Initiativ

Politikerinitiativ: Valdeltagandet är en demokratifråga

Politikerinitiativ till Kommunstyrelsen Nacka
Rolf Wasteson, Vänsterpartiet

Valdeltagandet är en demokratifråga
September 2018 är det val. Ett fritt val är en manifestation av ett öppet och demokratiskt samhälle.
Men för att valet ska ha legitimitet så förutsätter det också att en mycket stor andel av de
röstberättigade använder sin rösträtt. Generellt sett har vi högt valdeltagande i Sverige och särskilt i
Nacka men det betyder inte att det finns undantag. Så är det i vissa områden i Nacka där vi vid
senare val bara haft valdeltaganden om ca 60% och ett antal områden med 60-70%.
Nacka är en på många sätt segregerad kommun och det är en risk för ett samhälle som inte håller
ihop. Tilliten riskerar att minska vilket är en grogrund för utanförskap, kriminalitet och våld.
Valdeltagandet är i stort en avspegling av segregationen men lyckas man öka valdeltagandet så kan
därmed också tilliten öka.
Frågan om kommunen kan och ska göra insatser för att öka valdeltagandet har varit uppe till
behandling i valnämnden redan inför valet 2014 men har avvisats med argumentet att det inte är
valnämndens ansvar. Man har också pekat på att det är partiernas ansvar att verka för att öka
valdeltagandet.
Partierna gör absolut insatser för att väcka det politiska intresset och intresset för valet men det är
definitivt en fråga som också berör kommunen. Och där är det närmast Kommunstyrelsen som har
ansvaret för denna typ av frågor.
Mot bakgrund av det yrkar Vänsterpartiet
 att kommunstyrelsen tar initiativ till insatser för att öka valdeltagandet i Nacka, särskilt i
områden där valdeltagandet vid senaste valen varit påtagligt lägre än i övriga Nacka.

Nacka 2018-02- 18

Rolf Wasteson, Vänsterpartiet

Kopiera länk