sida

Motioner, interpellationer och andra initiativ inlämnade till kommunfullmäktige 2016-2017

 • Från musikskola till kulturskola i Nacka
  • Vänsterpartiet yrkar:
   – Att en plan tas fram för att utveckla musikskolan till en allmän kulturskola,
   – Att kursavgifterna sänks till samma nivåer som musikkurserna.
 • Uppföljning av beslut i Nacka
  • Vänsterpartiet yrkar:
   – Att en samlad sammanställning över alla uppföljningsbeslut skapas,
   – Att sammanställningen årligen i samband med behandlingen av årsredovisningen stäms av och beslut tas om att ev. inaktuella uppföljningsbeslut upphävs.
 • Bibliotek för prioriterade grupper
  • Vänsterpartiet yrkar:
   – Att kulturenheten analyserar hur de enskilda biblioteken kan arbeta med att nå de prioriterade grupperna genom programverksamheter, läsfrämjande insatser och mediebestånd,
   – Att biblioteken samarbetar för att motsvara minoriteters och prioriterade gruppers behov i olika kommundelar.
 • Kommunens arbete med HBTQ-frågor
  • Som ett första steg mot att kräva HBTQ-certifiering yrkar vänsterpartiet:
   – Att det görs en kartläggning av samtliga kommunens utförares arbete med HBTQ-frågor,
   – Att det vid nya upphandlingar och auktorisationer ställs krav på att utförarna bedriver ett aktivt och systematiskt arbete med HBTQ-frågor,
   – Att systematiskt arbete systematiskt arbete med avseende på samtliga diskrimineringsgrunder.
 • Kollektivavtal vid upphandlingar
  • Vänsterpartiet yrkar:
   – Att i all upphandling och auktorisation av privata anordnare krav ställs på att berörd personal ges motsvarande villkor som gäller för kommunens egen personal – att kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande förhållanden ska krävas,
   – Att i all upphandling och auktorisation av privata anordnare krav ställs på att personalen omfattas av meddelarfrihet och att offentlighetsprincip ska tillämpas avseende den kommunalt finansierade verksamheten,
   – Att i all upphandling och auktorisation ska ställas samma kvalitets-, kompetens- och pedagogiska krav som i den kommunala verksamheten samt krav på att kommunens olika policys följs.

 

Här under hittar du interpellationer, motioner och andra initiativ som vi lämnat in till kommunfullmäktige under 2014 och 2015.

 

Motioner inlämnade till kommunfullmäktige 2015-11-12

 

Bilda ett kommunalt bostadsbolag – en allmännytta – i Nacka

Nacka kommun hade ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag, Nackahem, fram till för 20 år sedan. Då sålde den moderatledda majoriteten bolaget och sprätte iväg pengarna genom att sänka skatten.

Bostadssituationen i Nacka visar behov av ett stort antal hyresbostäder. Under de gångna åren har inte många nya hyresbostäder byggts och många av de som funnits har ombildats till bostadsrätter. Samtidigt har en stor mängd bostadsrätter byggts och Nacka har kommit att bli en än mer segregerad kommun.

Nu när Nacka bygger stad så kommer det, under åtminstone ett 20-tal år, att byggas väldigt mycket bostäder. Om planerna uppfylls och alliansmajoriteten inte slarvar bort möjligheten, så kommer många av dem att vara hyresbostäder. Nacka behöver fler nya hyresbostäder och det behövs hyresbostäder till rimliga hyror. Det är viktigt att målmedvetet arbeta för att bygga bort segregationen i Nacka. Ett kommunalt bostadsbolag skulle vara ett kraftfullt verktyg i att kunna uppfylla de behoven.

Vänsterpartiet har flera gånger i motioner krävt just att ett nytt kommunalt bostadsbolag ska bildas. Och varje gång har den moderatledda alliansmajoriteten avslagit det. Men nu när Nacka står inför en så stor utmaning att bygga stad på Västra Sicklaön och sammantaget mer än 20000 bostäder på ett 15-tal år så är det än mer aktuellt än det varit tidigare. Därför är det vår förhoppning att även alliansmajoriteten inser det och äntligen byter fot och tillstyrker vårt krav

att Nacka ska bilda ett kommunalt bostadsbolag som ska förvalta, låta bygga men också kunna förvärva hyresbostäder.

