artikel

Alternativ till majoritetens budget

Den borgerliga majoriteten i Nacka styrs av moderaterna. Deras mål är att inte styra kommunen, ja de verkar helst vilja avskaffa den. Vägledda av sin tro, sin marknadsideologi, bryter de steg för steg ner folkstyret till förmån för marknadskrafterna.

Marknadsfundamentalisterna
När det kommunistiska partiet tog över styret i Tjeckoslovakien 1948 förstatligade de allt, ända ner till minsta tobakshandlare och skomakare.
Moderaterna i Nacka skriver ut ett annat recept. De tror att marknaden kan ordna allt. Men det är samma övertro på en väg, på en lösning. Det handlar om samma sorts ideologiska enögdhet.
Konkurrens kan leda till lägre kostnader, men den garanterar inte mångfald. Tvärtom leder tävlandet i regel till likriktning. Reklamfinansierad radio och TV, kvällstidningarna och eurovisionsschlagerfestivalen är några kända exempel.
I den borgerliga föreställningsvärlden är skatter bara en kostnad för den enskilde, ett hinder för den enskildes valmöjligheter.
Privatiseringar som medför lönesänkningar gynnar medborgarna som skattebetalare men drabbar dem som lönearbetare. Sänkt lön ger lägre skatteintäkter. Så ser hela kalkylen ut som måste göras.
Vänsterpartiet säger inte att all verksamhet alltid måste drivas i kommunens regi. Men det politiska ansvaret för inriktningen, kvalitén och de anställdas rättigheter får aldrig släppas.

Villadrömmarna kör fast i bilköer
De borgerliga har reducerat stadsplaneringen till att utan överblick och sammanhang detaljplanera små områden, ett i taget. För varje kvadratmeter kommunal mark som säljs minskar man möjligheten till demokratiskt styrd samhällsplanering. De borgerliga har tagit bort kommunens möjligheter att bygga hyreshus i Nacka. De senaste åren har man satt upp ”planer” på nya hyreslägenheter och sedan förlitat sig på marknaden. Resultatet känner de unga bostadssökande alltför väl. När det gäller äldreboenden sitter man också still och väntar på marknaden.
I tättbebyggda områden hänger trafik och miljö nära ihop. Typen av bebyggelse styr trafiken. Biltrafiken ökar när det byggs nya villaområden. Där trängs överdimen-sione-rade hus med jättegarage på tomterna. Gamla sommarstugeområden förtätas och byggs om på samma sätt. Det vackra skärgårdslandskapet håller på att läggas under asfalt. Stränder täpps till av privata bryggor. Villadrömmarna kör fast i bilköer.

Segregationen sliter sönder Nacka
Segregationen blir allt värre i Nacka. Skillnaderna är skrämmande mellan olika bostads-områden och skolor. Klassklyftorna ökar. Om inte den utvecklingen vänds så går vi en situation till mötes som vi kan se i andra länder: utarmade fattigghetton, plågade av brottslighet, på den ena sidan och rikemansområden, skyddade av privatpolis på den andra. Vi är inte där ännu, men alla steg som den borgerliga majoriteten tar, pekar dit. De förstår inte att om inte samhället hålls samman genom åtgärder som minskar orättvisor, otrygghet och främlingskap, så kommer det att slitas sönder.

Marknadsreligionen ger ingen tröst – bara sämre service
Den kommunala verksamheten har omformats efter företagsekonomiska principer. Det köps och det säljs. Det är checkar och internhyror. Skolledare blir fastighetsförvaltare och bibliotekarier hyr ut videofilmer. Marknadsreligionen har hittills inte gett annat än byrå-krati och sämre service till medborgarna som nu har blivit kunder istället. Social-sekre-terar-tjänsterna i Nacka håller på att skäras ned med 30 procent. Samtidigt ökar antalet anmälningar om barn som far illa och missbruket bland barn och unga ökar. De psykiskt sjuka får allt mindre vård och våra gamla drabbas av kraftiga personalminskningar inom hemtjänsten.
Kommunens ekonomi är i utförsbacken. De stora tillgångarna är sålda och pengarna förbrukade. Lågskattefundamentalisterna riskerar sätta kommande generationer Nackabor på bar backe.
Kommunen har skaffat sig ett stort och dyrt ekonomisystem. Det fungerar inte. Kring detta misslyckade datasystem kryllar ekonomichefer och cash-flow-controllers, men ingen har ordentlig kontroll på pengarna. Det hela sköts på ett oanständigt lättsinnigt sätt.

Bristande respekt för demokrati
De borgerliga har systematiskt försvagat de folkvaldas ställning. När skolpolitiker inte kan påverka vad som händer i skolan; när kommunfullmäktigemöten ställs in; när nämnder inte längre vet vad de kan besluta om; hur ska man då motivera folk att rösta? De borgerliga undergräver demokratin och uppdelningen i ”finansiering” och ”produktion” har varit spaden.

Motstånd och alternativ
Men den politik som de borgerliga för möter motstånd. Aktiva medborgare avvärjde nedskärningen på biblioteket i Saltsjöbaden och stoppade nedläggningen av fritidsgårdarna i Björknäs och Neglinge.
Vänsterpartiets budgetförslag skulle kunna ha samma rubrik som den borgerliga majo-ritetens; en politik i Nacka för frihet, välfärd och ekonomiskt ansvar. Men vårt handlar om att vi ska utjämna skillnader istället för att förstärka dem, att vi ska förvalta vår kommun istället för att föröda den och att vi ska försvara och utvidga demokratin.

