Hjälp oss vinna valet! Donera till valfonden: PG-79 39 63-0

Vänsterpartiet Nacka

Har vi plats för hemlösa?

Under en rad av år,har antalet hemlösa vuxit i antal,vad kan vi göra.

Tidigare i historien, fanns Lugnets industriområde, nuvarande Hammarby Sjöstad. Det var hemvist för allehanda utstötta personer som både frivilligt och ofrivillgt hamnat på kant med samhället och sin hyresvärd. Där utgjorde dessa personer en presumtiv nytta i att för tak över huvudet vakta så inga bröt sig in hos företaget som stod för login. Givetvis skall vi inte acceptera att vi har hemlösa,men efter en psykreform som i hjärtat var väl ment, har resultatet blivit att alldeles för många lämnas vind för våg till en verklighetsfrämmande tillvaro i portuppgångar kulvertar och vad den kan finnas rum någonstans.

Nu när majoriteten i Sthlm äntligen börjar att agera för att åtminstone en grupp skall kunna uppehålla sig vid ett industriområde i Tyresö, så leder det till en debatt om att det är ett sthlm:s problem.Vad skall dessa människor husera i Rålambshovsparken eller vad, kanske på Kungl Djurgården.Alla vill hjälpa, bara dom inte hamnar på våran farstu.Det skulle vara klokt om kommunerna tog ansvar och införde lite av det gamla uttrycket"Solidaritet".För det är FÖR JÄVLIGT att vi skall behöva ha människor liggande lite var stans i våran välfärdsstat.Så Tyrelsö ta det som en humanitär åtgärd inte som ett hot att tillmötesgå dessa människors behov av en något drägligare livssituation än att kastas som "parier"runt från kommun till kommun.Det finns en plats för alla.

Artikeln publicerades av

Arne Arenteg

Nacka

USA ut ur Irak!

Slut upp i Världsmanifestationen!
– två år av krig mot Iraks folk

Lördagen den 19 mars kl. 13.00
Sergels torg – avmarsch till USA:s ambassad

 USA ut ur Irak!
– Ockupationerna av Irak och Palestina måste upphöra nu!
– Bevara FN för fred – försvara folkrätten
– Inget svenskt stöd till USA:s krigspolitik
 
 
NÄTVERKET MOT KRIG
Mer info finns på www.motkrig.org
 
Flygblad  finns som pdf i mappen Freden i Arkiv på den här sidan.
Ladda hem – skriv ut – sprid!

Artikeln publicerades av

Ingrid Lilja, v

Nacka

Folkomrösta om EU:s nya grundlag!

Om EU:s konstitution blir verklighet kommer den att vara överordnad svensk grundlag. Trots detta sa Sveriges Riksdag nej till en folkomröstning om förslaget till EU:s nya grundlag den 20 november 2003. 119 av 120 närvarande socialdemokrater röstade emot. 23 av 24 vänsterpartister röstade för en folkomröstning.

EU ska utveckla ett gemensamt försvar och länderna ska gradvis rusta upp sin militära kapacitet. EU:s utrikes- och försvarspolitik är inte förenlig med alliansfrihet, i praktiken innebär konstitutionen att vi accepterar NATO-medlemskap.

EU ska utse en president och en utrikesminister som normalt bara stater har.

EU-rätten ges företräde framför ländernas lagar, inklusive grundlagar.

Förslaget till konstitution innebär överföring av makt från medlemsländerna till EU och de stora ländernas makt stärks.

Flera länder ordnar folkomröstning. Varför inte Sverige? Beror det på att vår regering inte törs föra ut frågan till folket?

Artikeln publicerades av

Ingrid Lilja, v

Nacka

Gammal hederlig arbetarmoral

Ett ord i rättan tid från regeringen mot fiffel och fusk.

Den senaste i den långa raden av skandaler bland sossepampar var den med Ola som raskt hade fixat dubbla löner. Med nästan en miljon av andras fackföreningsavgifter hade han rustat en lägenhet åt sonen, en lägenhet som grabben fått på ett regelvidrigt sätt.

Det gick en liten tid men sedan tog socialdemokratiske finansministern Per Nuder bladet från munnen och gick till storms mot fusket. De som fuskar är inte många, men de måste sättas åt, tyckte han. Det handlar om att rädda förtroendet för systemet, det handlar om principer och om god arbetarmoral!