 

Bygg hyresbostäder med rimliga hyror

Nacka har et stort behov av hyresbostäder. Under många år har enbart ett fåtal nya hyresbostäder byggts och många av de gamla har ombildats till bostadsrätter. Därför är det angeläget dels att på alla sätt arbeta för att nya hyresbostäder byggs, t ex som en del av nya Nacka stad. Men det är också viktigt att det byggs och upplåts hyresbostäder med låga hyror.

Hyresbostäder är jämfört med bostadsrätter ekonomiskt missgynnade, något som den nya regeringen har börjat göra något åt. Och för att verkligen kunna bygga hyresbostäder med låga hyror så är det statliga insatser som behöver göras.

En kommun, som Nacka, har dock möjligheter att i alla fall göra insatser för att hålla hyrorna nere på rimliga nivåer. När nu det stora stadsbyggnadsprojektet Nacka stad ska byggas på i stor utsträckning kommunal mark så skulle det finnas stora möjligheter för kommunen att uppnå det. Med ett kommunalt bostadsbolag hade Nacka haft goda möjligheter men den förutsättningen saknas. Tyvärr har Nacka agerat precis omvänt. Mark för hyresrätter upplåts med tomträtt, till de exploatörer som är beredda att betala högsta pris för marken. Självklart kommer det att innebära att hyrorna i de nya bostäderna blir skyhöga.

Vad kommunen istället skulle kunna göra vore att ställa ett antal krav på de bostäder, med omgivning, som ska upplåtas med hyresrätt samt fastslå en låg fast tomträttsavgäld. Utslagsgivande skulle sedan vara vilka exploatörer som kan garantera den lägsta inflyttningshyran.

Det skulle innebära att Nacka behöver ändra sin markanvisningspolicy, vilket också är vad vi förordar.

Därför yrkar vi

att Nacka ändrar sin markanvisningspolicy så att det företag som garanterar den lägsta inflyttningshyran, givet att man uppfyller ett antal kvalitets- och andra krav, ska anvisas mark i samband med byggande av hyresbostäder

 

Inrätta en kommunal bostadsförmedling i Nacka

Bostadsmarknaden i Nacka är tudelad. Dels är det den stora marknaden för bostadsrätter och villor, dels är det bristen på hyresrättsbostäder.

Under många år har i huvudsak bostadsrätter och villor byggts i Nacka. De finner sina köpare via exploatörers prospekt och ett antal mäklare. Den marknaden är klart överhettad men är också ett bevis på det stora behovet av bostäder i Stockholmsregionen och Nacka. För de som söker en bostadsrätt eller villa finns här en etablerad väg att finna dem: annonser i dagspress, speciella websiter med bostäder till salu och så mäklarnas egna hemsidor.

Nacka har fortfarande en hel del hyresrättsbostäder även om det byggts lite på senare år och många har ombildats till bostadsrätter. Helt klart är det så att mängden hyresrätter inte alls motsvarar de som söker en hyresrätt. Samtidigt så blir hyresbostäder ändå lediga av olika skäl och nya hyresrätter tillkommer. Och det kommer det att göra i allt större mängd under ett antal år framåt under perioden när Nacka stad byggs. Bilden är dock splittrad hur den allt ökande skaran av de som söker en hyresrätt ska finna sin lägenhet. Idag kan man via Stockholms bostadsförmedling finna en och annan Nackabostad men i huvudsak är det till de enskilda hyresvärdarna man får vända sig. Några av de större ha en mer formell kö men annars handlar det om kontakter, tur och envishet för att lyckas finna en hyresbostad. Och att på något sätt kunna skaffa sig en överblick av läget, både vad gäller tillgång och eventuell kötid, det är i det närmaste omöjligt.

Därför menar Vänsterpartiet att en bostadsförmedling i Nacka behövs. Kommunen saknar sedan många år en egen kommunal bostadsförmedling men nu är det dags att åter bygga upp en sådan. Man ska inte tro att en bostadsförmedling skapar fler bostäder men det ger de som söker en hyresbostad större möjligheter att söka en sådan, som nämnts så är det svårt att få en överblick och veta vart man ska vända sig idag. Och i någon mån kan en bostadsförmedling också medverka till att bostäder anvisas efter rättvisa grunder som kötid och särskilda behov.

