Vänsterpartiet Nacka

NEJ till förtäckt vårdnadsbidrag!

Gunnar Friberger, vänsterpartiets representant i Förskole- och grundskolenämnden protesterade vid sammanträdet den 11 oktober mot moderaternas idé om att starta familjedaghem för sitt eget barn.

Reservation från Gunnar Friberger, vänsterpartiet:

I den offentliga diskussionen uppmärksammas kvinnors och mäns ojämlika villkor i samhället nästan dagligen. Kvinnor diskrimineras i arbetslivet, får sämre löner och arbetsvillkor i övrigt. Kvinnor hänvisas oftare än män till deltidsjobb och otrygga anställningsvillkor. Dessutom får kvinnor ta betydligt större ansvar än män för det obetalda arbetet med hem och barn.

Dessa förhållanden kritiseras med rätta med allt större kraft i samhällsdebatten. Viktiga åtgärder för att komma till rätta med dessa samhällsproblem är att se till så att förskola och övrig barnomsorg utvecklas genom att förbättra kvaliteten och bygga ut den i takt med att vår kommun växer. Föräldraförsäkringen behöver förändras så att pappor tar ett större ansvar för sina barns uppväxt, det är naturligt att gå vidare från systemet med ”pappamånader” till att individualisera föräldraförsäkringen. Det kan i sin tur medföra att pappor tar ett större ansvar även på andra sätt, exempelvis då barnen är sjuka.

Den bristande jämställdheten har sitt ursprung i förlegade samhällsstrukturer som måste förändras på politisk väg för att komma till rätta med orättvisorna. Istället för att ta strid med dessa strukturer väljer moderaterna och de övriga borgerliga partierna att skylla på individen och lägga fram förslag som ytterligare cementerar orättvisor baserat på kön.

Dagens beslut att medge att familjedaghem kan bedrivas med endast egna barn i verksamheten är just den kvinnofälla som beskrivits i tidigare debatter om kommunalt vårdnadsbidrag. Ersättningen är även i denna variant så låg att den kräver att en annan person i hushållet (läs mannen) står för den huvudsakliga försörjningen. På så sätt förstärks kvinnors underordning både i familjerelationen och i samhället i övrigt. Man visar med beslutet att man inte på allvar tänker utmana det faktum att kvinnor har lägre löner, otryggare situation på arbetsmarknaden, ofta får nöja sig med deltidsarbete och får sämre pensioner.

Vänsterpartiet yrkade avslag till förslaget. Vi menar att det är andra politiska beslut som krävs för att förbättra småbarnsfamiljernas situation. I Nacka kommer vi att lägga fram ett budgetförslag som innebär en förbättrad och tryggare barnomsorg med bättre arbetsvillkor för personalen. Det behövs fler pedagoger i förskolan och ett stopp för en utveckling mot allt större barngrupper, då måste våra gemensamma ekonomiska resurser prioriteras till detta.

Läsvärt: Mark Lynas Oväder (ordfront)

I vår värld där miljöfrågorna inte ger röster som vardagspolitiska frågor är denna bok en tankeställare som det är svårt att komma runt när diskussionerna går varma då det gäller växthuseffekterna.

Den 11 Augusti 2005 på Ekot. Permofrosten i Arktis börjar tina upp, till följd av det kommer en massa metangas frigöras som i atmosfären får temperaturen på vår jord att höjas ytterligare. För detta varnas det i boken som skrevs klar för publicering 2004.
Lynas gör en resa till olika platser på jorden och intervjuvar människor som är i direkt kontakt med de verkningar som växthuseffekten utgör, även forskare kommer till tals. En given bok för miljömedvetna medmänniskor, som vill att miljöfrågorna skall prioriteras högre än vad de görs idag.

Artikeln publicerades av

Arne Arenteg 

Nacka

(V)i ger mer pengar till polisen

Kommunalpolitikern Mohammed Noori (fp) ondgör sig i Mitt i Nacka 17 maj över polisens bristande resurser och skyller detta på (s) och (v). I sann borgerlig anda nämner Noori självklart inte de positiva resursförstärkningarna som (v), (s) och (mp) har lyckats åstadkomma i de gemensamma budget under samarbetsåren.

Vänsterpartiet menar dock att det inte räcker med att enbart tillskjuta nya resurser. Vi vill samtidigt peka på att det finns viktiga delar av polisens verksamhet som behöver förbättras och utvecklas. Det har satsats stora resurser på en nödvändig utbyggnad av utbildningskapaciteten och nyanställningar av poliser runtom i landet. Detta till trots synes polisbristen aldrig ha varit så stor som nu. Det är en märklig situation att den ökande budgetramen inte leder till fler synliga poliser på gator och torg. Två fotpatrullerande poliser kanske är mer effektiva ur brottsförebyggande perspektiv än två radiobilar med två poliser i varje. Kanske finns också anledning att se över antalet chefsbefattningar i förhållande till antalet poliser inom de olika myndigheterna.