Jo, så föll orden, men inte var det myglet och korruptionen bland de sina Nuder ville åt. Målet för hans attack var de som snor åt sig för mycket socialhjälp.

Artikeln publicerad av

Åke Eriksson, v

Nacka

Sluta slira i fredsfrågan!

Försvarsuppgörelserna i riksdagen görs alltid mellan valen. Frågan om krig och fred blir aldrig en valfråga. Det är hög tid att få igång debatten, framför allt bland vänsterpartister, sossar och miljöpartister.

I en motion till senaste partikongressen förde vänsterpartiet i Nacka fram kravet på militär avrustning. I sitt yttrande avfärdade programkommissionen vår motion med följande ord:

”Frågan gäller här om vi i partiprogrammet skall inta den radikalpacifistiska ståndpunkten att det svenska försvaret skall avrustas av moraliska skäl oavsett världsläget…vi har självfallet inget emot en svensk avrustning i sig, om och när detta blir möjligt…”

I valarbetarhandboken inför valet 2004 står det: ”På sikt, när vi lärt oss lösa konflikter på ett mer civiliserat sätt stater emellan, vill vi kunna slopa det militära försvaret.”

Några moraliska skäl för avrustning framförde vi inte i vår motion och det gjorde  heller inte partistyrelsen 1996 eller 2002 års partikongress.

Det nya partiprogrammet säger: ”Det är av yttersta vikt att det militära systemet underställs en demokratisk kontroll. En grundbult i en sådan kontroll är den allmänna värnplikten. Allmän värnplikt måste gälla såväl kvinnor som män.”

Om man tillmäter den allmänna värnplikten så stort värde, borde det märkas i den förda politiken. Då skulle vi slåss för alla regementens bevarande. Om värnplikten ska vara allmän och omfatta både män och kvinnor, så skulle vi ha drivit kampanjer för att alla ska få utbildning i vapenbruk. Om ett väpnat demokratiskt folkförsvar är målet, varför värvar vi inte demokrater och socialister till hemvärnet?

Chile hade allmän värnplikt 1973. Det hindrade inte en militärkupp.

Visionen om folkförsvaret satte inga spår i försvarsuppgörelsen. Det var bypolitik, inte försvarspolitik som störde schemat där.

Värre är dock att det program vi nu har säger att ”det svenska försvaret ska med bibehållen neutralitet fortlöpande anpassas till förändrade uppgifter och nya internationella förhållanden”.

Dessa allmänna ord kan betyda lite vad som helst. Men kopplade till en politisk situation där landet marscherar rakt in i EU-armé och NATO-samarbete, kan det tolkas som en lagom slirig grund för ett regeringssamarbete. Persson har ju pekat på just säkerhetspolitiken som en stötesten.

I den nämnda valhandboken står det att ”genom deltagande i riksdagens försvarsutskott har vi fått en plattform för att utveckla och konkretisera vår försvarspolitik”.

Vilka allmänna ståndpunkter var det som nu äntligen kunde konkretiseras? 2002 års partiprogram säger: ”Vi anser att Sverige bör gå före med en radikal militär nedrustning, förbud mot vapenexport och omställning av vapenindustrin till civil produktion.”

Partistyrelsen antog ett särskilt freds- och säkerhetspolitiskt program 1996. Där står det: ”Vänsterpartiet vill alltså ha ett alternativt försvar, där den militära delen rustas ned och ersätts med ett civilt och socialt försvar.”

Dessa ståndpunkter har ”utvecklats och konkretiserats” till det pansarfeministiska kravet på kvinnlig värnplikt och anpassning till krigsmaktens omläggning till högteknologisk slagstyrka. Den omvandlingen gör på sikt värnplikten onödig och yrkesmilitärer nödvändiga. Utvecklingen öppnar för privata entreprenörer. De är redan en betydande del av ockupanterna i Irak. Det som sker nu är ingen nedrustning. Det är en omrustning – från igelkott till slaghök.

I vår motion skrev vi: ”Det finns ingen svensk vapenindustri, men det finns vapentillverkning i Sverige som ägs av utländskt och svenskt kapital. All utveckling av nya vapensystem sker som samarbete mellan företag i Sverige och flera NATO-länder. Vapenproduktionen i Sverige är fullständigt inlemmad i det militärindustriella komplex som är en av drivkrafterna i och  förutsättningarna för det imperialistiska systemet.”