Mot den bakgrunden yrkar vi

att Nacka kommun låter inrätta en kommunal bostadsförmedling

 

Feriearbeten för alla ungdomar 16 – 18 år

Feriearbete för ungdomar har många positiva effekter. Nacka kommun har en modell för detta. Vänsterpartiet anser att det går att utveckla den på fler områden så att alla ungdomar som så önskar ska kunna få ett feriearbete.

Feriearbetet kan, förutom att det utgör ett första självklart steg in på arbetsmarknaden ge så mycket annat.

Kommunen kan, genom att anställa ungdomar, visa upp de egna verksamheterna, och på så sätt underlätta sin rekrytering framöver. Möjlighet finns också för kommunen att ge en bild av sin egen roll i samhället.

Att låta ungdomar vara med och hålla parker, grönområden, bostadsområden mm välskötta kan innebära att de redan tidigt får en känsla för miljö. Samarbete med hyresgästföreningar, bostadsrättsförening och villaföreningar kan vara en väg.

För många ungdomar från familjer som inte är så välbeställda, kan ett feriearbete innebära att de kan skaffa sin egen månadspeng och att de har något att berätta, när sommarlovet är slut.

Satsningen kan ingå i en satsning på flyktingvälkomnandet och ska också erbjudas ungdomar med funktionsvariation.
Vänsterpartiet yrkar

att Nacka kommun vidtar åtgärder så att alla ungdomar mellan 16 och 18 år erbjuds feriearbete under minst 3 veckor från år 2016 o framåt

 

Införande av obligatorisk insamling av matavfall kommun samt initiering av en informationskampanj i syfte att minska matsvinnet inom kommunen

Matsvinnet inom EU uppgår för närvarande till 100 miljoner ton per år, en siffra som väntas öka till 120 miljoner ton om fem år om ingenting görs. Enligt siffror från Naturvårdsverket beräknades vi i Sverige år 2012 ha givit upphov till 81 kilo matavfall per person och år varav 35% hade kunnat ätas om det tagits om hand på rätt sätt. Då livsmedelsproduktion medför betydande klimatpåverkan är det ytterst viktigt att fullt ätbar mat inte hamnar i soporna. Nacka kommun bör initiera en långsiktig kampanj i syfte att minska matsvinnet inom kommunen. Kampanjen ska rikta sig till alla som ger upphov till matavfall: hushåll, arbetsplatser, skolor, vårdinrättningar, restauranger, mataffärer och storkök. Med rätt utformning kan kampanjen motivera medborgarna och öppna deras ögon för vad man kan göra istället för att kasta maten. ”Köp ekologiskt så går fler växtdelar att använda!” ”Bäst före betyder inte livsfarlig efter!” Man kan ge tips på recept, de flesta vet till exempel inte hur många delar av en grönsak man egentligen kan använda. Det handlar om ändrade attityder och livsstil där kommunen måste underlätta för invånarna att ändra sitt beteende och välja alternativ som är vänligare mot klimatet.

Dock kommer ju i alla händelser matavfall att uppstå. Vi anser att alla fastighetsägare i kommunen inom en treårsperiod ska åläggas att ställa i ordning kärl för återvinning av matavfall och när nya områden byggs ska det vara ett krav att föreningen eller byggaren iordningställer sådana kärl. Vid nybyggnation ska matinsamling därför vara obligatorisk och för övriga fastigetsägare bli obligatorisk senast 2018.

Vi anser att kommunen ska växla till en sopavgift baserad på vikt där vikttaxan ska vara beroende på typ av avfall, med en lägre taxa för det som går att omvandla till biobränsle. Vidare ska Nacka Kommun etablera anläggningar där avfall tänkt att bli biobränsle kan förbrännas samt omvandlas till fjärrvärme. Hela reformen är i stort en ren avgiftsväxling varför den totala kostnaden för avfallshantering ska ligga kvar på samma nivåer som tidigare. Ökade kostnader på grund av källsortering ska kvittas mot försäljning av fjärrvärme. Det är angeläget att arbetet intensifieras av flera skäl, bl.a. är efterfrågan på biogas stor och användning av biogas istället för bensin har en stor positiv effekt på både klimatet och miljön i övrigt. Behovet av biogas förväntas också öka under de närmaste åren fram till år 2020. Biologisk energiutvinning och återvinning är i tillägg till detta en framtidsbransch där många nya jobb kan skapas.

