sida

Kollektivtrafiken är inte till salu!

• Slussen måste fungera under och efter ombyggnad

• T-bana till Orminge och Älta

• Tvärförbindelser mellan Orminge och Huddinge

I en modern storstad är kollektivtrafiken viktig. I framtidens Nacka måste en större andel av befolkningen använda kollektivtrafiken för sina resor. Det kan vi ordna genom att göra den mer attraktiv och med sänkta avgifter.

Vänsterpartiet i Nacka vill täcka mer av kostnaderna skattevägen och minska den del som finansieras via biljettavgifter. På sikt är vårt mål nolltaxa i kollektivtrafiken. Tunnelbana bör byggas till både Orminge och Älta. Nu planeras tunnelbana till Nacka Forum men den får inte sluta där. Den måste byggas vidare till Orminge. Den nya Skurubron måste därför planeras så att det också går att köra spårtrafik på den.

För Slussen har olika lösningar diskuterats länge. Vi vill ha en lösning som är trygg och säker och med hög kapacitet. Bytena ska vara enkla och snabba mellan de kollektiva färdmedlen. Under byggnadstiden är det viktigt att kollektivtrafiken för Nackaborna fungerar minst lika bra som idag.

Älta växer och vägen genom Nackareservatet är idag hårt belastad. Vi vill bygga ut tunnelbanan till Älta. Det kan man göra utan alltför stora kostnader genom att förlänga Skarpnäckslinjen. Vi kan inte vänta på att tunnelbanan ska bli klar. Vi vill bygga ut tvärförbindelserna och förenkla byten mellan olika trafikslag. Vi vill ha en stombusslinje mellan Orminge och Huddinge via Gullmarsplan. Den bör planeras för att snarast köras med moderna trådbussar. De kan vara på plats redan om två år.

När man nu bygger Kvarnholmsbron vill vi också använda den för kollektivtrafik.

En ringlinje Hammarby sjöstad – Henriksdal – Finnboda – Kvarnholmen och Sickla med trådbussar är vårt förslag. Vi vill bygga ut gång- och cykelvägar i hela kommunen. De måste planeras så att riskerna för krockar mellan cyklister och gångtrafikanter minimeras. Vi vill ha en feministisk snöröjning där bussarnas körfält, hållplatser och gång/cykelvägar snöröjs först.

Kopiera länk