Hjälp oss vinna valet! Donera till valfonden: PG-79 39 63-0

Okategoriserade

Alla var där

Åke Eriksson utsågs av vänsterpartiet i Nacka att åka till den stora partisamlingen den 4 december 2004

Partisamlingen kallades rådslag men var snarare en manifestation. Partisekreteraren Pernilla Zethraeus höll ett inledningstal där hon bland annat berättade att partiet nu ska få ett debattforum på hemsidan. Jaha, tänkte jag. Det har varit tekniskt möjligt i tio år, men det blir angeläget först när Vägval vänster dyker upp på nätet.

Sedan fick alla tre minuters talartid. De som ställde frågor till eller pekade ut någon person blev tillsagda av ordföranden att det var olämpligt eftersom det inte fanns tid för repliker. Vi var en från varje partiförening i landet och många hade fått i uppdrag hemifrån att uttala stöd för Lars Ohly som partiordförande.

Kamrater var uppe i talarstolen och förklarade att de var kommunister, andra att de inte var det. Många tyckte att det var olämpligt av Lars Ohly att kalla sig kommunist när det parti han leder inte gör det.

Efter ett tag kändes det som att titta på reklamen i teve, alla de här treminuterssnuttarna som vällde fram. De flesta var väl förberedda och uttryckte klara åsikter, men eftersom det aldrig blev något meningsutbyte kom vi aldrig djupare i frågorna.

Efter lunchen gick vi till gruppdiskussioner. Det var noga förberett. Vi fick ett papper med en massa detaljerade frågor som partistyrelsen ville ha svar på. Allt handlade om vad vi ska satsa på för frågor i nästa valrörelse.

En kamrat sa att nu ska vi vara som en stor orkester och Lars Ohly ska vara dirigenten. Han fick genast mothugg och jag fick medhåll när jag föreslog jazzbandet som bättre modell.

Annars var som sagt hela diskussionen instyrd på nästa val. Nästan alla i gruppen var kommunalpolitiker. Ett intressant tips fick jag med mig hem: Man kan hålla kommunala gruppens möten öppet ute på någon kommunal arbetsplats och kombinera med studiebesök. Det fungerar i Småland.

Efter gruppdiskussionerna (i de allför stora grupperna) var det dags för fortsättningen på treminutersparaden. Nästan alla som begärt ordet hann få det innan det var dags för Lars Ohlys avslutande tal. I det talet sträckte han ut en hand även till de argaste kritikerna.

Artikeln publicerades av

Åke Eriksson, v

Nacka

Kyrkan vänder oss ryggen

Boo församling av Svenska kyrkan bygger nytt i Orminge centrum och öppnar famnen mot en parkeringsplats.

Ända sedan Nacka kommuns snålhet tvingade Boo Folkets hus att hängna in ormingekarnevalen och ta inträdesavgift, har backen nedanför Folkets hus och platsen bakom församlingshemmet använts för karnevaler. Med en scen nere vid gångvägen från parkeringsplatsen skapades ett perfekt uterum. Backen upp mot Folkets hus var lagom brant för att alla skulle se scenen.

Det har funnits planer på att med avsatser i sten göra om backen till att likna en teater i antikens Grekland. Det har förts diskussioner om samarbete mellan församlingen och Folkets Hus kring denna plats. Men det var längesen.

Nu bygger församlingen ut sitt hus. De bygger det så att det skapas ett öppet torg under tak mitt i huset. Det skulle ha kunnat vara en genial lösning på församlingens behov av fler lokaler och ormingekarnevalens behov av plats för sin scen. Så blir det nu inte, ty församlingen vänder sitt nya hus så att det öppnar sig mot parkeringsplatsen och sopcontainrarna. Man vänder Folkets hus ryggen. Man förstör ett vackert och fungerande uterum, man förstör ormingebornas bästa samlingsplats, man förstör för karnevalen och man förstör för valborgsmässofirandet. Varför?

Åke Eriksson
ormingebo sedan 1969,
representant i kulturnämnden för Vänsterpartiets väljare

Alternativ till majoritetens budget

Den borgerliga majoriteten i Nacka styrs av moderaterna. Deras mål är att inte styra kommunen, ja de verkar helst vilja avskaffa den. Vägledda av sin tro, sin marknadsideologi, bryter de steg för steg ner folkstyret till förmån för marknadskrafterna.

