Vänsterpartiet Nacka

En vidrig liten lapp

Någon har gjort kampen mot nazismen en björntjänst

Vid busshållplatsen i Orminge centrum fick jag härom kvällen syn på en otäck liten klisterlapp med en bild på ett par händer som håller i ett skjutvapen. »Dags att mata svinen med automatkarbinen!« Så stod det skrivet och längst ner: »Nazifritt Orminge«

Det var alltså tänkt som propaganda mot nazismen, denna lilla text som sammanfattar just grunden i nazismens tänkesätt: våldsdyrkan och att frånta vissa människor deras mänsklighet, att betrakta dem som slaktdjur. Det är läge för vissa unga antifascister att börja med att rensa ut fascismen ur sina egna skallar!

Artikeln publicerad av

Åke Eriksson, v

Nacka

Från djupaste kris till ökat förtroende

2002, efter fyra års borgerligt vanstyre, befann sig landstinget i djup kris. Ekonomin var körd i botten och medborgarnas förtroende för sjukvården och kollektivtrafiken var på bottennivåer.

När en ny majoritet av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister tog över gällde en dubbel agenda – rädda ekonomin och utveckla verksamheterna. Idag ser vi resultatet av en beslutsam ekonomisk politik Från ett underskott på ca 4,3 miljarder 2002, som var borgarnas sista år vid makten, budgeterar vi nu för ett överskott 2005 på nästan en miljard. Vi lyckas med detta utan att under 2005 vare sig höja landstingsskatten eller hälso- och sjukvårdens eller kollektivtrafikens taxor. Vi lyckas till och med att sänka några taxor.

Satsning på psykiatrin
Psykiatrin tillförs ytterligare 45 miljoner kr. De nya resurserna ska i första hand användas till omhändertagandet av personer med dubbeldiagnoser och personlighetsstörningar, utbyggnad av mellanvårdsformer, ytterligare slutenvårdsplatser inom vuxenpsykiatrin samt ökad tillgänglighet. Den fortsatta utvecklingen av psykiatrin bör ske i nära samverkan med kommunerna. Samarbetet mellan missbruksvården, psykiatrin, rättspsykiatrin och kommunernas socialtjänst förstärks. En översyn görs av hur det akuta omhändertagandet inom missbrukarvården kan samordnas bättre. Utbyggnaden av den psykosociala kompetensen på vårdcentralerna fortsätter.

Kvinnosjukvård
Programmet för mammografiundersökningar breddas neråt till att även omfatta åldersklasserna 40 respektive 45 år. Inom fyra år ska programmet vara fullt utbyggt, Avgiften slopas för den vart tredje år återkommande hälsoundersökningen avseende gynekologisk screening. En särskild informationssatsning riktad till unga kvinnor genomförs. En översyn görs av inkontinensvården och smärtvården.

Förlossningsvård
Situationen inom förlossningsvården och neonatalvården har förbättrats genom stora satsningar. Landstinget tvingas inte längre skicka barn utanför länet för att klara vården. De kommande åren planeras en fortsatt utbyggnad av främst förlossningsvården..

En rättvist fördelad vård
Nyttjandet av vården är ojämlikt fördelat över länet. Det finns områden som behöver mer och bättre vård än vad som är fallet idag. Tillgången på läkare skall därför omfördelas från innerstaden ut till delar av länet som har få läkare. Kommuner och länsdelar som har många äldre och stora sociala problem ska ges mer resurser.

Flexibla zongränser i kollektivtrafiken
Resor genom två zoner kostar i dag tre kontantkuponger oavsett om resan är kort och går mellan två hållplatser eller om den är mycket lång. Nu kommer det bara kosta två kuponger vid resor mellan två hållplatser över zongräns.

Nya busslinjer från Värmdö och Nacka
Kollektivtrafiken kommer att förstärkas mycket kraftigt. Över 200 nya bussar kommer att köpas in för att förstärka trafiken på hela 32 linjer. Tolv av dessa är helt nya direktbusslinjer från olika delar av länet, två av dessa är nya stombusslinjer från Nacka och Värmdö. Såväl pendeltågstrafiken som Roslagsbanan och Saltsjöbanan får nya avgångar. 