Även på utrustningssidan sker en successiv uppdatering. Men de tilldelade resurserna måste tas bättre till vara. Poliser inom de olika myndigheterna vittnar om bristande samordning så att t.ex. närpolis och kriminalpolis använder olika utrustning trots att de delar samma lokaler. Inte heller finns det samordning vad gäller skyddsutrustning, vilket innebär olika standard för olika poliser. Detta gör inköpen dyrare och effektiviteten sämre, därför bör polisen ha en gemensam inköpsfunktion.

En viktig fråga när det gäller polisen är också fördelningen av resurser över landet. (V) anser att vi alltid måste se på polisen som en nationell resurs. Personer som lever i glesbygd måste ha samma rätt till trygghet och samhällelig service som de som bor i mer tätbefolkade områden. I arbetet att förverkliga detta är polisens utvecklingsavtal ett viktigt och verksamt redskap. Det handlar bl.a. om den faktiska tillgången till polis – det är en prioriterad uppgift för vänstern.

Hediye Güzel
Arne Arenteg
Vänsterpartiet i Nacka

 

Borgarnas politik leder till lönedumpning

Borgarna i Nacka har fått igenom ett förslag om sänkt ersättningsnivå för avlösning- och ledsagarservice. Med sin politik slår borgarna hårt mot en utsatt grupp människor med stora behov av stöd i livet, en grupp som har svårt att göra sin röst hörd. V och s i Nacka har reserverat sig mot förslaget och menar att borgarnas politik försämrar villkoren för de mest drabbade i samhället.

Moderaterna har nyss föreslagit sänkt ersättning för arbetslösa, sjuka och föräldralediga med motiveringen att de då skall tvingas åter i arbete. Hoppas moderaterna i Nacka att gravt handikappade skall komma i arbete på den öppna arbetsmarknaden med hjälp av alla föreslagna sänkningar av stöd och ersättningsnivåer och/eller är detta en svag grupp som moderaterna hoppas inte skall protestera? Och hur kan folkpartiet, som tidigare motsatt sig moderaternas inhumana förslag, finna sig i detta nu?!

Skrivelser och kommentarer från berörda instanser och privata och kommunal utförare har vält in till Socialnämnden, där beslutet har tagits. Samtliga förkastar borgarnas förslag.
S och v håller med de och anser att förslaget är mycket illa genomtänkt, därför att:
 – Det rör sig i huvudsak om minskad ersättning för insatser när personerna inte är i daglig sysselsättning eller i skolan dvs. kvällstid. Insatser som är till för att avlasta de funktionshindrades familjer och minska behovet av mer och dyrare institutionaliserat boende.
– Utövarna föreslås få sänkt ersättning till den nivå som gäller hemtjänst dagtid. En mycket markant sänkning. Enligt majoriteten kommer de att acceptera detta utan att blinka. Deras egna synpunkter säger motsatsen.
– Ingen ersättning till utövarna för extra omkostnader i samband med serviceåtgärden. Enligt majoriteten kommer de att acceptera även detta utan att blinka. Deras egna synpunkter säger motsatsen även här.
– Lägre ersättningar ger minskad möjlighet att rekrytera kvalificerad personal/företag och ökad rörlighet genom att kvalificerad personal/företag söker sig till andra jobb för att åtminstone undvika lönesänkning. Därmed minskar den så viktiga kontinuiteten för den grupp som servicen gäller.
– Om kommunen, som skett under de senaste åren, systematiskt försämrat för de funktionshindrade kommer resultatet att bli krav på dyrare institutionaliserat boende när kommuner ”förföljer denna grupp”.

Var ligger valfriheten i detta? Om vi inte säger ifrån kommer andra stå på tur för att drabbas av borgarnas politik mot människor i behov av samhällets stöd. Säg ifrån, nu!

Socialdemokratiska arbetarepartiet och Vänsterpartiet i Nacka
gn /
Anders Nordmark (s), 2:e vice ordförande i Socialnämnden
Hediye Güzel (v), ersättare i Socialnämnden

 

 

 

Kvinnor diskrimineras när de ska starta företag

Vänsterpartiet anser att marknaden inte klarar att stödja kvinnors företagande. Därför har staten har en viktig roll. Kvinnliga företagare ska ha samma förutsättningar och möjligheter som sina manliga kollegor. Könet ska inte vara ett hinder för att starta eget och lyckas i sin bransch!