Marknadsfundamentalisterna
När det kommunistiska partiet tog över styret i Tjeckoslovakien 1948 förstatligade de allt, ända ner till minsta tobakshandlare och skomakare.
Moderaterna i Nacka skriver ut ett annat recept. De tror att marknaden kan ordna allt. Men det är samma övertro på en väg, på en lösning. Det handlar om samma sorts ideologiska enögdhet.
Konkurrens kan leda till lägre kostnader, men den garanterar inte mångfald. Tvärtom leder tävlandet i regel till likriktning. Reklamfinansierad radio och TV, kvällstidningarna och eurovisionsschlagerfestivalen är några kända exempel.
I den borgerliga föreställningsvärlden är skatter bara en kostnad för den enskilde, ett hinder för den enskildes valmöjligheter.
Privatiseringar som medför lönesänkningar gynnar medborgarna som skattebetalare men drabbar dem som lönearbetare. Sänkt lön ger lägre skatteintäkter. Så ser hela kalkylen ut som måste göras.
Vänsterpartiet säger inte att all verksamhet alltid måste drivas i kommunens regi. Men det politiska ansvaret för inriktningen, kvalitén och de anställdas rättigheter får aldrig släppas.

Villadrömmarna kör fast i bilköer
De borgerliga har reducerat stadsplaneringen till att utan överblick och sammanhang detaljplanera små områden, ett i taget. För varje kvadratmeter kommunal mark som säljs minskar man möjligheten till demokratiskt styrd samhällsplanering. De borgerliga har tagit bort kommunens möjligheter att bygga hyreshus i Nacka. De senaste åren har man satt upp ”planer” på nya hyreslägenheter och sedan förlitat sig på marknaden. Resultatet känner de unga bostadssökande alltför väl. När det gäller äldreboenden sitter man också still och väntar på marknaden.
I tättbebyggda områden hänger trafik och miljö nära ihop. Typen av bebyggelse styr trafiken. Biltrafiken ökar när det byggs nya villaområden. Där trängs överdimen-sione-rade hus med jättegarage på tomterna. Gamla sommarstugeområden förtätas och byggs om på samma sätt. Det vackra skärgårdslandskapet håller på att läggas under asfalt. Stränder täpps till av privata bryggor. Villadrömmarna kör fast i bilköer.

Segregationen sliter sönder Nacka
Segregationen blir allt värre i Nacka. Skillnaderna är skrämmande mellan olika bostads-områden och skolor. Klassklyftorna ökar. Om inte den utvecklingen vänds så går vi en situation till mötes som vi kan se i andra länder: utarmade fattigghetton, plågade av brottslighet, på den ena sidan och rikemansområden, skyddade av privatpolis på den andra. Vi är inte där ännu, men alla steg som den borgerliga majoriteten tar, pekar dit. De förstår inte att om inte samhället hålls samman genom åtgärder som minskar orättvisor, otrygghet och främlingskap, så kommer det att slitas sönder.

Marknadsreligionen ger ingen tröst – bara sämre service
Den kommunala verksamheten har omformats efter företagsekonomiska principer. Det köps och det säljs. Det är checkar och internhyror. Skolledare blir fastighetsförvaltare och bibliotekarier hyr ut videofilmer. Marknadsreligionen har hittills inte gett annat än byrå-krati och sämre service till medborgarna som nu har blivit kunder istället. Social-sekre-terar-tjänsterna i Nacka håller på att skäras ned med 30 procent. Samtidigt ökar antalet anmälningar om barn som far illa och missbruket bland barn och unga ökar. De psykiskt sjuka får allt mindre vård och våra gamla drabbas av kraftiga personalminskningar inom hemtjänsten.
Kommunens ekonomi är i utförsbacken. De stora tillgångarna är sålda och pengarna förbrukade. Lågskattefundamentalisterna riskerar sätta kommande generationer Nackabor på bar backe.
Kommunen har skaffat sig ett stort och dyrt ekonomisystem. Det fungerar inte. Kring detta misslyckade datasystem kryllar ekonomichefer och cash-flow-controllers, men ingen har ordentlig kontroll på pengarna. Det hela sköts på ett oanständigt lättsinnigt sätt.