Vi yrkar

att Nacka kommun vidtar åtgärder i syfte att matavfallsinsamling inom tre år ska vara obligatorisk för alla som bor eller driver verksamhet inom kommunen.

att vid nybyggnation ska matinsamling vara obligatorisk

att kommunen ska växla till en sopavgift baserad på vikt där vikttaxan ska vara beroende på typ av avfall, med en lägre taxa för det som går att omvandla till biobränsle.

att en långsiktig informationskampanj initieras i syfte att minska matsvinnet inom kommunen

 

Utveckla fritidsgårdarna – återinför fältassistenter!

Kommunens fritidsgårdar har låg besöksfrekvens. Det betyder inte att de inte fyller en mycket viktig funktion för kommunens unga invånare. Vi vill att fritidsgårdar ska fortsätta att finnas i varje kommundel och ha generösa öppettider. Inte minst är det viktigt på helger och lov.

Samtliga fritidsgårdar ska ha ett inkluderande normkritiskt arbetssätt vilket innebär att personalen är utbildad i dessa frågor. Vi vill att fritidsgårdarna hbt-certifieras utifrån den certifiering med utbildning som RFSL tillhandahåller.

Som ett komplement till Polarna ska fältassistenter återinföras. Dessa ska vara knutna till fritidsgårdarna i de olika kommundelarna. Det är viktigt att fritidsgårdspersonal och fältassistenter får ha sina olika roller på gården och ute bland ungdomarna. Vi vet att alkohol och droganvändning är hög bland Nackas ungdomar varför det är särskilt viktigt att jobba förebyggande och i samverkan.
Vänsterpartiet yrkar

att fritidsgårdarna får utökade öppettider

att fridsgårdarna HBT-certifieras

att fältassistenter återinförs i kommunen

 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande

Sommarskola i Nacka I och med de nya, hårdare betygskraven är det att förvänta att fler elever inte blir behöriga för gymnasiestudier. Självklart behöver dessa följas upp direkt. Vi vill veta vad kommunen gör för dessa ungdomar. Tidigare har det funnits sommarskola där elever kunnat läsa upp de betyg som saknats. Vi tycker att detta är en bra möjlighet som borde finnas i kommunal regi. Vänsterpartiet ställer följande frågor till utbildningsnämndens ordförande:

 • Finns det möjlighet att gå på sommarskola i Nacka efter oavslutade studier från grundskolan?
 • Om denna möjlighet finns. Hur ser den ut?
 • Hur får eleverna information om vilka möjligheter som finns när de går ut grundskolan utan behörighet till nationella gymnasieprogram?
 • Hur följs elever från Nacka kommun upp efter oavslutade grundskolestudier?

Vänsterpartiet Nacka Camilla Carlberg       Lars Örback

 

Interpellation till arbets- och företagsnämndens ordförande

Om arbetsmarknadsinsatser En viktig del i Nackaalliansens arbetslinje är att en person som beviljats arbetsmarknadsinsats själv ska få välja bland 16 olika anordnare för detta. Syftet är att få en mångfald av åtgärder. Det är vinstdrivande företag det handlar om och vi vill naturligtvis se att arbetsmarknadsåtgärder istället skulle ingå i den offentliga arbetsförmedlingen. Eftersom detta inte är möjligt enligt LOV och kundvalssystemet, vill vi få en tydlig bild av hur Nackas system fungerar och hur effektivt det är. Vid en närmare granskning av anordnarna, många med adress utanför kommunen, visar att den finns en del frågor kring vad som gäller för att ha kvar sin auktorisation som anordnare. Vidare är det intressant att få veta vad som blivit bättre med kundvalssystemet då målet är att förhindra att människor hamnar i utanförskap. Huvudsyftet är naturligtvis att fler ska få ett arbete, men vi saknar en utförlig uppföljning av detta system. Hur fungerar det i praktiken? Vi ställer dessa frågor till Arbets- och företagsnämndens ordförande:

 • Under hur lång tid ska en anordnare ha varit utan kunder från Nacka för att auktorisationen ska fortsätta gälla?
 • Ser jobbstatistiken bättre ut sedan kundval på arbetsmarknadsinsatser infördes?
 • Vilka olika inriktningar/möjligheter finns i och med kundvalssystemet som man inte kunde ombesörja tidigare via det kommunala Arbetscentrum?
 • Hur ser planen ut för de ungdomar som är mellan 16 och 18 år som inte går på gymnasiet? Vem har hand om dessa?

Vänsterpartiet Nacka Camilla Carlberg         Lars Örback

 

Interpellation till fritidsnämndens ordförande

Kommer Nacka kommun att garantera Tjejverkstans fortlevnad Tjejverkstan är en verksamhet har kommit att bli en modell för hur förebyggande arbete för tjejer och unga kvinnor kan bedrivas. Verksamheten har varit framgångsrik under de år den funnits till. Trots det har dess existens hela tiden varit hotad p.g.a. de osäkra bidragen. Verksamheten har nu fått lämna sina lokaler i Järlahuset och vi ser en allvarlig risk att verksamheten inte kommer att kunna fortleva. Vi skulle vilja se en mer långsiktig lösning för verksamhetens existens och menar att Nacka kommun bör ta sitt ansvar för det. Mot den bakgrunden undrar Vänsterpartiet:

 • Kan du garantera att verksamheten ges rimliga och långsiktiga förutsättningar för kunna fortleva?
 • Hur kommer kommunen att medverka till en permanent lösning för dess lokalbehov?

Camilla Carlberg

 

Till KS och KSVUs ordförande Mats Gerdau

Tjejverkstans fortlevnad Tjejverkstan är en verksamhet har kommit att bli en modell för hur förebyggande arbete för tjejer och unga kvinnor kan bedrivas. Verksamheten har varit framgångsrik under de år den funnits till. Nu har Föreningen Mötesplats Järlahuset, som drivit verksamheten genom avtal med Nacka kommun, först begärt att få avsluta avtalet och sedan satt sig själv i konkurs. Det senare innebär att verksamheten nu är nedlagd och personalen måste ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Fritidsnämnden tog 2013-12-11 ett beslut om att föreslå KSVU att Tjejverkstan övertas i kommunal regi från 2014-03-01 för att säkra dess fortlevnad. Det var ett bra beslut enligt de förutsättningar som gällde vid beslutstillfället. I och med att nu Tjejverkstans verksamhet ligger nere så är det angeläget att försöka starta den igen så snart det bara går. Nästa KSVU-sammanträde är dock först 2014-02-18. Det är nu angeläget att inte vänta i över en månad med att ta beslut. Därför begär jag att Kommunstyrelsen vid sammanträdet på måndag 2014-01-13 behandlar frågan om hur Tjejverkstan snarast ska kunna återuppstå. Fritidsnämnden beslut och förslag till KSVU finns som underlag. Kommunstyrelsen bör, om inte beslutet kan tas redan vid sammanträdet på måndag, besluta om att inkalla KSVU till ett extra sammanträde snarast, förslagsvis i anslutning till KSSU-sammanträdet tisdag 2014-01-21. Då bör ett framskrivet underlag kunna finnas för beslut. Jag inser att det kan vara svårt att med mycket kort varsel dra igång verksamheten i permanenta lokaler och med alla andra förutsättningar på plats. Det bör dock vara möjligt att mycket snart dra igång verksamheten under provisoriska men rimliga förhållanden. Viktigt i sammanhanget är att rädda förutsättningarna att kunna återanställa den personal som med sådan framgång drivit verksamheten fram till i december. Även om förutsättningarna är provisoriska så är det också en signal till Tjejverkstans deltagare att kommunen visar omsorg om dem. Jag och Vänsterpartiet ser fram emot att Tjejverkstans verksamhet snarast ska kunna återupptas. Mot bakgrund av Fritidsnämndens beslut i december så är det min övertygelse att Kommunstyrelsen samfällt är av samma åsikt.