I NVP den 29 / 3 2005 har man undersökt om varför det är färre kvinnor som är företagare. Kvinnors möjligheter att få såddkapital, starta och driva företag har inte ökat i den takt och omfattning som vänsterpartiet ser önskvärt och nödvändigt. Därför vill vi ge vår syn på kvinnors företagande.
 
Av de nystartade företagen 2004 uppgick andelen kvinnor till 31 procent och den manliga andelen var 66 procent. Det finns skillnader regionalt och inom olika branscher. Generellt kan man säga att fler kvinnor startar eget i de större städerna än landsbygden. Fler kvinnor startar också företag inom tjänstesektorn än i industrisektorn.

Det har framkommit i studier att kvinnor har liknande problem och hinder som hela företagargruppen. Det gäller till exempel tidsbrist, regler och administration såsom finansiering och konkurrens. Om kvinnor och män upplever samma hinder och möjligheter att starta företag undrar man varför bara 30 procent av de nystartade företagen startas av kvinnor?

Det har visats sig att de största problemen för kvinnor att starta företag ligger före själva uppstarten. Det kan gälla rådgivning, finansiering och omgivnings support tillexempel. Det är samma strukturer och normer mellan kvinnor och män i samhället som helhet som även finns inom nyföretagarområdet. Män främjar män och ger företräde till män. Kvinnor tar FORTFARANDE det största ansvaret för hem och barn och är tidsbegränsade på det sättet.

En mycket viktig och avgörande del i att öka det kvinnliga företagandet ligger i att synliggöra kvinnors företagande. Här behövs ett spridande av kunskap om förebilder och erfarenheter. Som vi påpekat är just uppstarten av företaget problemfyllt. I dag är de flesta nyföretagarrådgivare män. Vi vill att det ska rekryteras fler kvinnor till denna grupp. Den statliga rådgivningen ska ha ett jämställdhetsperspektiv i alla delar. Vissa regioner har idag kvinnlig affärsrådgivare, denna verksamhet är bra men de ska inte ta bort ansvaret från statens övriga insatser på området. Många samverkans- och klusterprojekt är i dag inriktade på typiska manliga branscher. Detta bör staten ändra på och starta projekt i branscher där kvinnor i större utsträckning etablerar sig, som företagsnära tjänster tillexempel.

Vänsterpartiet anser att kvinnors företagande är ett område som den öppna marknaden inte klarar av att lösa på ett tillfredsställande sätt. Därför har staten en viktig roll att fylla genom att gå in och stödja utvecklingen av verksamheten. Vänsterpartiet menar att man bör hitta bättre lösningar för att kvinnliga företagare ska ges samma förutsättningar och möjligheter som sina manliga kollegor. Könet ska inte hindra en från att starta eget och lyckas inom sin bransch!

Vänsterpartiet i Nacka
g m / Hediye Güzel

Miljöarbete

I december -04 gick jag ut med en förfrågan om det finns intresse att medverka i lokala nätverk för att plöja och skörda miljöfrågor.

Ta kontakt med Vänsterpartiet Nacka, telnr och e-post adress nedan.
Lämna namn och tel på telsvarare då exp inte är dagligen bemannad. Vi kontaktar er via "kalender på denna sida".

Artikeln publicerad av

Arne Arenteg

Nacka

FÖRBÄTTRA KOLLEKTIVTRAFIKEN

Biltrafiken från Värmdö in mot Stockholm har ökat. Detta har inneburit försämringar för kollektivtrafiken.

Vi accepterar inte
att snabbussen från Orminge  till Slussen som tidigare tog 16 minuter nu kan ta över 30 minuter.
Vi accepterar inte
en ökad stress och en försämrad arbetsmiljö för bussförarna.

Vi kräver på kort sikt
att  bussarna får en egen fil från Orminge centrum till Skurubron mellan sju och nio på morgonen. Bussarna från Björknäs och Lännersta ska ges förtur vid uppfarten till Skurubron. Det är en enkel åtgärd som kan påbörjas genast och som inte är dyrbar.

Vi kräver på lång sikt
att problemet med Skurubron ska lösas för att undvika proppar. Det finns olika förslag – utbyggnad av befintlig bro, ytterligare en bro och tunnel under Skurusundet. Vänsterpartiet föredrar spårbunden kollektivtrafik in till Stockholm. Olika alternativ måste skyndsamt utredas. Kom med och diskutera, kräv att planeringen går framåt!

Vänsterpartiet i Nacka

Artiekln publicerad av

Ingrid Lilja, v

Nacka

Har vi plats för hemlösa?

Under en rad av år,har antalet hemlösa vuxit i antal,vad kan vi göra.

