgörande del av demokratin. Därför ser vi den offentliga konsten som en viktig del i samhällsbygget, och betonar vikten av konstens obundna ställning och att den inte skall underkastas ideologier eller marknadskrafter.

 

Nacka Kommun frångick den tidigare Enprocentsregeln 2010 till förmån för Öppna Konsten. Jämfört med Enprocentsregeln är Öppna Konsten är paradoxalt nog en mycket mer icke-transparent process. Konstbudgetar skall inte längre mätas i procentsatser, man vill inte begränsa sig till en specifik plats som tidigare, konsten skall skapas i dialog med byggaktörer.

 

Sedan 2013 driver Nacka Kommun även Konsten att skapa stad, med inriktning på konst och kultur som medel för medborgarinflytande i stadsutvecklingens olika faser. En ambitiös ansats som ständigt måste omvärdera konstens egenvärde för att undvika endast bli instrumentell. Konsten att skapa stad har som mål att skapa allt från ögonblickskorta upplevelser till permanenta konstverk, även detta i samråd med byggaktörer.

 

Vänsterpartiet ser ett problem i att Nackas medborgare inte får tillräcklig insyn i hur mycket kommunen satsar på den offentliga konsten. Medborgarnas tillgång till konst och kultur i sin närmiljö är viktig och skall inte sparas in på. När den offentliga konsten skall uppföras i dialog med byggaktörer förlorar kommunen mycket av sin kontroll.

 

Hos kommunens tjänstepersoner finns oklarhet i vilka fall ett byggprojekt omfattas av Öppna Konsten resp Konsten att skapa stad. En tydligare ansvarsfördelning behövs.

 

Vi yrkar därför

att    Kulturenheten framställer ett regelverk för i vilka fall ett byggprojekt omfattas av Öppna Konsten resp Konsten att skapa stad

att    Nacka öronmärker minst 1 procent av byggkostnaderna till konstnärlig gestaltning, så att även privata byggaktörer omfattas

att    budgetarna för byggnation resp konstnärlig gestaltning redovisas efter byggslut

 

Nacka 2017-12-06

 

Rolf Wasteson                                     Birgit Hansson                                     Elisabeth Persson-Grip

Kopiera länk