För Vänsterpartiet Nacka

Rolf Wasteson

 

Motion till Nacka kommunfullmäktige

Angående återinförande och återuppbyggnad av ett kommunalt bostadsbolag inför byggandet av Nacka stad

Nacka står inför ett läge av nybyggnation och exploatering av flera områden nu när det stora omdanande stadsbyggnadsprojektet Nacka stad påbörjas. Exempelvis är Västra Sicklaön och Bergs oljehamn några av de områden som kommer att bebyggas och förändras. Mycket av marken som bebyggs är dessutom kommunal och således finns ett bra utgångsläge för ett bostadsbolag ägt av kommunen. Frågan har varit flera gånger tidigare men är nu åter extra aktuell.

Med ett kommunalt bostadsbolag kan vi bygga klimatsmarta hyresrätter. Detta kan göras utan att hyrorna skjuter i höjden om vi tar ett gemensamt politiskt ansvar för bostadspolitiken. Utan varaktiga hyresrätter får vi en segregerad stadsdel där endast de med starka ekonomiska resurser bor, med påverkan på miljön i form av ökad bilism och på skolan i form av segregation och likriktning.

Med ett kommunalt bostadsbolag blir det lättare att samhällsplanera långsiktigt.

Det säkerställs att hyresrätter förblir hyresrätter och det blir lättare att planera för en blandad bebyggelse och därmed också motverka segregation. Människor i behov av en bostad, många ungdomar, har möjlighet att stanna i kommunen istället för att söka sig bort från Nacka. Vi kan ta emot fler flyktingar och dessa kan också stanna och bygga upp ett värdigt liv. Vi vill ha en kommun där alla generationer får plats, en kommun där olika sorts boenden, inte minst för äldre, är möjlig.

Med ett kommunalt bostadsbolag blir det lättare att få tillgång till bostäder för sociala behov. Våldsutsatta kvinnor med barn kan snabbare få skydd och en långvarig trygghet. Idag är det svårt att hitta boenden för denna grupp och det kan ha särskilt stor påverkan på barn i skolåldern. De hotellhem som idag kan bli lösningen, är ingen bra miljö för barn att vara i och kan ligga långt från skola och fritidsaktiviteter. Att inte kunna delta på samma sätt som sina kompisar i skolan kan leda till utanförskap och detta måsta vi naturligtvis motverka. För människor med stora skulder finns inte heller hyresrätter att flytta till när villan eller bostadsrätten blivit utmätt.

Vänsterpartiet yrkar

 • att Nacka kommun återinför ett kommunalt bostadsbolag.
 • att detta bolag blir delaktigt i de nya byggprojekt som påbörjas och som pågår i kommunen.

Rolf Wasteson        Agneta Johansson

 

Motion till Nacka kommunfullmäktige

Ekologiskt, rättvisemärkt och vegetariskt alternativ vid kommunala sammankomster.

För att visa att kommunen menar allvar med att försöka nå klimatmålen, borde miljömedvetenhet genomsyra alla kommunens verksamheter. En tydlig markering är att det serveras vegetarisk mat som huvudalternativ vid större kommunala sammankomster, så som budgetfullmäktige. Den enskilde ledamoten måste då själv anmäla om hen vill ha ett alternativ med kött eller fisk.

Till detta kommer också att allt annat som serveras vid kommunala möten ska vara rättvisemärkt (Fair trade), när det är möjligt, och ekologiskt.

Vänsterpartiet yrkar

 • att det vid större kommunala sammankomster där det bjuds på mat, ska det vegetariska alternativet vara huvudalternativet.
 • att smörgåsar, frukt, te och kaffe som serveras på kommunala möten ska vara rättvisemärkt(där så är möjligt) och ekologiskt.