Bygg stad
Det räcker med en snabb blick på en karta över Nacka för att man ska inse att kommunen inte kan ha ett centrum. De stora trafikströmmarna går till/från Slussen och respektive kommundel.
Skola, fritidsgård, vårdcentral, post, apotek, socialkontor, bibliotek, affärer och annan service ska finnas där man bor. Bostäder bör byggas så att kundunderlaget blir stabilt för de centrumanläggningar som finns. Vi behöver levande stadsdelar, inte sovstäder. Vänsterpartiet vill att det görs så kallade fördjupade översiktsplaner för Fisksätra, Orminge, Henriksdalsberget och Stensö. I denna planering vill vi att det tas ett ordentligt helhetsgrepp: socialt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Vi vill bygga ut dessa områden så att olika bostadsformer blandas, att förutsättningar ges för ett rikt lokalt kultur- och föreningsliv. Här har biblioteken en viktig uppgift, lokala allaktivitetshus byggs upp och stöd ska ges till folkets hus-föreningar. Framförallt behövs det många fler hyreslägenheter. Vi vill att kommunen åter bildar ett bostadsbolag som bygger, förvaltar  och hyr ut.
För att bevara landskapet och de rika möjligheterna till friluftsliv och naturupplevelser i hemtrakten, måste vi vara försiktiga med ytterligare markanvändning och istället förtäta bebyggelsen i redan befintliga bostadsområden.
Ju fler invånare vi blir, desto nödvändigare blir det att bygga stad istället för oändliga villaområden. Den stadsbebyggelse vi tänker oss ska präglas av djärva nya lösningar för att undvika fortsatt miljöförstöring och sikta mot ett hållbart kretsloppssamhälle.
Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut, förses med belysning och underhållas. Stränderna ska vara tillgängliga.

Minska bilåkandet
Den största miljöboven är biltrafiken. Vi vill minska strömmen av bilar genom Sicklaön till Forum och Sickla stormarknad med förbättrad kollektivtrafik till dessa platser. En Österled skulle bara generera än mer biltrafik. Vi vill uppmuntra samåkning, kontakt kan förmedlas via nacka.se.
Vi väljer spår. Vi vill koppla samman Saltsjöbanan, spårvagnen som nu stannar i Hammarby sjöstad och T-banan. Vi vill ha T-banan utbyggd till Orminge i en första etapp. Senare bör den dras ända till Gustavsberg.
Vänsterpartiet vill att de miljömässiga följderna utreds och beaktas inför alla beslut som tas i den kommunala verksamheten.

Satsa på barn och unga
Vi vill att kommunens sex fritidsgårdar inte bara ska vara kvar, utan vi vill utöka öppettiderna och anställa mer personal och utveckla verksamheten. Vi vill också att det ska finnas fältassistenter som ser till att ett förebyggande samarbete byggs upp. Ungdomar med problem och deras familjer ska få det stöd de behöver. Vi accepterar inte minskningen av social-sekreterartjänsterna och inte heller nedläggningen av social-kontoren i kommundelarna.
För att hjälpa de flyktingar från andra länder som kommer till Nacka föreslår vi att kommunen söker svenska fadderfamiljer. Mot en liten ekonomisk ersättning, liknande den som stödfamiljer till barn får, skulle fadderfamiljen hålla kontakt, hjälpa till med myndighetsbesök med mera. Detta skulle hjälpa de nyanlända att förstå det svenska samhället samtidigt som det skulle bidra till svenskars förståelse för andra kulturer.

Jämställdhet mellan män och kvinnor
”Främjar eller motverkar det vi nu tänker göra jämställdheten mellan män och kvinnor?” Den frågan ska alltid vara med inför beslut. På fritidsgårdarna ska det satsas på tjej-grupper och andra aktiviteter för flickor.
Vi avvisar idéer om att skapa ett förtäckt vårdnadsbidrag genom att låta vareje förälder starta eget familjedaghem. Både det och att bli försökskomun för ”lågskattade hushållstjänster” är ett bakslag för jämställdeten.
Som arbetsgivare ska Nacka vara ett föredöme. Vi vill göra extra satsningar på lönehöjningar inom kvinnoyrkena. Fler utlandsfödda medarbetare borde rekryteras på alla nivåer i verksamheten. I samverkan med de fackliga organisationerna ska demokratiska former för arbetet utvecklas.

Höj skatten
I Vänsterpartiets budgetförslag har vi tagit fasta på vad vi anser måste göras under det kommande året. Det mest akuta i år är satsningarna på det sociala området. Det finns naturligtvis mycket mer som vi skulle vilja satsa på, men ett budgetförslag är ingen önskelista till tomten. Vår budget håller, men för att det hela ska gå ihop föreslår vi en höjning av kommunalskatten med 88 öre. Utan 2005 års ökade statsbidrag till kommunerna, något som var Vänsterpartiets främsta avtryck i årets budgetförhandlingar med regeringen, hade skattehöjningen behövt bli dubbelt så stor.

Det Nacka som Vänsterpartiet vill ha är ett Nacka
 
 där medborgarna genom rösträtten kan bestämma inriktningen på samhällets utveckling
 där medborgarna finansierar verksamheten gemensamt med skattepengar
 där de folkvalda har verktyg för att planera och styra samhällsbygget.

Det är det som kallas demokrati, eller på ren svenska, folkstyre.

Denna text finns som PDF i Arkiv. Ladda ner, skriv ut och sprid!

File_677_Budgetf__rslag(v).doc

Artikeln publicerad av

Ingrid Lilja, v

Nacka

Kopiera länk