artikel

Inga pigavdrag till överklassen!

Borgarna i Nacka talar om att subventionera hemhjälp, rättare kallat pigavdrag. För ett feministiskt och socialistiskt parti som vänsterpartiet, är det självklart att bekämpa ett sådant förslag.

Vänsterpartiet menar att det i frågan om pigavdragen göms föreställningar om såväl vad som är arbete och vem som bär det ”naturliga” ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet. I resonemangen och förslagen finns tydliga markörer av såväl klass, som köns- och etnicitetsaspekter. Vänsterpartiet strävar efter att bryta maktstrukturer och eliminera orättvisor och utgår därför i vår analys och våra argument från dessa perspektiv.

Vi är kritiska till att gemensamma resurser ska användas till högavlönade grupper som vill få hemmet städat, men som inte anser att denna typ av arbete är värd den lön som ska betalas. Män som dragit sig undan hushållsarbete i alla tider kan, om vi inför pigavdrag, fortsätta att lämpa över städningen på kvinnor. Hemmafrun ersätts av tjänstefolk. Lågutbildade kvinnor kommer att ta hand om hushållet för de mer välutbildade och välavlönade kvinnorna och männen. Istället för att införa pigavdrag till överklassen vill vi bryta den köns- och klasstruktur som skapar efterfrågan på pigor. Kampen för jämställdhet skulle ta stora steg framåt om män tog sitt ansvar för disk, dammsugning, hämtning och lämning på dagis mm.

Argumentet att pigavdrag ”ska  underlätta för invandrare att komma in på arbetsmarkanden och integreras i det svenska samhället” håller inte heller. Därför att risken för en situation där kopplingen mellan etniska grupper och sk ”lågstatusarbeten” ytterligare förstärks är överhängande.

Pigavdrag skapar inga nya jobb. Men en ökad mängd skattefinansierad verksamhet leder ju per automatik till att utrymmet för övrig skattefinansierad verksamhet minskar. Det blir alltså mindre resurser offentlig sektor – skola, sjukvård och kollektivtrafik. Resultatet skulle snarast bli att människor (läs kvinnor) skulle städa och putsa fönster hemma hos privilegierade personer istället för att jobba inom äldreomsorg eller i skolor.

Explosionen av hushållsnära tjänster hänger ihop med nedmonteringen av välfärdsstaten och kvinnors fortsatta inträde på arbetsmarknaden. Det utmanar på intet sätt könsmaktsordningen, utan förstärker den och samtidigt undervärderar kvinnors arbete.

Hediye Güzel (v) ersättare i socialnämnden
Birgitta Rasmussen (v) ledamot i kommunfullmäktige

 

 

Kopiera länk