Bristande respekt för demokrati
De borgerliga har systematiskt försvagat de folkvaldas ställning. När skolpolitiker inte kan påverka vad som händer i skolan; när kommunfullmäktigemöten ställs in; när nämnder inte längre vet vad de kan besluta om; hur ska man då motivera folk att rösta? De borgerliga undergräver demokratin och uppdelningen i ”finansiering” och ”produktion” har varit spaden.

Motstånd och alternativ
Men den politik som de borgerliga för möter motstånd. Aktiva medborgare avvärjde nedskärningen på biblioteket i Saltsjöbaden och stoppade nedläggningen av fritidsgårdarna i Björknäs och Neglinge.
Vänsterpartiets budgetförslag skulle kunna ha samma rubrik som den borgerliga majo-ritetens; en politik i Nacka för frihet, välfärd och ekonomiskt ansvar. Men vårt handlar om att vi ska utjämna skillnader istället för att förstärka dem, att vi ska förvalta vår kommun istället för att föröda den och att vi ska försvara och utvidga demokratin.

Bygg stad
Det räcker med en snabb blick på en karta över Nacka för att man ska inse att kommunen inte kan ha ett centrum. De stora trafikströmmarna går till/från Slussen och respektive kommundel.
Skola, fritidsgård, vårdcentral, post, apotek, socialkontor, bibliotek, affärer och annan service ska finnas där man bor. Bostäder bör byggas så att kundunderlaget blir stabilt för de centrumanläggningar som finns. Vi behöver levande stadsdelar, inte sovstäder. Vänsterpartiet vill att det görs så kallade fördjupade översiktsplaner för Fisksätra, Orminge, Henriksdalsberget och Stensö. I denna planering vill vi att det tas ett ordentligt helhetsgrepp: socialt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Vi vill bygga ut dessa områden så att olika bostadsformer blandas, att förutsättningar ges för ett rikt lokalt kultur- och föreningsliv. Här har biblioteken en viktig uppgift, lokala allaktivitetshus byggs upp och stöd ska ges till folkets hus-föreningar. Framförallt behövs det många fler hyreslägenheter. Vi vill att kommunen åter bildar ett bostadsbolag som bygger, förvaltar  och hyr ut.
För att bevara landskapet och de rika möjligheterna till friluftsliv och naturupplevelser i hemtrakten, måste vi vara försiktiga med ytterligare markanvändning och istället förtäta bebyggelsen i redan befintliga bostadsområden.
Ju fler invånare vi blir, desto nödvändigare blir det att bygga stad istället för oändliga villaområden. Den stadsbebyggelse vi tänker oss ska präglas av djärva nya lösningar för att undvika fortsatt miljöförstöring och sikta mot ett hållbart kretsloppssamhälle.
Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut, förses med belysning och underhållas. Stränderna ska vara tillgängliga.

Minska bilåkandet
Den största miljöboven är biltrafiken. Vi vill minska strömmen av bilar genom Sicklaön till Forum och Sickla stormarknad med förbättrad kollektivtrafik till dessa platser. En Österled skulle bara generera än mer biltrafik. Vi vill uppmuntra samåkning, kontakt kan förmedlas via nacka.se.
Vi väljer spår. Vi vill koppla samman Saltsjöbanan, spårvagnen som nu stannar i Hammarby sjöstad och T-banan. Vi vill ha T-banan utbyggd till Orminge i en första etapp. Senare bör den dras ända till Gustavsberg.
Vänsterpartiet vill att de miljömässiga följderna utreds och beaktas inför alla beslut som tas i den kommunala verksamheten.

