sida

Exempel på anföranden i kommunfullmäktige

Här kan du se några exempel på den politik vi skulle vilja föra i Nacka

 

Inledning till budgetdebatten 2009

När vi från de olika partierna presenterar våra budgetar så låter det ibland ganska lika. Det brukar idag vara svårt att inte säga att man prioriterar vård, skola och omsorg. I Vänsterpartiets budgetförslag gör vi kraftfulla satsningar inom de här områdena.

Mindre barngrupper i förskolan och skola och större personaltäthet. Mer kvalificerad personal i förskolan. Mer satsningar på fritidsgårdarna både vad gäller öppethållande och verksamhet och verksamhet särskilt med inriktning på tjejer.

Generösare hemtjänstbeslut, lättare att få plats i äldreboende. Mer resurser för funktionshindrade, och en satsning på att göra Nacka tillgängligt, att slutföra det som lagen kräver fram till 2010 men som majoriteten lämnar ogjort.

Vänsterpartiet ger full kompensation för pris och löneökningar. Det gör däremot inte majoriteten i sin budget vilket i praktiken innebär, precis som de fackliga organisationerna påpekar, nedskärningar i verksamheterna.

Detta och mycket annat finner man i vår budget.

Vi återkommer till det här under nämnderna men här i inledningen vill jag främst ta upp några andra frågor.

Nacka är en av Sveriges rikaste kommuner, en kommun där många lever ett tryggt och gott liv. Nacka är på många sätt en bra kommun att bo i, jag tänker då på närheten till storstaden samtidigt som vi har skärgården in på knutarna och flera stora grönområden för rekreation. Men samtidigt är det många Nackabor som inte har det fullt lika bra. Skillnader i hälsa, utbildning, inkomster och graden av arbetslöshet är oerhörda mellan olika områden. Samtidigt som våra stora bostadsområden som Henkriksdal, Fisksätra och Orminge är bostadsområden att vara stolta över så börjar de dels bli lite slitna men också utarmas. Se på Henriksdal som en gång i tiden hade bibliotek, skola, post, mm men nu bara har en liten lokal butik kvar.

Gemensamt för de stora bostadsområdena i Nacka är att de behöver rustas upp och kompletteras på olika sätt. Idag upplever många att det handlar om avveckling när de boende i områdena istället förtjänar utveckling. Utvecklingsplaner som motsvarar fördjupade översiktsplaner måste tas fram men de utvecklingsplanerna måste se till mer än bara hus och vägar – förutsättningarna för ett rikt och tryggt socialt liv måste ges. Och de här planerna ska tas fram i samarbete med de boende i områdena.

Utvecklingen av områdena kan handla om kommersiell service, där idag de stora, och allt större, centrumanläggningarna dränerar närservicen, men det handlar kanske främst om att spränga in arbetsplatser, etablera kultur- och allaktivitetshus, bra skolor, fritidsgårdar med utvecklad verksamhet och integrerade äldreboenden. Att stötta ungdomar i en kaotisk ålder med förebyggande arbete där återinrättande av fältassistenter är en viktig beståndsdel i nätverk med skola, fritidsgårdar mm. Och det handlar om att stötta de boende som visar en kolossal kraft i förenings- och kulturliv och på andra sätt i lokalsamhället.

Idag går det inte att prata om viktiga framtidsfrågor i kommunen utan att ha ett miljöperspektiv. Klimatförändringarna är ett hot som de flesta blivit varse måste sättas i första rummet. Utsläppen av växthusgaser måste minska kraftigt. Den främsta boven här i Nacka är biltrafiken. Den måste helt enkelt minskas. Och det kan den bara göra om kollektivtrafiken är ett fullgott alternativ. Vi måste alltså planera för kollektivtrafik. Att som på Kvarnholmen planera att många ska åka bil över en ny bro till och genom Ryssbergen för att ”bakvägen” komma ut på motorvägen för att kunna köra vidare in mot stan – det är helt enkelt dumt, okunnigt och utan framtidsperspektiv. Det blir inte bättre av att den moderatledda majoriteten tänker sig bygga mer motorleder i form av en utbyggd Skurubro, för att inte tala om Österleden. Det är helt enkelt ett hån mot kommande generationer Nackabor.

