Hjälp oss vinna valet! Donera till valfonden: PG-79 39 63-0

Vänsterpartiet Nacka

Nackamodernaternas vårdnadsbidrag – är det valfrihet eller kvinnofälla?

Starta företag och ta emot ditt eget barn i ditt familjedaghem för femtusen i månaden, det är modernaternas sätt att införa ett förtäckt vårdnadsbidrag!

Den borgerliga majoriteten i Nacka kommun kommer nästa år att genomföra ett vårdnadsbidrag. För en ersättning på mellan 4 300 kronor och drygt 5 500 kronor ska kvinnor lockas tillbaka till hemmen. Självklart uttrycker man sig inte så. Istället används den gamla valfrihetsretoriken som låtsas att föräldraskapet inte har något kön.
Vad man glömmer är att både verklighet och statistik talar ett tydligt språk som visar var ansvaret för föräldraskapet ligger. Det är kvinnor som idag tar huvudansvaret för barnen och därmed har lägre inkomster. Om en familj ska klara sig med att en vuxen ska ersätta sin lön med en ersättning på 5000 kr kommer det att bli en överväldigande majoritet kvinnor som stannar hemma.
Det innebär att det är kvinnor som trängs tillbaka från arbetsmarknaden, blir beroende av männens inkomster och får betala priset. Det är kvinnor som förlorar i form av ekonomisk självständighet, sämre möjlighet till karriär och löneutveckling, lägre pensioner och minskat skydd vid exempelvis sjukdom eller arbetslöshet. Dessutom förlorar barnen. Kvinnors fattigdom är intimt förknippat med barns fattigdom.
Reformen skulle innebära återgång till förhållanden som rådde på 1950 talet. Är det detta som borgerlig jämställdhetspolitik syftar till?
Jag förstår de kvinnor som ser detta som en utväg för att slippa dubbelarbete och som kanske har ett underbetalt och tungt arbete. Men vårdnadsbidrag är inte lösningen. Vad som krävs är rättvisa villkor i arbetslivet, att män tar sitt ansvar för det obetalda arbetet, individualiserad föräldraförsäkring, bra barnomsorg och en generell arbetstidsförkortning. Det är vänsterns alternativ till den totala backlash för kvinnors självständighet som vårdnadsbidrag i alla dess former innebär.

Artikeln publicerad av

Hediye Güzel, v

Nacka

Bristande demokrati i arbetslivet

Direktörer och stora företag visar öppet sin girighet. Det är dags att diskutera demokrati på arbetsplatserna och de anställdas rättigheter.

 Klimatet på arbetsmarknaden hårdnar. Nya anställningsformer och en hårdare attityd från många arbetsgivare gjort arbetsplatserna allt tystare. Många är vittnesmålen om ett hårdnande klimat som leder till att anställda drar sig för att arbeta fackligt och avstår från att framföra kritik i rädsla för att utsättas för repressalier.

På tunnelbanan i Stockholm arbetar Per Johansson, som dessutom fått sina arbetskamraters förtroende att företräda dem som klubbordförande i facket. Per har upprepade gånger kritiserat Connex och Storstockholms lokaltrafik för brister i säkerheten och kortsiktigt lönsamhetstänkande. Svaret från arbetsgivaren är att avskeda Per Johansson. Med största sannolikhet kommer Connex att förlora om målet går till Arbetsdomstolen – det är inte tillåtet i Sverige för en arbetsgivare att avgöra vilka som ska väljas till förtroendeposter inom fackföreningsrörelsen. Men med nuvarande lagstiftning kan Connex inte tvingas att återanställa den som blivit avskedad på felaktiga grunder.

Medborgare vågar inte längre yttra sig kritiskt, man är rädd för repressalier, arbetsgivare motarbetar aktivt facklig organisering. Och allra värst är det naturligtvis för den växande grupp människor som inte har tillsvidareanställningar. Med provanställning, korttidsanställning, vikariat eller med anställning hos bemanningsföretag är man beroende av arbetsgivarens välvilja och då blir man inte så kaxig.

Med ändringen i lagen om anställningsskydd, som genomfördes av de borgerliga partierna och miljöpartiet, fick småföretag en möjlighet att undanta två anställda från turordningsreglerna vid uppsägningar. Föga överraskande är det kvinnor och fackligt aktiva som drabbats av de nya reglerna.