 

Camilla Carlberg           Lars Örback

 

Motion om Nacka kommuns flyktingmottagande

Situationen i Syrien medför att en stor mängd flyktingar finner sin väg till Sverige. Det gör det extra aktuellt att det svenska samhället gemensamt ställer upp och ger dessa och andra flyktingar en trygg tillflyktsort i Sverige. Det är stor skillnad mellan vilket ansvar olika kommuner tar för den gemensamma uppgiften. Migrationsverket försöker på olika sätt övertyga kommunerna om att ta sin del i ansvaret. Nacka kommun har på sistone förekommit i pressen på ett inte allt för smickrande sätt när det visat sig att kommunen tar emot ett väldigt litet antal flyktingar.

Visst kan flyktingmottagande innebära påfrestningar på en kommun men för Nackas del gäller det främst bristen på bostäder. Och det är ett problem som inte enbart flyktingar ställs inför i Nacka. Men där kan kommunen göra insatser för att få fram bostäder med ganska kort varsel när det finns särskilda behov. På det stora hela är dock flyktingmottagandet något positivt, för flyktingarna och för den mottagande kommunen. Samhället berikas när dessa människor kommer.

Nacka har ca 1% av Sveriges befolkning men tar emot långt under 1% av antalet flyktingar som kommer till Sverige och får uppehållstillstånd.

Mot den här bakgrunden yrkar Vänsterpartiet

att Nacka ökar sitt flyktingmottagande så att det minst står i proportion till kommunens invånarantal

Nacka 2014-03-17

 

Camilla Carlberg              Lars Örback

 

Motion till Nacka kommunfullmäktige

Jämställd och miljövänlig snöröjning och halkbekämpning

Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill att kommuner ska tänka om när det gäller hur man planerar och genomför snöröjningen. I exempelvis Karlskoga har man hörsammat detta. Sedan två år tillbaka planeras snöröjningen ur ett jämställdshetsperspektiv. Det innebär att man gör en jämställdhetsanalys på snöröjningen. Utifrån detta är trottoarer och vägar till förskolor och skolor prioriterade. Kollektivtrafiken, vilken nyttjas mer av kvinnor än män, ska prioriteras framför bilvägar.

Nacka kommun har ett bra Vinterunderhållsprogram där man prioriterar större vägar och vägar som trafikeras av kollektivtrafik samt trappor i anslutning till busshållplatser. Vi menar att detta inte räcker utan att det feministiska perspektivet ska genomsyra än mer.

Den här vintern har det ibland varit mycket besvärligt att gå. Trottoarer har inte varit halkbekämpade och man har tvingats gå mitt i vägen för att inte riskera att halka. Det hela försvåras ytterligare när bilar parkerats längs med trottoarerna.

Med det jämställda sättet att planera snöröjningen får man automatiskt mindre påverkan på miljön. Fler lämnar bilen hemma när kollektivtrafiken fungerar bäst i en situation med besvärligt snöväder.

Vi vill ha en kommun som sätter människor, inte bilen, främst!

Vänsterpartiet yrkar

 • att Nacka kommun anammar SKLs strategi för jämställd snöröjning.
 • att detta börjar gälla 2013.
 • att dagens Vinterunderhållsprogram utvärderas och följs upp.

 

Camilla Carlberg                     Lars Örback

 

Motion till Nacka kommunfullmäktige

Säkra skolvägar

Trafiksituationen vid förskolor och skolor är fortsatt mycket dålig på många håll i kommunen. Ett sätt att få bukt med trafik- och miljöproblemet med bullriga bilar utanför skolor och förskolor, är att se till att gång- och cykelvägar är säkra. Det ska finnas bevakade övergångsställen, hastighetssänkningar och refuger överallt där det behövs.

När nya bostadsområden byggs måste det finnas med i planering och översyn att fler barn behöver ta sig till och från skolan i området. Idag väljer föräldrar att skjutsa sina barn med bil just av den anledningen att skolvägen inte är säker. Detta leder naturligtvis till ännu fler bilar, buller och utsläpp.

Nu finns det i Nacka väldigt många skolor och förskolor. Det är alltså ett tämligen stort åtagande att se till att samtliga skolvägar är säkra. Det här måste dock vara en prioritering, alla barn oavsett val av skola, måste kunna ta sig säkert till skolan utan att vara beroende av skjutsande föräldrar.

Vänsterpartiet yrkar

 • att kommunen ser över samtliga skolvägar.
 • att omedelbart åtgärda de brister som upptäcks.