Satsa på barn och unga
Vi vill att kommunens sex fritidsgårdar inte bara ska vara kvar, utan vi vill utöka öppettiderna och anställa mer personal och utveckla verksamheten. Vi vill också att det ska finnas fältassistenter som ser till att ett förebyggande samarbete byggs upp. Ungdomar med problem och deras familjer ska få det stöd de behöver. Vi accepterar inte minskningen av social-sekreterartjänsterna och inte heller nedläggningen av social-kontoren i kommundelarna.
För att hjälpa de flyktingar från andra länder som kommer till Nacka föreslår vi att kommunen söker svenska fadderfamiljer. Mot en liten ekonomisk ersättning, liknande den som stödfamiljer till barn får, skulle fadderfamiljen hålla kontakt, hjälpa till med myndighetsbesök med mera. Detta skulle hjälpa de nyanlända att förstå det svenska samhället samtidigt som det skulle bidra till svenskars förståelse för andra kulturer.

Jämställdhet mellan män och kvinnor
”Främjar eller motverkar det vi nu tänker göra jämställdheten mellan män och kvinnor?” Den frågan ska alltid vara med inför beslut. På fritidsgårdarna ska det satsas på tjej-grupper och andra aktiviteter för flickor.
Vi avvisar idéer om att skapa ett förtäckt vårdnadsbidrag genom att låta vareje förälder starta eget familjedaghem. Både det och att bli försökskomun för ”lågskattade hushållstjänster” är ett bakslag för jämställdeten.
Som arbetsgivare ska Nacka vara ett föredöme. Vi vill göra extra satsningar på lönehöjningar inom kvinnoyrkena. Fler utlandsfödda medarbetare borde rekryteras på alla nivåer i verksamheten. I samverkan med de fackliga organisationerna ska demokratiska former för arbetet utvecklas.

Höj skatten
I Vänsterpartiets budgetförslag har vi tagit fasta på vad vi anser måste göras under det kommande året. Det mest akuta i år är satsningarna på det sociala området. Det finns naturligtvis mycket mer som vi skulle vilja satsa på, men ett budgetförslag är ingen önskelista till tomten. Vår budget håller, men för att det hela ska gå ihop föreslår vi en höjning av kommunalskatten med 88 öre. Utan 2005 års ökade statsbidrag till kommunerna, något som var Vänsterpartiets främsta avtryck i årets budgetförhandlingar med regeringen, hade skattehöjningen behövt bli dubbelt så stor.

Det Nacka som Vänsterpartiet vill ha är ett Nacka
 
 där medborgarna genom rösträtten kan bestämma inriktningen på samhällets utveckling
 där medborgarna finansierar verksamheten gemensamt med skattepengar
 där de folkvalda har verktyg för att planera och styra samhällsbygget.

Det är det som kallas demokrati, eller på ren svenska, folkstyre.

Denna text finns som PDF i Arkiv. Ladda ner, skriv ut och sprid!

File_677_Budgetf__rslag(v).doc

Artikeln publicerad av

Ingrid Lilja, v

Nacka

En vidrig liten lapp

Någon har gjort kampen mot nazismen en björntjänst

Vid busshållplatsen i Orminge centrum fick jag härom kvällen syn på en otäck liten klisterlapp med en bild på ett par händer som håller i ett skjutvapen. »Dags att mata svinen med automatkarbinen!« Så stod det skrivet och längst ner: »Nazifritt Orminge«

Det var alltså tänkt som propaganda mot nazismen, denna lilla text som sammanfattar just grunden i nazismens tänkesätt: våldsdyrkan och att frånta vissa människor deras mänsklighet, att betrakta dem som slaktdjur. Det är läge för vissa unga antifascister att börja med att rensa ut fascismen ur sina egna skallar!

Artikeln publicerad av

Åke Eriksson, v

Nacka

Från djupaste kris till ökat förtroende

2002, efter fyra års borgerligt vanstyre, befann sig landstinget i djup kris. Ekonomin var körd i botten och medborgarnas förtroende för sjukvården och kollektivtrafiken var på bottennivåer.

När en ny majoritet av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister tog över gällde en dubbel agenda – rädda ekonomin och utveckla verksamheterna. Idag ser vi resultatet av en beslutsam ekonomisk politik Från ett underskott på ca 4,3 miljarder 2002, som var borgarnas sista år vid makten, budgeterar vi nu för ett överskott 2005 på nästan en miljard. Vi lyckas med detta utan att under 2005 vare sig höja landstingsskatten eller hälso- och sjukvårdens eller kollektivtrafikens taxor. Vi lyckas till och med att sänka några taxor.