Sedan detta skrevs har vi fått veta att Sverige bedriver nära samarbete med USA om vapenutveckling och vapenproduktion. Leni Björklund har varit i Washington och tecknat avtal som upphäver svenska riksdagsbeslut om vapenexporten. Det uppmärksammade svenska forsknings- och utvecklingsarbetet för att ge USA modernare minor är ett led i detta samarbete.

Margareta Winberg blev ambassadör i Brasilien och berättade för TT: ”Jag sysslar mycket med att försöka sälja Jas. Så fort det finns tillfälle berättar vi att svenska regeringen köpt planet, liksom om vårt samarbete med Sydafrika. Vi har hört att vi ligger bra till.” Vad säger Jörn Svensson?

Vänsterpartiet sluter försvarsuppgörelse med regeringen om att göra Lappland till övningsfält för utländsk krigsmakt. Det är ett bra ställe att öva krigföring i subarktiskt område, sägs det. Vilka andra subarktiska områden finns det här i världen? Jo, i Kanada och i Ryssland. NATO har haft övningar i östeuropa där scenariot har varit att Ukraina behövt hjälp mot Ryssland. Till vilket pris  har vi ”räddat jobben” i Arvidsjaur?

Försvarsuppgörelserna i riksdagen görs alltid mellan valen. Frågan om krig och fred blir aldrig en valfråga. Det är hög tid att få igång debatten i vårt parti.

En fråga till er som var med hela vägen och antog såväl 1996 års dokument som 2002 års program och 2004 års program: Vad är det som har hänt sedan 1996 som gör de dåvarande ståndpunkterna ogiltiga?

Ps. Motion angående militärfrågan finns på den här hemsidan.
I arkivet hittar du en mapp som heter Freden. Öppna den och du finner ettt pdf-dokument att ladda hem.
Björklunds avtal med Rumsfeld hittar du på www.svenskafreds.se
Där kan du också prenumerera på nyhetsbrev om vapenhandeln.

Artikeln publicerad av

Åke Eriksson, v

Nacka

Inga pigavdrag till överklassen!

Borgarna i Nacka talar om att subventionera hemhjälp, rättare kallat pigavdrag. För ett feministiskt och socialistiskt parti som vänsterpartiet, är det självklart att bekämpa ett sådant förslag.

Vänsterpartiet menar att det i frågan om pigavdragen göms föreställningar om såväl vad som är arbete och vem som bär det ”naturliga” ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet. I resonemangen och förslagen finns tydliga markörer av såväl klass, som köns- och etnicitetsaspekter. Vänsterpartiet strävar efter att bryta maktstrukturer och eliminera orättvisor och utgår därför i vår analys och våra argument från dessa perspektiv.

Vi är kritiska till att gemensamma resurser ska användas till högavlönade grupper som vill få hemmet städat, men som inte anser att denna typ av arbete är värd den lön som ska betalas. Män som dragit sig undan hushållsarbete i alla tider kan, om vi inför pigavdrag, fortsätta att lämpa över städningen på kvinnor. Hemmafrun ersätts av tjänstefolk. Lågutbildade kvinnor kommer att ta hand om hushållet för de mer välutbildade och välavlönade kvinnorna och männen. Istället för att införa pigavdrag till överklassen vill vi bryta den köns- och klasstruktur som skapar efterfrågan på pigor. Kampen för jämställdhet skulle ta stora steg framåt om män tog sitt ansvar för disk, dammsugning, hämtning och lämning på dagis mm.

Argumentet att pigavdrag ”ska  underlätta för invandrare att komma in på arbetsmarkanden och integreras i det svenska samhället” håller inte heller. Därför att risken för en situation där kopplingen mellan etniska grupper och sk ”lågstatusarbeten” ytterligare förstärks är överhängande.

Pigavdrag skapar inga nya jobb. Men en ökad mängd skattefinansierad verksamhet leder ju per automatik till att utrymmet för övrig skattefinansierad verksamhet minskar. Det blir alltså mindre resurser offentlig sektor – skola, sjukvård och kollektivtrafik. Resultatet skulle snarast bli att människor (läs kvinnor) skulle städa och putsa fönster hemma hos privilegierade personer istället för att jobba inom äldreomsorg eller i skolor.

Explosionen av hushållsnära tjänster hänger ihop med nedmonteringen av välfärdsstaten och kvinnors fortsatta inträde på arbetsmarknaden. Det utmanar på intet sätt könsmaktsordningen, utan förstärker den och samtidigt undervärderar kvinnors arbete.

