sida

Utbildningen är inte till salu!

• Den närmaste skolan ska vara den bästa

• Jämlik resursfördelning

• Kunskap istället för konkurrens

En sammanhållen och likvärdig skola är viktig för ett jämlikt samhälle. Enligt skollagen ska skolan vara en mötesplats. Det tolkar Vänsterpartiet så att barn i förskolan och skolan med olika bakgrunder möts, något som i och med det fria skolvalet blir svårt att nå.

 Vänsterpartiet anser att den demokratiska insynen i skolan är av avgörande betydelse. Nacka kommun måste erbjuda kommunal skola i alla områden och inte överlåta skolverksamheten till privata intressen. Den närmaste skolan ska vara den bästa!

Idag kräver flera skolor avgifter för bland annat utflykter. Detta drabbar inte minst familjer med små resurser. Alla barn ska kunna delta i all skolverksamhet på lika villkor.

Vi vill att all skolverksamhet ska vara avgiftsfri.

Vissa skolor betalar mer än dubbelt så mycket i hyra som andra. Det förhindrar en likvärdig skola när kostnaden för hyra blir alltför stor. Skolans resurser ska gå till undervisning och inte till dyra, ibland oanvända, lokaler.

Öka personaltätheten och minska gruppstorlekarna i förskolorna! Vi vill även att det erbjuds barnomsorg på kvällar och nätter. Den ska kunna sökas på samma villkor som vanlig förskola och information om barnomsorg på obekväm arbetstid ska vara tydlig och lättillgänglig.

Vi ser att elevernas bakgrund har allt större betydelse för skolresultat. Läxhjälp bör ges i skolan och av lärare. Vänsterpartiet är emot RUT-bidrag för läxhjälp, som inte på något sätt gynnar dem med knappa resurser.

Kopiera länk