När nu direktörer och stora företag visar sin girighet öppet är det dags för en diskussion om demokrati på arbetsplatserna och anställdas rättigheter. Bolagens agerande ger oss argument för att gå snabbare fram med förslag om ökat inflytande för de anställda och öppnar för att ställa hårdare krav på företagens ansvar. Det ska kosta att lägga ned lönsam verksamhet. Med dagens system kan företagen kallt kalkylera med att det är samhället som ska stå för kostnaderna och ägarna som får vinsterna.

Anställningstryggheten måste öka. Tillsvidareanställning på heltid ska vara normen. De anställdas rätt till yttrandefrihet måste stärkas och fackliga rättigheter skyddas. Inflytandet på jobbet måste öka. Vi kan inte acceptera en utveckling där girigheten och de stora företagens makt tillåts öka samtidigt som det stora flertalet förlorar i inflytande och trygghet. Ytterst handlar det om mänskliga rättigheter och att demokratin även måste omfattas arbetslivet.

Artikeln publicerad av

Hediye Güzel, v

Nacka
 

Skuruparken – naturreservat, bostadshus eller kommunal park?

Aktionsgruppen Rädda Skuruparken vill veta vad de politiska partierna i Nacka anser om Skuruparkens framtid. Vänsterpartiet i Nacka anser att…

Skuruparken är ett viktigt naturområde som det är angeläget att skydda. Möjligen skulle det vara ett problem att omvandla området till naturreservat då marken inte ägs av kommunen och därmed skulle det förmodligen bli ganska kostsamt att göra området till naturreservat. Men i grunden handlar det om politisk vilja. Är den politiska viljan att man ska bebygga området så gör man det oavsett om det är naturreservat eller inte. Vänsterpartiets uppfattning är att området inte ska exploateras och att området ska skyddas.

Vänsterpartiet har ända sedan frågan började att diskuteras varit motståndare till ny bostadsbebyggelse i Skuruparken. Även om man bara skulle börja bygga lite, och i vissa delar av parken med särskild hänsyn tagen till det känsliga området, så skulle det finnas en risk att det leder till en vidare exploatering av området i framtiden. Vänsterpartiet avvisar därför alla planer på ny bebyggelse i Skuruparken.

Artikeln publicerad av

Andreas Falk, v

Nacka

NEJ till förtäckt vårdnadsbidrag!

Gunnar Friberger, vänsterpartiets representant i Förskole- och grundskolenämnden protesterade vid sammanträdet den 11 oktober mot moderaternas idé om att starta familjedaghem för sitt eget barn.

Reservation från Gunnar Friberger, vänsterpartiet:

I den offentliga diskussionen uppmärksammas kvinnors och mäns ojämlika villkor i samhället nästan dagligen. Kvinnor diskrimineras i arbetslivet, får sämre löner och arbetsvillkor i övrigt. Kvinnor hänvisas oftare än män till deltidsjobb och otrygga anställningsvillkor. Dessutom får kvinnor ta betydligt större ansvar än män för det obetalda arbetet med hem och barn.

Dessa förhållanden kritiseras med rätta med allt större kraft i samhällsdebatten. Viktiga åtgärder för att komma till rätta med dessa samhällsproblem är att se till så att förskola och övrig barnomsorg utvecklas genom att förbättra kvaliteten och bygga ut den i takt med att vår kommun växer. Föräldraförsäkringen behöver förändras så att pappor tar ett större ansvar för sina barns uppväxt, det är naturligt att gå vidare från systemet med ”pappamånader” till att individualisera föräldraförsäkringen. Det kan i sin tur medföra att pappor tar ett större ansvar även på andra sätt, exempelvis då barnen är sjuka.

Den bristande jämställdheten har sitt ursprung i förlegade samhällsstrukturer som måste förändras på politisk väg för att komma till rätta med orättvisorna. Istället för att ta strid med dessa strukturer väljer moderaterna och de övriga borgerliga partierna att skylla på individen och lägga fram förslag som ytterligare cementerar orättvisor baserat på kön.

Dagens beslut att medge att familjedaghem kan bedrivas med endast egna barn i verksamheten är just den kvinnofälla som beskrivits i tidigare debatter om kommunalt vårdnadsbidrag. Ersättningen är även i denna variant så låg att den kräver att en annan person i hushållet (läs mannen) står för den huvudsakliga försörjningen. På så sätt förstärks kvinnors underordning både i familjerelationen och i samhället i övrigt. Man visar med beslutet att man inte på allvar tänker utmana det faktum att kvinnor har lägre löner, otryggare situation på arbetsmarknaden, ofta får nöja sig med deltidsarbete och får sämre pensioner.