Hediye Güzel (v) ersättare i socialnämnden
Birgitta Rasmussen (v) ledamot i kommunfullmäktige

 

 

Alla var där

Åke Eriksson utsågs av vänsterpartiet i Nacka att åka till den stora partisamlingen den 4 december 2004

Partisamlingen kallades rådslag men var snarare en manifestation. Partisekreteraren Pernilla Zethraeus höll ett inledningstal där hon bland annat berättade att partiet nu ska få ett debattforum på hemsidan. Jaha, tänkte jag. Det har varit tekniskt möjligt i tio år, men det blir angeläget först när Vägval vänster dyker upp på nätet.

Sedan fick alla tre minuters talartid. De som ställde frågor till eller pekade ut någon person blev tillsagda av ordföranden att det var olämpligt eftersom det inte fanns tid för repliker. Vi var en från varje partiförening i landet och många hade fått i uppdrag hemifrån att uttala stöd för Lars Ohly som partiordförande.

Kamrater var uppe i talarstolen och förklarade att de var kommunister, andra att de inte var det. Många tyckte att det var olämpligt av Lars Ohly att kalla sig kommunist när det parti han leder inte gör det.

Efter ett tag kändes det som att titta på reklamen i teve, alla de här treminuterssnuttarna som vällde fram. De flesta var väl förberedda och uttryckte klara åsikter, men eftersom det aldrig blev något meningsutbyte kom vi aldrig djupare i frågorna.

Efter lunchen gick vi till gruppdiskussioner. Det var noga förberett. Vi fick ett papper med en massa detaljerade frågor som partistyrelsen ville ha svar på. Allt handlade om vad vi ska satsa på för frågor i nästa valrörelse.

En kamrat sa att nu ska vi vara som en stor orkester och Lars Ohly ska vara dirigenten. Han fick genast mothugg och jag fick medhåll när jag föreslog jazzbandet som bättre modell.

Annars var som sagt hela diskussionen instyrd på nästa val. Nästan alla i gruppen var kommunalpolitiker. Ett intressant tips fick jag med mig hem: Man kan hålla kommunala gruppens möten öppet ute på någon kommunal arbetsplats och kombinera med studiebesök. Det fungerar i Småland.

Efter gruppdiskussionerna (i de allför stora grupperna) var det dags för fortsättningen på treminutersparaden. Nästan alla som begärt ordet hann få det innan det var dags för Lars Ohlys avslutande tal. I det talet sträckte han ut en hand även till de argaste kritikerna.

Artikeln publicerades av

Åke Eriksson, v

Nacka

Kyrkan vänder oss ryggen

Boo församling av Svenska kyrkan bygger nytt i Orminge centrum och öppnar famnen mot en parkeringsplats.

Ända sedan Nacka kommuns snålhet tvingade Boo Folkets hus att hängna in ormingekarnevalen och ta inträdesavgift, har backen nedanför Folkets hus och platsen bakom församlingshemmet använts för karnevaler. Med en scen nere vid gångvägen från parkeringsplatsen skapades ett perfekt uterum. Backen upp mot Folkets hus var lagom brant för att alla skulle se scenen.

Det har funnits planer på att med avsatser i sten göra om backen till att likna en teater i antikens Grekland. Det har förts diskussioner om samarbete mellan församlingen och Folkets Hus kring denna plats. Men det var längesen.

Nu bygger församlingen ut sitt hus. De bygger det så att det skapas ett öppet torg under tak mitt i huset. Det skulle ha kunnat vara en genial lösning på församlingens behov av fler lokaler och ormingekarnevalens behov av plats för sin scen. Så blir det nu inte, ty församlingen vänder sitt nya hus så att det öppnar sig mot parkeringsplatsen och sopcontainrarna. Man vänder Folkets hus ryggen. Man förstör ett vackert och fungerande uterum, man förstör ormingebornas bästa samlingsplats, man förstör för karnevalen och man förstör för valborgsmässofirandet. Varför?

Åke Eriksson
ormingebo sedan 1969,
representant i kulturnämnden för Vänsterpartiets väljare

Alternativ till majoritetens budget

Den borgerliga majoriteten i Nacka styrs av moderaterna. Deras mål är att inte styra kommunen, ja de verkar helst vilja avskaffa den. Vägledda av sin tro, sin marknadsideologi, bryter de steg för steg ner folkstyret till förmån för marknadskrafterna.