Klimatfrågan är så stor att den nästan skymmer att det finns andra väsentliga miljöfrågor också. Här handlar det om att vi frestar alldeles för mycket på ändliga resurser och smutsar ner mark, vatten och luft. Antalet arter som utplånas varje år i världen är förskräckande högt. Även i Nacka har vi många hotade arter och där har naturreservaten en viktig roll att spela. Och då är det illa när reservatens utsträckning direkt avspeglar exploatörers intressen, som t ex vid Tollare träsk.

Sättet vi bygger och bor på är också i hög grad en miljöfråga, det handlar om hur vi klarar av att skapa ett hållbart samhälle. Det är inte rimligt att fortsätta att rulla ut villamattorna i storstadsområden, här måste det helt enkelt byggas tätare. Se till att få in flerbostadshus i alla planer, alltså även i förnyelseplaner i gamla fritids- och villaområden.  Och det bör för övrigt i stor utsträckning vara hyresbostäder, bostäder som Nackas unga har råd med men också för alla de som inte vill eller kan köpa bostadsrätt eller villa.

I Nacka finns det makt och inflytandefrågor som står på dagordningen. De flesta Nackabor stämmer nog in i att samverkan ger större styrka än konkurrens. Ändå är det konkurrens och marknad som är kännetecken för hur Nacka styrs och drivs. Det bygger på kortsiktigt tänkande och garanterar ingen varaktighet för brukarna. Vi kan t ex se det i hemtjänsten. Riksrevisionen har studerat privata lösningar inom vården i allmänhet och Kommunal har tittat på hur det ser ut just i Nacka. Kvalitetsuppföljning fungerar inte. Företag som saknar kollektivavtal, utnyttjar sin personal till bristningsgränsen, har skatteskulder och rent lagvidriga förhållanden, det är mycket vanligt.

Jo, visst ska brukarna ha rätt att styra hur hemtjänstinsatserna görs, visst ska man kunna välja äldreboende eller förskola, men kundvalet som system reducerar invånaren till kund. Det vet var och en som är kund på t ex Ica vilken insyn och påverkansmöjlighet man har där. Kommunens egna enkäter visar ju också att just möjligheterna att kunna påverka är Nackaborna klart missnöjda med. Det här skulle vara den moderatledda majoritetens glansnummer och så får man bottenbetyg. Vi förstår att de äldre, och deras anförvanter, som känner sig snodda på hemtjänstinsatserna, inte är nöjda. Nej, bort med kundvalssystemet, bort med de felaktigt tänkta marknadslösningarna i kommunen – kommunen måste i första hand själv ta ansvar för den verksamhet man erbjuder invånarna.

Den ekonomiska kris som vi varje dag hör om på nyheterna är ju faktiskt en kris för just marknadsekonomin. Sannolikt har den inte framtiden för sig men kanske repar den sig igen även den här gången. I så fall har i alla fall många fått betala för det på vägen. Och då är det vanliga löntagare som förlorat jobb, vars besparingar och pensioner förlorat i värde. För just alla de som kommer att få sin livssituation vänd upp- och ned är det viktigt att kommen kan möta upp. Vuxenutbildning är viktig och här är Nacka rejält dåliga. Och i det här läget är Nacka berett att slå sönder sitt eget Arbetscentrum genom att införa kundval även för personer som är i den krisartade situationen när man är arbetslös, kanske utan A-kassa och på väg att utförsäkras från försäkringskassan. Kan det vara klokt? Nej knappast. Ofta blir vi i Vänstern anklagade för att vara ”omoderna” och oflexibla. I själva verket är det istället den moderatledda majoriteten som kramar sitt kundvalssystem. Ta tillfället i akt nu här i kommunfullmäktige att rösta bort majoritetens budgetförslag och ta tillfället i akt i valet i september nästa år att byta majoritet i Nacka.