Vänsterpartiet yrkade avslag till förslaget. Vi menar att det är andra politiska beslut som krävs för att förbättra småbarnsfamiljernas situation. I Nacka kommer vi att lägga fram ett budgetförslag som innebär en förbättrad och tryggare barnomsorg med bättre arbetsvillkor för personalen. Det behövs fler pedagoger i förskolan och ett stopp för en utveckling mot allt större barngrupper, då måste våra gemensamma ekonomiska resurser prioriteras till detta.

Läsvärt: Mark Lynas Oväder (ordfront)

I vår värld där miljöfrågorna inte ger röster som vardagspolitiska frågor är denna bok en tankeställare som det är svårt att komma runt när diskussionerna går varma då det gäller växthuseffekterna.

Den 11 Augusti 2005 på Ekot. Permofrosten i Arktis börjar tina upp, till följd av det kommer en massa metangas frigöras som i atmosfären får temperaturen på vår jord att höjas ytterligare. För detta varnas det i boken som skrevs klar för publicering 2004.
Lynas gör en resa till olika platser på jorden och intervjuvar människor som är i direkt kontakt med de verkningar som växthuseffekten utgör, även forskare kommer till tals. En given bok för miljömedvetna medmänniskor, som vill att miljöfrågorna skall prioriteras högre än vad de görs idag.

Artikeln publicerades av

Arne Arenteg 

Nacka

(V)i ger mer pengar till polisen

Kommunalpolitikern Mohammed Noori (fp) ondgör sig i Mitt i Nacka 17 maj över polisens bristande resurser och skyller detta på (s) och (v). I sann borgerlig anda nämner Noori självklart inte de positiva resursförstärkningarna som (v), (s) och (mp) har lyckats åstadkomma i de gemensamma budget under samarbetsåren.

Vänsterpartiet menar dock att det inte räcker med att enbart tillskjuta nya resurser. Vi vill samtidigt peka på att det finns viktiga delar av polisens verksamhet som behöver förbättras och utvecklas. Det har satsats stora resurser på en nödvändig utbyggnad av utbildningskapaciteten och nyanställningar av poliser runtom i landet. Detta till trots synes polisbristen aldrig ha varit så stor som nu. Det är en märklig situation att den ökande budgetramen inte leder till fler synliga poliser på gator och torg. Två fotpatrullerande poliser kanske är mer effektiva ur brottsförebyggande perspektiv än två radiobilar med två poliser i varje. Kanske finns också anledning att se över antalet chefsbefattningar i förhållande till antalet poliser inom de olika myndigheterna.

Även på utrustningssidan sker en successiv uppdatering. Men de tilldelade resurserna måste tas bättre till vara. Poliser inom de olika myndigheterna vittnar om bristande samordning så att t.ex. närpolis och kriminalpolis använder olika utrustning trots att de delar samma lokaler. Inte heller finns det samordning vad gäller skyddsutrustning, vilket innebär olika standard för olika poliser. Detta gör inköpen dyrare och effektiviteten sämre, därför bör polisen ha en gemensam inköpsfunktion.

En viktig fråga när det gäller polisen är också fördelningen av resurser över landet. (V) anser att vi alltid måste se på polisen som en nationell resurs. Personer som lever i glesbygd måste ha samma rätt till trygghet och samhällelig service som de som bor i mer tätbefolkade områden. I arbetet att förverkliga detta är polisens utvecklingsavtal ett viktigt och verksamt redskap. Det handlar bl.a. om den faktiska tillgången till polis – det är en prioriterad uppgift för vänstern.

Hediye Güzel
Arne Arenteg
Vänsterpartiet i Nacka

 

Borgarnas politik leder till lönedumpning

Borgarna i Nacka har fått igenom ett förslag om sänkt ersättningsnivå för avlösning- och ledsagarservice. Med sin politik slår borgarna hårt mot en utsatt grupp människor med stora behov av stöd i livet, en grupp som har svårt att göra sin röst hörd. V och s i Nacka har reserverat sig mot förslaget och menar att borgarnas politik försämrar villkoren för de mest drabbade i samhället.