Marknadsfundamentalisterna
När det kommunistiska partiet tog över styret i Tjeckoslovakien 1948 förstatligade de allt, ända ner till minsta tobakshandlare och skomakare.
Moderaterna i Nacka skriver ut ett annat recept. De tror att marknaden kan ordna allt. Men det är samma övertro på en väg, på en lösning. Det handlar om samma sorts ideologiska enögdhet.
Konkurrens kan leda till lägre kostnader, men den garanterar inte mångfald. Tvärtom leder tävlandet i regel till likriktning. Reklamfinansierad radio och TV, kvällstidningarna och eurovisionsschlagerfestivalen är några kända exempel.
I den borgerliga föreställningsvärlden är skatter bara en kostnad för den enskilde, ett hinder för den enskildes valmöjligheter.
Privatiseringar som medför lönesänkningar gynnar medborgarna som skattebetalare men drabbar dem som lönearbetare. Sänkt lön ger lägre skatteintäkter. Så ser hela kalkylen ut som måste göras.
Vänsterpartiet säger inte att all verksamhet alltid måste drivas i kommunens regi. Men det politiska ansvaret för inriktningen, kvalitén och de anställdas rättigheter får aldrig släppas.

Villadrömmarna kör fast i bilköer
De borgerliga har reducerat stadsplaneringen till att utan överblick och sammanhang detaljplanera små områden, ett i taget. För varje kvadratmeter kommunal mark som säljs minskar man möjligheten till demokratiskt styrd samhällsplanering. De borgerliga har tagit bort kommunens möjligheter att bygga hyreshus i Nacka. De senaste åren har man satt upp ”planer” på nya hyreslägenheter och sedan förlitat sig på marknaden. Resultatet känner de unga bostadssökande alltför väl. När det gäller äldreboenden sitter man också still och väntar på marknaden.
I tättbebyggda områden hänger trafik och miljö nära ihop. Typen av bebyggelse styr trafiken. Biltrafiken ökar när det byggs nya villaområden. Där trängs överdimen-sione-rade hus med jättegarage på tomterna. Gamla sommarstugeområden förtätas och byggs om på samma sätt. Det vackra skärgårdslandskapet håller på att läggas under asfalt. Stränder täpps till av privata bryggor. Villadrömmarna kör fast i bilköer.

Segregationen sliter sönder Nacka
Segregationen blir allt värre i Nacka. Skillnaderna är skrämmande mellan olika bostads-områden och skolor. Klassklyftorna ökar. Om inte den utvecklingen vänds så går vi en situation till mötes som vi kan se i andra länder: utarmade fattigghetton, plågade av brottslighet, på den ena sidan och rikemansområden, skyddade av privatpolis på den andra. Vi är inte där ännu, men alla steg som den borgerliga majoriteten tar, pekar dit. De förstår inte att om inte samhället hålls samman genom åtgärder som minskar orättvisor, otrygghet och främlingskap, så kommer det att slitas sönder.

Marknadsreligionen ger ingen tröst – bara sämre service
Den kommunala verksamheten har omformats efter företagsekonomiska principer. Det köps och det säljs. Det är checkar och internhyror. Skolledare blir fastighetsförvaltare och bibliotekarier hyr ut videofilmer. Marknadsreligionen har hittills inte gett annat än byrå-krati och sämre service till medborgarna som nu har blivit kunder istället. Social-sekre-terar-tjänsterna i Nacka håller på att skäras ned med 30 procent. Samtidigt ökar antalet anmälningar om barn som far illa och missbruket bland barn och unga ökar. De psykiskt sjuka får allt mindre vård och våra gamla drabbas av kraftiga personalminskningar inom hemtjänsten.
Kommunens ekonomi är i utförsbacken. De stora tillgångarna är sålda och pengarna förbrukade. Lågskattefundamentalisterna riskerar sätta kommande generationer Nackabor på bar backe.
Kommunen har skaffat sig ett stort och dyrt ekonomisystem. Det fungerar inte. Kring detta misslyckade datasystem kryllar ekonomichefer och cash-flow-controllers, men ingen har ordentlig kontroll på pengarna. Det hela sköts på ett oanständigt lättsinnigt sätt.