Den ansvarsfulla budget som nu Vänsterpartiet lägger kostar något mer än majoritetens. Med de 50 öres skattehöjning som vi föreslår slipper vi dolda neddragningar i viktiga verksamheter men också en budget utan underskott, det är att ta ansvar inför framtiden.

 

Tekniska nämnden – anförande i budgetdebatten 2009

Nackas invånare har betydligt högre inkomster än genomsnittssvensken. Rika människor konsumerar mera varor och energi, de producerar mera sopor och är alltså de största miljöbovarna. Men det ger också möjligheter eftersom de därmed har stora möjligheter att minska sin miljöpåfrestning. Det är dock inget som händer av sig självt utan de måste uppmanas och uppmuntras att göra det. Nämndens kanske allra största utmaning är just att arbeta aktivt med att få medborgarna att leva mera miljöanpassat.

Det handlar bland annat om sopor som vi producerar på tok för mycket av. En svensk genomsnittsfamilj producerar 10 kg sopor i veckan, 30 % utgörs av matavfall som skulle kunna bli biogas – det mest miljövänliga bränsle som finns för närvarande. Detta under förutsättning att kommunen kommer igång med separat insamling av matavfall.  Även övrig källsortering måste förbättras – medborgarna måste få större möjligheter att lämna sina sorterade sopor utan att åka bil med dem. Helst bör sorteringen ske i bostadsområden – något som idag finns i stor utsträckning exempelvis i Orminge så det är inte omöjligt att åstadkomma.

Biltrafiken är Nackas största miljöproblem. Den sprider växthusgaser, bullrar och kräver utrymme. Undersökningar har visat att bilresornas andel ökat när de radikalt behöver minska. Miljöbilar finns inte! Även om bilarna drivs med mindre miljöskadliga bränslen och motorernas verkningsgrad ökar så att de drar mindre bränsle kommer det alltid att krävas resurser för att tillverka bilar, de kommer alltid att ta plats och kräva hårdgjorda ytor och de kommer alltid att sprida en hel del partiklar och avgaser. Om kollektivtrafikens andel av resandet vore betydligt större skulle vi inte behöva nya vägar. Insatser för att fler ska välja kollektiva färdmedel måste prioriteras. En del av detta arbete är att arbeta aktivt för spårutbyggnad till såväl Orminge som Älta.

Ett heltäckande cykelvägnät som är säkert för både cyklister och andra trafikanter behövs. Idag uppstår ofta incidenter när cyklister ska förbi vid busshållplatser eller där cykelbanor korsar bilvägar. Centrumanläggningarna är planerade för bilister – för cyklar finns inga, eller få, iordningsställda uppställningsplatser och som gående tvingas man ofta korsa parkeringsplatser eller välja långa omvägar. Det ligger väl inte i affärsidkarnas intressen att människor väljer andra transportsätt än bilen – bilister kan naturligtvis handla mer! (Och så blir det mer sopor…).

Underhållet av gångvägar måste bli bättre. I exempelvis Orminge fungerar inte avrinningen tillfredsställande på många platser utan en regning höst eller vid snösmältningen tvingas man vada genom vattensamlingar när man ska till bussen – som bilist har man inte samma problem. På andra ställen, exempelvis Henriksdalsberget, har belysningen och vinterunderhållet av gångvägar varit mycket otillfredsställande. Bussvägar halkbekämpas inte i tillräcklig omfattning (till exempel Storholmsvägen där buss 422 ska gå) så om det har snöat väntar man förgäves på bussen.

På många håll i kommunen finns problem med rening av dagvatten. I Sickla planerar kommunen en anläggning i Kyrkviken för att rena dagvattnet. Vi menar att anläggningen bör ligga på land i anslutning till Sickla köpkvarter och finansieras av Atrium Ljungberg som äger området eftersom behovet huvudsakligen orsakas av verksamheterna där.