Satsning på psykiatrin
Psykiatrin tillförs ytterligare 45 miljoner kr. De nya resurserna ska i första hand användas till omhändertagandet av personer med dubbeldiagnoser och personlighetsstörningar, utbyggnad av mellanvårdsformer, ytterligare slutenvårdsplatser inom vuxenpsykiatrin samt ökad tillgänglighet. Den fortsatta utvecklingen av psykiatrin bör ske i nära samverkan med kommunerna. Samarbetet mellan missbruksvården, psykiatrin, rättspsykiatrin och kommunernas socialtjänst förstärks. En översyn görs av hur det akuta omhändertagandet inom missbrukarvården kan samordnas bättre. Utbyggnaden av den psykosociala kompetensen på vårdcentralerna fortsätter.

Kvinnosjukvård
Programmet för mammografiundersökningar breddas neråt till att även omfatta åldersklasserna 40 respektive 45 år. Inom fyra år ska programmet vara fullt utbyggt, Avgiften slopas för den vart tredje år återkommande hälsoundersökningen avseende gynekologisk screening. En särskild informationssatsning riktad till unga kvinnor genomförs. En översyn görs av inkontinensvården och smärtvården.

Förlossningsvård
Situationen inom förlossningsvården och neonatalvården har förbättrats genom stora satsningar. Landstinget tvingas inte längre skicka barn utanför länet för att klara vården. De kommande åren planeras en fortsatt utbyggnad av främst förlossningsvården..

En rättvist fördelad vård
Nyttjandet av vården är ojämlikt fördelat över länet. Det finns områden som behöver mer och bättre vård än vad som är fallet idag. Tillgången på läkare skall därför omfördelas från innerstaden ut till delar av länet som har få läkare. Kommuner och länsdelar som har många äldre och stora sociala problem ska ges mer resurser.

Flexibla zongränser i kollektivtrafiken
Resor genom två zoner kostar i dag tre kontantkuponger oavsett om resan är kort och går mellan två hållplatser eller om den är mycket lång. Nu kommer det bara kosta två kuponger vid resor mellan två hållplatser över zongräns.

Nya busslinjer från Värmdö och Nacka
Kollektivtrafiken kommer att förstärkas mycket kraftigt. Över 200 nya bussar kommer att köpas in för att förstärka trafiken på hela 32 linjer. Tolv av dessa är helt nya direktbusslinjer från olika delar av länet, två av dessa är nya stombusslinjer från Nacka och Värmdö. Såväl pendeltågstrafiken som Roslagsbanan och Saltsjöbanan får nya avgångar. 

Snabbare påstigning på blåbussarna
För oss Värmdö- och Nackabor är det särskilt positivt att framkomligheten och hastigheten på stombusslinje 4 i innerstaden ökar genom att de breda bakdörrarna kan användas för både på- och avstigning.  Så snart det är möjligt och efter utvärdering och utprovad teknik skall påstigning genom bakdörrarna på samtliga blå stombusslinjer i innerstaden introduceras

Lyckat och lönsamt med öppen spärr vid Slussen
Vid Slussens norra ingång vid Nacka/Värmdöbussarna genomför SL ett försök med öppna spärrar Trafikanterna uppskattar den öppna spärren och fusket har inte ökat. Tvärtom har det minskat visar färska siffror. I den senaste mätningen var andelen trafikanter utan giltigt färdbevis den lägsta någonsin. Biljettkontrollerna har som ett led i försöket ökat något, vilket har gett gott resultat. Fuskåkningsnivån har mätts vid fem tillfällen. I december 2003, innan spärrlinjen öppnades, var andelen trafikanter utan giltigt färdbevis 6,9 procent. I februari, några veckor efter öppnandet, ökade den till 11,5 procent. Efter ökade insatser från färdbeviskontrollen sjönk andelen till 5,9 procent i april, 7,6 procent i augusti och 5,7 procent i september. Detta visar att fuskåkandet inte har med spärrar att göra. Vi önskar att tillgängligheten till kollektivtrafiken underlättas för fler trafikanter genom att tunnelbanesystemets spärrar öppnas upp på liknande sätt som för oss som åker med Nacka/Värmdöbussarna. Livet blir enklare utan svårforcerade spärrar till kollektivtrafiken.
 
