Bibliotek

Lönarbete och kapital / Karl Marx

Lönarbete och kapital

Upphov: Karl Marx ; övers. Bertil Wagner

Utgivare/År: Stockholm : Arbetarkultur, 1970

ISBN: Saknas

Sidor: 53 sidor

Ämnen: Arbete, Kapitalism, Marxism

Notering: Samtliga sidor lösa pga. förlorad verkan hos boklimmet

””Arbetskraften är en vara, som dess ägare, lönarbetaren, säljer till kapitalet. Varför säljer han den? För att existera.” Detta är ett av de konstateranden, en av de frågor och ett av de svar som återfinnes i denna lilla skrift av Karl Marx, vars innehåll först publicerades som ledarartiklar i Neue Rheinische Zeitung och senare i broschyrform i slutet av 1840-talet. Alltså i en tid, då flertalet europeiska länder skakades av klasskamp och revolutionära rörelser, arbetarklassen organisatoriskt var svagt utvecklad, den tekniska utvecklingen syntes leda till de ”borgerliga medelklassernas och de s.k. bondeståndets oundvikliga undergång” och då England intog samma ställning som kolonialmakt och utsugarnation som USA i dag — relativt sett. Konstaterandet, att arbetskraften är en vara som dess ägare säljer till kapitalet för att existera, står sig alltjämt. Däremot är tveksamt, som Friedrich Engels påpekar i ett förord daterat april 1891, om Marx efter utgivandet av Kritiken av den politiska ekonomin  och framför allt Kapitalet  utan ändringar skulle ha godkänt hela texten i Lönarbete och kapital.  Vissa satser och formuleringar måste nämligen (1891) och i nuvarande stund te sig som mindre lyckade och rentav felaktiga. Lönarbete och kapital  bör därför, menade Engels, uppfattas som ett ståndpunktstagande av en författare, som ännu inte nått det andliga utvecklingsskede som följde med det forskningsarbete, vars slutpunkt för Marx egen del blev Kapitalet ; detta gigantiska arbete som understundom kallats arbetarklassens bibel och betytt mer än något annat verk för avslöjandet av de motsättningar den kapitalistiska samhälls- och produktionsordningen vilar på.”

Kopiera länk