 

Kulturnämnden  – anförande i budgetdebatten 2009

Möjligheter att fritt utöva olika kulturella verksamheter främjar ett jämlikt samhälle. I en orkester eller teaterförening kan människor arbeta tillsammans oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund – olikheterna är mera tillgång än hinder. Kulturell konsumtion kan, i motsats till konsumtionen av varor, öka utan att det behöver innebära en större miljöbelastning. Kulturella aktiviteter av olika slag ökar medborgarnas välbefinnande och är positivt för folkhälsan.

För att skapa möjligheter för ett mångsidigt kulturutbud måste resurserna finnas. Bidragen till kulturföreningar måste vara så pass generösa att ideellt arbetande människor inte måste ta pengar ur egen ficka för att göra det möjligt för kommunens invånare att ta del av kultur på hemmaplan. Det måste också finnas arenor. Därför arbetar vänsterpartiet för kulturhus i alla kommundelar.

I Boo och Fisksätra finns Folkets Hus men resurserna är knappa och tillgängligheten för allmänheten starkt begränsad, samarbetet med de lokala biblioteken lämnar mycket övrigt att önska.

I Älta planeras kulturlokaler, något vi hälsar med tillfredsställelse men det gäller också att fylla lokalerna med ett mångsidigt utbud. Där finns exempelvis en aktiv lokal kulturförening som dock brottas med stora ekonomiska svårigheter till följd av alltför knappa kommunala bidrag.

I Henriksdalsområdet finns inget bibliotek och i stort sett inga allmänna lokaler. Här har vänsterpartiet motionerat om projektering av ett kulturhus i anslutning till Vilans skola men den politiska majoriteten hänvisade till framtida utbyggnad på Kvarnholmen – något som inte kan ersätta de behov som finns i Henriksdal. I de samtal som förts på berget framkommer en del problem med generationsmotsättningar och etniska motsättningar. Både ungdomar och vuxna har framfört önskemål om arenor där man kan mötas året om. Behovet av att knyta ihop de olika bostadsområdena runt Henriksdal är också stort. Ett kulturhus där också ett bibliotek finns skulle vara en värdefull del i detta arbete.

Men det räcker inte med lokaler – de måste också fyllas med bra verksamheter. Nackas bibliotek har många besökare och öppettiderna har utökats men tyvärr har inte bokbeståndet förbättrats i samma omfattning och ökningen av öppettiderna har inte gått hand i hand med en ökning av personal. Om resurser tillförs kan biblioteken även användas som mötesplatser på kvällar med exempelvis författarbesök, debatter eller filmvisning. För att säkerställa ett mångsidigt utbud och en stadigt förbättrad kvalité i övrigt är det viktigt att biblioteken drivs i kommunal regi och står fria från kommersiella intressen och påtryckningar.

Barn och ungdomar ska erbjudas en god musikutbildning till låg kostnad. Den konkurrensutsättning av den kommunala musikskolan som genomförts har visserligen inneburit fler platser men det kunde man precis lika gärna ha åstadkommit om man behållit musikskolan i kommunens regi. Då hade man också kunnat garantera kvalitén, ett mångsidigt utbud och goda avtalsvillkor för dem som arbetar inom musikskolan. En bra musiklärare är kreativ och otrygghet är ingen kreativ kraft.

Den borgerliga majoriteten vill höja avgifterna till musikskolan. Det kommer att hindra många från att ens söka dit. Det är dyrt som det är idag. Vi vill sänka avgifterna och på sikt avskaffa dem. Skattefinansiering är en bättre metod än att avgiftsbefria dem som har de allra sämst ställt – få av dem söker sannolikt till musikskolan även om de skulle vara berättigade till avgiftsbefrielse. Skattefinansiering är ett mera solidariskt sätt att betala kommunala verksamheter enligt den gamla kända vänsterparollen: Av var och en efter förmåga åt var och en efter behov.

Kopiera länk