Snabbare påstigning på blåbussarna
För oss Värmdö- och Nackabor är det särskilt positivt att framkomligheten och hastigheten på stombusslinje 4 i innerstaden ökar genom att de breda bakdörrarna kan användas för både på- och avstigning.  Så snart det är möjligt och efter utvärdering och utprovad teknik skall påstigning genom bakdörrarna på samtliga blå stombusslinjer i innerstaden introduceras

Lyckat och lönsamt med öppen spärr vid Slussen
Vid Slussens norra ingång vid Nacka/Värmdöbussarna genomför SL ett försök med öppna spärrar Trafikanterna uppskattar den öppna spärren och fusket har inte ökat. Tvärtom har det minskat visar färska siffror. I den senaste mätningen var andelen trafikanter utan giltigt färdbevis den lägsta någonsin. Biljettkontrollerna har som ett led i försöket ökat något, vilket har gett gott resultat. Fuskåkningsnivån har mätts vid fem tillfällen. I december 2003, innan spärrlinjen öppnades, var andelen trafikanter utan giltigt färdbevis 6,9 procent. I februari, några veckor efter öppnandet, ökade den till 11,5 procent. Efter ökade insatser från färdbeviskontrollen sjönk andelen till 5,9 procent i april, 7,6 procent i augusti och 5,7 procent i september. Detta visar att fuskåkandet inte har med spärrar att göra. Vi önskar att tillgängligheten till kollektivtrafiken underlättas för fler trafikanter genom att tunnelbanesystemets spärrar öppnas upp på liknande sätt som för oss som åker med Nacka/Värmdöbussarna. Livet blir enklare utan svårforcerade spärrar till kollektivtrafiken.
 
Birgitta Rasmussen (v)
Vice ordförande i  landstingets sjukvårdsberedning sydost
Mats Skoglund (v)
Ledamot i landstingets medicinska programberedning för närsjukvård (MPB 1)

 

Myndighetsutövning är omsorg

Den borgerliga majoriteten i Nacka har svårt att få sin budget att gå ihop. Pengarna som man fått in genom försäljning av Nackahem och kommunala fastigheter är slut.

Budgeten för 2004 visar stora underskott och inför 2005 föreslår man stora neddragningar, bl a finns beslut om 30%-ig neddragning av myndighetsutövningen.

Myndighetsutövare är socialsekreterare som arbetar med utredning och beslut angående socialbidrag, vård och behandling till missbrukare och psykiskt sjuka och barn som far illa.

Alla undersökningar och all erfarenhet visar att det blir billigare för kommunen om tidiga och noggrant utförda utredningar ligger till grund för beslut. Det är också en rättssäkerhetsfråga för den berörde. När det gäller barn som befaras fara illa är det angeläget att så tidigt som möjligt utreda barnets situation och ge föräldrar det stöd som behövs för att hjälpa barnet.

Socialtjänsten i Nacka har under senare år utsatts för flera stora omorganisationer som har inneburit centralisering och allt mindre förebyggande arbete. Det har medfört en allt tyngre arbetsbörda för personalen. Socialsekreterare har varit långtidssjukskrivna och många har slutat.

Trots att man ännu inte uppnått målet att göra sig av med 30 procent av socialsekreterarna har man varit tvungen att hyra in socialsekreterare för att kunna utföra den myndighetsutövning man enligt lag är tvungen att göra.

Antalet anmälningar rörande barn där det finns oro att de far illa har ökat drastiskt.
Alkoholmissbruk bland både barn och ungdomar ökar. Det finns ökande krav från allmänheten att psykiskt sjuka får mer och bättre hjälp.

Med en sådan arbetssituation kan man bara förvänta sig fler sjukskrivningar och att fler flyr till andra kommuner.

Den borgerliga politiken i Nacka innebär att vi inom kort inte kommer att ha någon fungerande socialtjänst kvar i kommunen.

Birgitta Rasmussen
Kommunfullmäktigeledamot
Vänsterpartiet Nacka