Tidigare i historien, fanns Lugnets industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad. Det var hemvist för allehanda utstötta personer som både frivilligt och ofrivillgt hamnat på kant med samhället och sin hyresvärd. Där utgjorde dessa personer en presumtiv nytta i att för tak över huvudet vakta så inga bröt sig in hos företaget som stod för login. Givetvis skall vi inte acceptera att vi har hemlösa,men efter en psykreform som i hjärtat var väl ment, har resultatet blivit att alldeles för många lämnas vind för våg till en verklighetsfrämmande tillvaro i portuppgångar kulvertar och vad den kan finnas rum någonstans.

Nu när majoriteten i Sthlm äntligen börjar att agera för att åtminstone en grupp skall kunna uppehålla sig vid ett industriområde i Tyresö, så leder det till en debatt om att det är ett sthlm:s problem.Vad skall dessa människor husera i Rålambshovsparken eller vad, kanske på Kungl Djurgården.Alla vill hjälpa, bara dom inte hamnar på våran farstu.Det skulle vara klokt om kommunerna tog ansvar och införde lite av det gamla uttrycket"Solidaritet".För det är FÖR JÄVLIGT att vi skall behöva ha människor liggande lite var stans i våran välfärdsstat.Så Tyrelsö ta det som en humanitär åtgärd inte som ett hot att tillmötesgå dessa människors behov av en något drägligare livssituation än att kastas som "parier"runt från kommun till kommun.Det finns en plats för alla.

Artikeln publicerades av

Arne Arenteg

Nacka

USA ut ur Irak!

Slut upp i Världsmanifestationen!
– två år av krig mot Iraks folk

Lördagen den 19 mars kl. 13.00
Sergels torg – avmarsch till USA:s ambassad

 USA ut ur Irak!
– Ockupationerna av Irak och Palestina måste upphöra nu!
– Bevara FN för fred – försvara folkrätten
– Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik
 
 
NÄTVERKET MOT KRIG
Mer info finns på www.motkrig.org
 
Flygblad  finns som pdf i mappen Freden i Arkiv på den här sidan.
Ladda hem – skriv ut – sprid!

Artikeln publicerades av

Ingrid Lilja, v

Nacka

Folkomrösta om EU:s nya grundlag!

Om EU:s konstitution blir verklighet kommer den att vara överordnad svensk grundlag. Trots detta sa Sveriges Riksdag nej till en folkomröstning om förslaget till EU:s nya grundlag den 20 november 2003. 119 av 120 närvarande socialdemokrater röstade emot. 23 av 24 vänsterpartister röstade för en folkomröstning.

EU ska utveckla ett gemensamt försvar och länderna ska gradvis rusta upp sin militära kapacitet. EU:s utrikes- och försvarspolitik är inte förenlig med alliansfrihet, i praktiken innebär konstitutionen att vi accepterar NATO-medlemskap.

EU ska utse en president och en utrikesminister som normalt bara stater har.

EU-rätten ges företräde framför ländernas lagar, inklusive grundlagar.

Förslaget till konstitution innebär överföring av makt från medlemsländerna till EU och de stora ländernas makt stärks.

Flera länder ordnar folkomröstning. Varför inte Sverige? Beror det på att vår regering inte törs föra ut frågan till folket?

Artikeln publicerades av

Ingrid Lilja, v

Nacka

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Instagram

 • Fatemeh Khavari fatemekhavari79 talesperson fr ungisverigenu talade p Vnsterpartiets kongress
 • NoStranger
 • gonblicksbild i en av pauserna p rsmtet i sndags Mycket
 • Igr rstade de andra partierna ner Vnsterpartiets frslag om lgre
 • Vr gruppledare Rolf Wasteson talar i kommunfullmktige om hur bra
 • Fyra lokalfreningar i samlad trupp p Syninge kursgrd Nacka Vrmd
 • Vr delegation p Storstockholms valkongress! Idag beslutas vilka som str
 • Dagens bsta replik! vrturnu Repost vansterpartieteskilstuna getrepost
 • Tyvrr mste kvllens kaf stllas in pga ofrutsedda hndelser Vi
 • Medlemsmte med Ali Esbati som berttade om Vnsterpartiets budgetsatsningar Hur
 • Vi bjuder p fika och pratar om framtiden! Kaf Papa
 • Inspelningar frn tio utvalda seminarier frn rets Vnsterdagarna finns nu
 • V Nacka p plats p Vnsterdagarna i Malm Aron Etzler
 • Vnsterdagarna r i full gng flj vad som hnder p
 • Filosofen och frfattaren Torbjrn Tnnsj var med oss p vr
 • Repost vansterpartiethbg getrepost