Moderaterna har nyss föreslagit sänkt ersättning för arbetslösa, sjuka och föräldralediga med motiveringen att de då skall tvingas åter i arbete. Hoppas moderaterna i Nacka att gravt handikappade skall komma i arbete på den öppna arbetsmarknaden med hjälp av alla föreslagna sänkningar av stöd och ersättningsnivåer och/eller är detta en svag grupp som moderaterna hoppas inte skall protestera? Och hur kan folkpartiet, som tidigare motsatt sig moderaternas inhumana förslag, finna sig i detta nu?!

Skrivelser och kommentarer från berörda instanser och privata och kommunal utförare har vält in till Socialnämnden, där beslutet har tagits. Samtliga förkastar borgarnas förslag.
S och v håller med de och anser att förslaget är mycket illa genomtänkt, därför att:
 – Det rör sig i huvudsak om minskad ersättning för insatser när personerna inte är i daglig sysselsättning eller i skolan dvs. kvällstid. Insatser som är till för att avlasta de funktionshindrades familjer och minska behovet av mer och dyrare institutionaliserat boende.
– Utövarna föreslås få sänkt ersättning till den nivå som gäller hemtjänst dagtid. En mycket markant sänkning. Enligt majoriteten kommer de att acceptera detta utan att blinka. Deras egna synpunkter säger motsatsen.
– Ingen ersättning till utövarna för extra omkostnader i samband med serviceåtgärden. Enligt majoriteten kommer de att acceptera även detta utan att blinka. Deras egna synpunkter säger motsatsen även här.
– Lägre ersättningar ger minskad möjlighet att rekrytera kvalificerad personal/företag och ökad rörlighet genom att kvalificerad personal/företag söker sig till andra jobb för att åtminstone undvika lönesänkning. Därmed minskar den så viktiga kontinuiteten för den grupp som servicen gäller.
– Om kommunen, som skett under de senaste åren, systematiskt försämrat för de funktionshindrade kommer resultatet att bli krav på dyrare institutionaliserat boende när kommuner ”förföljer denna grupp”.

Var ligger valfriheten i detta? Om vi inte säger ifrån kommer andra stå på tur för att drabbas av borgarnas politik mot människor i behov av samhällets stöd. Säg ifrån, nu!

Socialdemokratiska arbetarepartiet och Vänsterpartiet i Nacka
gn /
Anders Nordmark (s), 2:e vice ordförande i Socialnämnden
Hediye Güzel (v), ersättare i Socialnämnden

 

 

 

Kvinnor diskrimineras när de ska starta företag

Vänsterpartiet anser att marknaden inte klarar att stödja kvinnors företagande. Därför har staten har en viktig roll. Kvinnliga företagare ska ha samma förutsättningar och möjligheter som sina manliga kollegor. Könet ska inte vara ett hinder för att starta eget och lyckas i sin bransch!

I NVP den 29 / 3 2005 har man undersökt om varför det är färre kvinnor som är företagare. Kvinnors möjligheter att få såddkapital, starta och driva företag har inte ökat i den takt och omfattning som vänsterpartiet ser önskvärt och nödvändigt. Därför vill vi ge vår syn på kvinnors företagande.
 
Av de nystartade företagen 2004 uppgick andelen kvinnor till 31 procent och den manliga andelen var 66 procent. Det finns skillnader regionalt och inom olika branscher. Generellt kan man säga att fler kvinnor startar eget i de större städerna än landsbygden. Fler kvinnor startar också företag inom tjänstesektorn än i industrisektorn.

Det har framkommit i studier att kvinnor har liknande problem och hinder som hela företagargruppen. Det gäller till exempel tidsbrist, regler och administration såsom finansiering och konkurrens. Om kvinnor och män upplever samma hinder och möjligheter att starta företag undrar man varför bara 30 procent av de nystartade företagen startas av kvinnor?

Det har visats sig att de största problemen för kvinnor att starta företag ligger före själva uppstarten. Det kan gälla rådgivning, finansiering och omgivnings support tillexempel. Det är samma strukturer och normer mellan kvinnor och män i samhället som helhet som även finns inom nyföretagarområdet. Män främjar män och ger företräde till män. Kvinnor tar FORTFARANDE det största ansvaret för hem och barn och är tidsbegränsade på det sättet.