Bristande respekt för demokrati
De borgerliga har systematiskt försvagat de folkvaldas ställning. När skolpolitiker inte kan påverka vad som händer i skolan; när kommunfullmäktigemöten ställs in; när nämnder inte längre vet vad de kan besluta om; hur ska man då motivera folk att rösta? De borgerliga undergräver demokratin och uppdelningen i ”finansiering” och ”produktion” har varit spaden.

Motstånd och alternativ
Men den politik som de borgerliga för möter motstånd. Aktiva medborgare avvärjde nedskärningen på biblioteket i Saltsjöbaden och stoppade nedläggningen av fritidsgårdarna i Björknäs och Neglinge.
Vänsterpartiets budgetförslag skulle kunna ha samma rubrik som den borgerliga majo-ritetens; en politik i Nacka för frihet, välfärd och ekonomiskt ansvar. Men vårt handlar om att vi ska utjämna skillnader istället för att förstärka dem, att vi ska förvalta vår kommun istället för att föröda den och att vi ska försvara och utvidga demokratin.

Bygg stad
Det räcker med en snabb blick på en karta över Nacka för att man ska inse att kommunen inte kan ha ett centrum. De stora trafikströmmarna går till/från Slussen och respektive kommundel.
Skola, fritidsgård, vårdcentral, post, apotek, socialkontor, bibliotek, affärer och annan service ska finnas där man bor. Bostäder bör byggas så att kundunderlaget blir stabilt för de centrumanläggningar som finns. Vi behöver levande stadsdelar, inte sovstäder. Vänsterpartiet vill att det görs så kallade fördjupade översiktsplaner för Fisksätra, Orminge, Henriksdalsberget och Stensö. I denna planering vill vi att det tas ett ordentligt helhetsgrepp: socialt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Vi vill bygga ut dessa områden så att olika bostadsformer blandas, att förutsättningar ges för ett rikt lokalt kultur- och föreningsliv. Här har biblioteken en viktig uppgift, lokala allaktivitetshus byggs upp och stöd ska ges till folkets hus-föreningar. Framförallt behövs det många fler hyreslägenheter. Vi vill att kommunen åter bildar ett bostadsbolag som bygger, förvaltar  och hyr ut.
För att bevara landskapet och de rika möjligheterna till friluftsliv och naturupplevelser i hemtrakten, måste vi vara försiktiga med ytterligare markanvändning och istället förtäta bebyggelsen i redan befintliga bostadsområden.
Ju fler invånare vi blir, desto nödvändigare blir det att bygga stad istället för oändliga villaområden. Den stadsbebyggelse vi tänker oss ska präglas av djärva nya lösningar för att undvika fortsatt miljöförstöring och sikta mot ett hållbart kretsloppssamhälle.
Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut, förses med belysning och underhållas. Stränderna ska vara tillgängliga.

Minska bilåkandet
Den största miljöboven är biltrafiken. Vi vill minska strömmen av bilar genom Sicklaön till Forum och Sickla stormarknad med förbättrad kollektivtrafik till dessa platser. En Österled skulle bara generera än mer biltrafik. Vi vill uppmuntra samåkning, kontakt kan förmedlas via nacka.se.
Vi väljer spår. Vi vill koppla samman Saltsjöbanan, spårvagnen som nu stannar i Hammarby sjöstad och T-banan. Vi vill ha T-banan utbyggd till Orminge i en första etapp. Senare bör den dras ända till Gustavsberg.
Vänsterpartiet vill att de miljömässiga följderna utreds och beaktas inför alla beslut som tas i den kommunala verksamheten.

Satsa på barn och unga
Vi vill att kommunens sex fritidsgårdar inte bara ska vara kvar, utan vi vill utöka öppettiderna och anställa mer personal och utveckla verksamheten. Vi vill också att det ska finnas fältassistenter som ser till att ett förebyggande samarbete byggs upp. Ungdomar med problem och deras familjer ska få det stöd de behöver. Vi accepterar inte minskningen av social-sekreterartjänsterna och inte heller nedläggningen av social-kontoren i kommundelarna.
För att hjälpa de flyktingar från andra länder som kommer till Nacka föreslår vi att kommunen söker svenska fadderfamiljer. Mot en liten ekonomisk ersättning, liknande den som stödfamiljer till barn får, skulle fadderfamiljen hålla kontakt, hjälpa till med myndighetsbesök med mera. Detta skulle hjälpa de nyanlända att förstå det svenska samhället samtidigt som det skulle bidra till svenskars förståelse för andra kulturer.