 

Camilla Carlberg          Lars Örback

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Att motverka korruption

Vid tekniska nämndens sammanträde den 18/3 2014 tog Vänsterpartiet (V) ett politiker-initiativ som handlade om åtgärder för att minska riskerna för korruption vid upphandling. Frågan ställdes mot bakgrund av den senare tidens korruptionsskandaler och med anledning av riskerna för korruption vid kommunens upphandlingar av varor och tjänster. När kommunens uppgift som utförare ersätts av andra genom upphandlingar så ökar också riskerna för korruption. Upphandlingarna sköts av ett mycket litet antal politiker och tjänstemän under tystnadsplikt. De kan lockas att gynna vissa anbudsgivare eller missgynna andra, antagligen genom direkta eller indirekta mutor, vänskapsband eller genom annan påverkan. Även om detta är ovanligt så kan misstankar om korruption skada de inblandade tjänstemännen och kommunen samt minska förtroendet för politiker och politik. Korruption och misstankar om korruption är ett hot mot demokratin. Därför behövs det tydliga regler, genomtänkta kontrollfunktioner och en ökad genomlysning av kommunens upphandlingar. (V) har fortfarande inte fått svar i TN och tycker att frågan är så pass viktig att vi lyfter den till kommunfullmäktige.
Nu föreligger ett förslag från (s) om att anta en policy mot korruption men hur man praktiskt går tillväga för att förhindra korruption är ändå lika viktigt.

Vänsterpartiet har därför följande frågor om riskerna för korruption vid upphandlingar:
• gör kommunen en riskanalys och hur ser kommunens riskanalys ut
• hur minimerar kommunen riskerna för korruption
• har kommunen en lathund som kan användas för att motverka korruption
• vilka kontrollfunktioner finns för att motverka korruption
• vilka kontrollfunktioner behöver utvecklas för att motverka korruption
• analyserar kommunen de genomförda upphandlingarna utifrån en korruptionsaspekt
Vänsterpartiet i Nacka
Camilla Carlberg                                          Rolf Wasteson

 

Motion till Nacka kommunfullmäktige

Barnperspektiv i alla beslut

Andelen ekonomiskt utsatta barn har i relativa mått ökat de senaste åren. Särskilt svårt har det blivit för vissa grupper som påverkats hårdare av den ekonomiska krisen och när klyftorna ökat genom den borgerliga regeringens politik. Det handlar bland annat om barn med utländsk bakgrund, samt barn med ensamstående föräldrar. Svårast har det blivit för ensamstående med barn, som !ar det allt kärvare att få ekonomin att gå ihop. En annan grupp att uppmärksamma är unga vuxna som inte etablerat sig på arbetsmarknaden, flera av dem har barn och lever under mycket knappa ekonomiska förhållanden. I början av 2010 publicerades ett antal undersökningar som visar på att alltfler ensamstående med barn, framförallt kvinnor, klassas som fattiga. Enligt siffror från socialtjänsten fick i februari 2011 538 hushåll ekonomiskt stöd av
kommunen.

För att kunna bemöta och bekämpa barnfattigdomen krävs det ett medvetet arbete. För att detta ska vara möjligt att genomföra ett omfattande och medvetet arbete i kommunen krävs det att alla krafter drar åt samma håll och att man i alla beslut tar hänsyn till barnen.
Vänsterpartiet menar att det i alla kommunala verksamheter där man kommer i kontakt med barn direkt eller indirekt måste få en ökad kompetens om hur barnfattigdomen ser ut och hur olika beslut påverkar barnens situation.

Vi yrkar

 • att Nacka kommun utvecklar arbetet för att samtliga verksamheter och förvaltningar ska ha god kunskap och hög kompetens kring barn och deras uppväxtvillkor
 • att Nacka kommun genomfOr utbildningsinsatser för alla medarbetare, som direkt eller indirekt kommer i kontakt med barn, inom privat drivna skattefinansierade verksamheter med vilka kommunen har avtal
 • att Nacka kommun beslutar att inför varje beslut värdera dem ur ett bamperspektiv.

 

Rolf  Wasteson                             Agneta Johansson

Kopiera länk