Birgitta Rasmussen (v)
Vice ordförande i  landstingets sjukvårdsberedning sydost
Mats Skoglund (v)
Ledamot i landstingets medicinska programberedning för närsjukvård (MPB 1)

 

Myndighetsutövning är omsorg

Den borgerliga majoriteten i Nacka har svårt att få sin budget att gå ihop. Pengarna som man fått in genom försäljning av Nackahem och kommunala fastigheter är slut.

Budgeten för 2004 visar stora underskott och inför 2005 föreslår man stora neddragningar, bl a finns beslut om 30%-ig neddragning av myndighetsutövningen.

Myndighetsutövare är socialsekreterare som arbetar med utredning och beslut angående socialbidrag, vård och behandling till missbrukare och psykiskt sjuka och barn som far illa.

Alla undersökningar och all erfarenhet visar att det blir billigare för kommunen om tidiga och noggrant utförda utredningar ligger till grund för beslut. Det är också en rättssäkerhetsfråga för den berörde. När det gäller barn som befaras fara illa är det angeläget att så tidigt som möjligt utreda barnets situation och ge föräldrar det stöd som behövs för att hjälpa barnet.

Socialtjänsten i Nacka har under senare år utsatts för flera stora omorganisationer som har inneburit centralisering och allt mindre förebyggande arbete. Det har medfört en allt tyngre arbetsbörda för personalen. Socialsekreterare har varit långtidssjukskrivna och många har slutat.

Trots att man ännu inte uppnått målet att göra sig av med 30 procent av socialsekreterarna har man varit tvungen att hyra in socialsekreterare för att kunna utföra den myndighetsutövning man enligt lag är tvungen att göra.

Antalet anmälningar rörande barn där det finns oro att de far illa har ökat drastiskt.
Alkoholmissbruk bland både barn och ungdomar ökar. Det finns ökande krav från allmänheten att psykiskt sjuka får mer och bättre hjälp.

Med en sådan arbetssituation kan man bara förvänta sig fler sjukskrivningar och att fler flyr till andra kommuner.

Den borgerliga politiken i Nacka innebär att vi inom kort inte kommer att ha någon fungerande socialtjänst kvar i kommunen.

Birgitta Rasmussen
Kommunfullmäktigeledamot
Vänsterpartiet Nacka
 

Gilla oss på Facebook
Följ oss på Instagram
 • karlmarx friedrichengels
 • Vi ses vl p lrdag p Internationella festen i Fiskis?
 • Elisabeth vr avgende representant i kommunens ldrenmnd p utfrgning hos
 • 1 maj 2018 var s jkla fint! Perfekt pepp nu
 • Samlas med oss i Orminge infr 1 majtget p Medis!
 • Danne vr representant bland kommunens revisorer berttar hur kommunens arbete
 • Vr glada grupp av frtroendevalda i kommunens nmnder ses och
 • Vi har satt ihop en kommunikationsgrupp som ska arbeta med
 • Vi r p plats p Valskolan Vnsterpartiets storsatsning fr
 • Avslutningen av landstingskonferensen med Internationalen nu har Vnsterpartiet ett nytt
 • Ramzi och Amanda tv av Vra ombud p landstingslistans konferens
 • Konferensen fr landstingspolitiska programmet r ppnat! Vi i Nacka r
 • Frorten Mot Vld r p plats p Landstingskonferensen och pratar
 • Vi r p plats p Landstingskonferensen som just nu hlls
 • Insndare i veckans NackaVrmd Posten om Alliansens jmlikhetsfientliga kultur och
 • Fatemeh Khavari fatemekhavari79 talesperson fr ungisverigenu talade p Vnsterpartiets kongress
 • NoStranger
 • gonblicksbild i en av pauserna p rsmtet i sndags Mycket
 • Igr rstade de andra partierna ner Vnsterpartiets frslag om lgre
 • Vr gruppledare Rolf Wasteson talar i kommunfullmktige om hur bra