Jämställdhet mellan män och kvinnor
”Främjar eller motverkar det vi nu tänker göra jämställdheten mellan män och kvinnor?” Den frågan ska alltid vara med inför beslut. På fritidsgårdarna ska det satsas på tjej-grupper och andra aktiviteter för flickor.
Vi avvisar idéer om att skapa ett förtäckt vårdnadsbidrag genom att låta vareje förälder starta eget familjedaghem. Både det och att bli försökskomun för ”lågskattade hushållstjänster” är ett bakslag för jämställdeten.
Som arbetsgivare ska Nacka vara ett föredöme. Vi vill göra extra satsningar på lönehöjningar inom kvinnoyrkena. Fler utlandsfödda medarbetare borde rekryteras på alla nivåer i verksamheten. I samverkan med de fackliga organisationerna ska demokratiska former för arbetet utvecklas.

Höj skatten
I Vänsterpartiets budgetförslag har vi tagit fasta på vad vi anser måste göras under det kommande året. Det mest akuta i år är satsningarna på det sociala området. Det finns naturligtvis mycket mer som vi skulle vilja satsa på, men ett budgetförslag är ingen önskelista till tomten. Vår budget håller, men för att det hela ska gå ihop föreslår vi en höjning av kommunalskatten med 88 öre. Utan 2005 års ökade statsbidrag till kommunerna, något som var Vänsterpartiets främsta avtryck i årets budgetförhandlingar med regeringen, hade skattehöjningen behövt bli dubbelt så stor.

Det Nacka som Vänsterpartiet vill ha är ett Nacka
 
 där medborgarna genom rösträtten kan bestämma inriktningen på samhällets utveckling
 där medborgarna finansierar verksamheten gemensamt med skattepengar
 där de folkvalda har verktyg för att planera och styra samhällsbygget.

Det är det som kallas demokrati, eller på ren svenska, folkstyre.

Denna text finns som PDF i Arkiv. Ladda ner, skriv ut och sprid!

File_677_Budgetf__rslag(v).doc

Artikeln publicerad av

Ingrid Lilja, v

Nacka

En vidrig liten lapp

Någon har gjort kampen mot nazismen en björntjänst

Vid busshållplatsen i Orminge centrum fick jag härom kvällen syn på en otäck liten klisterlapp med en bild på ett par händer som håller i ett skjutvapen. »Dags att mata svinen med automatkarbinen!« Så stod det skrivet och längst ner: »Nazifritt Orminge«

Det var alltså tänkt som propaganda mot nazismen, denna lilla text som sammanfattar just grunden i nazismens tänkesätt: våldsdyrkan och att frånta vissa människor deras mänsklighet, att betrakta dem som slaktdjur. Det är läge för vissa unga antifascister att börja med att rensa ut fascismen ur sina egna skallar!

Artikeln publicerad av

Åke Eriksson, v

Nacka

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Instagram

 • karlmarx friedrichengels
 • Vi ses vl p lrdag p Internationella festen i Fiskis?
 • Elisabeth vr avgende representant i kommunens ldrenmnd p utfrgning hos
 • 1 maj 2018 var s jkla fint! Perfekt pepp nu
 • Samlas med oss i Orminge infr 1 majtget p Medis!
 • Danne vr representant bland kommunens revisorer berttar hur kommunens arbete
 • Vr glada grupp av frtroendevalda i kommunens nmnder ses och
 • Vi har satt ihop en kommunikationsgrupp som ska arbeta med
 • Vi r p plats p Valskolan Vnsterpartiets storsatsning fr
 • Avslutningen av landstingskonferensen med Internationalen nu har Vnsterpartiet ett nytt
 • Ramzi och Amanda tv av Vra ombud p landstingslistans konferens
 • Konferensen fr landstingspolitiska programmet r ppnat! Vi i Nacka r
 • Frorten Mot Vld r p plats p Landstingskonferensen och pratar
 • Vi r p plats p Landstingskonferensen som just nu hlls
 • Insndare i veckans NackaVrmd Posten om Alliansens jmlikhetsfientliga kultur och
 • Fatemeh Khavari fatemekhavari79 talesperson fr ungisverigenu talade p Vnsterpartiets kongress
 • NoStranger
 • gonblicksbild i en av pauserna p rsmtet i sndags Mycket
 • Igr rstade de andra partierna ner Vnsterpartiets frslag om lgre
 • Vr gruppledare Rolf Wasteson talar i kommunfullmktige om hur bra