En mycket viktig och avgörande del i att öka det kvinnliga företagandet ligger i att synliggöra kvinnors företagande. Här behövs ett spridande av kunskap om förebilder och erfarenheter. Som vi påpekat är just uppstarten av företaget problemfyllt. I dag är de flesta nyföretagarrådgivare män. Vi vill att det ska rekryteras fler kvinnor till denna grupp. Den statliga rådgivningen ska ha ett jämställdhetsperspektiv i alla delar. Vissa regioner har idag kvinnlig affärsrådgivare, denna verksamhet är bra men de ska inte ta bort ansvaret från statens övriga insatser på området. Många samverkans- och klusterprojekt är i dag inriktade på typiska manliga branscher. Detta bör staten ändra på och starta projekt i branscher där kvinnor i större utsträckning etablerar sig, som företagsnära tjänster tillexempel.

Vänsterpartiet anser att kvinnors företagande är ett område som den öppna marknaden inte klarar av att lösa på ett tillfredsställande sätt. Därför har staten en viktig roll att fylla genom att gå in och stödja utvecklingen av verksamheten. Vänsterpartiet menar att man bör hitta bättre lösningar för att kvinnliga företagare ska ges samma förutsättningar och möjligheter som sina manliga kollegor. Könet ska inte hindra en från att starta eget och lyckas inom sin bransch!

Vänsterpartiet i Nacka
g m / Hediye Güzel

Miljöarbete

I december -04 gick jag ut med en förfrågan om det finns intresse att medverka i lokala nätverk för att plöja och skörda miljöfrågor.

Ta kontakt med Vänsterpartiet Nacka, telnr och e-post adress nedan.
Lämna namn och tel på telsvarare då exp inte är dagligen bemannad. Vi kontaktar er via "kalender på denna sida".

Artikeln publicerad av

Arne Arenteg

Nacka

FÖRBÄTTRA KOLLEKTIVTRAFIKEN

Biltrafiken från Värmdö in mot Stockholm har ökat. Detta har inneburit försämringar för kollektivtrafiken.

Vi accepterar inte
att snabbussen från Orminge  till Slussen som tidigare tog 16 minuter nu kan ta över 30 minuter.
Vi accepterar inte
en ökad stress och en försämrad arbetsmiljö för bussförarna.

Vi kräver på kort sikt
att  bussarna får en egen fil från Orminge centrum till Skurubron mellan sju och nio på morgonen. Bussarna från Björknäs och Lännersta ska ges förtur vid uppfarten till Skurubron. Det är en enkel åtgärd som kan påbörjas genast och som inte är dyrbar.

Vi kräver på lång sikt
att problemet med Skurubron ska lösas för att undvika proppar. Det finns olika förslag – utbyggnad av befintlig bro, ytterligare en bro och tunnel under Skurusundet. Vänsterpartiet föredrar spårbunden kollektivtrafik in till Stockholm. Olika alternativ måste skyndsamt utredas. Kom med och diskutera, kräv att planeringen går framåt!

Vänsterpartiet i Nacka

Artiekln publicerad av

Ingrid Lilja, v

Nacka

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Instagram

 • karlmarx friedrichengels
 • Vi ses vl p lrdag p Internationella festen i Fiskis?
 • Elisabeth vr avgende representant i kommunens ldrenmnd p utfrgning hos
 • 1 maj 2018 var s jkla fint! Perfekt pepp nu
 • Samlas med oss i Orminge infr 1 majtget p Medis!
 • Danne vr representant bland kommunens revisorer berttar hur kommunens arbete
 • Vr glada grupp av frtroendevalda i kommunens nmnder ses och
 • Vi har satt ihop en kommunikationsgrupp som ska arbeta med
 • Vi r p plats p Valskolan Vnsterpartiets storsatsning fr
 • Avslutningen av landstingskonferensen med Internationalen nu har Vnsterpartiet ett nytt
 • Ramzi och Amanda tv av Vra ombud p landstingslistans konferens
 • Konferensen fr landstingspolitiska programmet r ppnat! Vi i Nacka r
 • Frorten Mot Vld r p plats p Landstingskonferensen och pratar
 • Vi r p plats p Landstingskonferensen som just nu hlls
 • Insndare i veckans NackaVrmd Posten om Alliansens jmlikhetsfientliga kultur och
 • Fatemeh Khavari fatemekhavari79 talesperson fr ungisverigenu talade p Vnsterpartiets kongress
 • NoStranger
 • gonblicksbild i en av pauserna p rsmtet i sndags Mycket
 • Igr rstade de andra partierna ner Vnsterpartiets frslag om lgre
 • Vr gruppledare Rolf Wasteson talar i kommunfullmktige om hur bra