artikel

Avloppsvatten orsakar fiskdöd

Vägsalt, rost, smörjmedel, avgaser, vägbeläggning och däckpartiklar rinner med dagvattnet ut i sjöarna, helt orenat

I Nacka-Värmdöposten har vi under våren kunnat läsa om fiskdöden i Bagarsjön. Fiskdöd orsakas i regel av övergödning, försurning eller utsläpp av olika gifter.
En stor del av föroreningarna kommer med dagvattnet. Dagvatten är den nederbörd som rinner längs byggnader och mark (t ex vägar) och tar med sig olika föroreningar. En del av dagvattnet tas om hand av avloppsnätet, en del rinner orenat ut i sjöar och vattendrag. I båda fallen orsakar det problem.
Föroreningarna i Stockholmsområdet kommer till minst hälften från trafiken till exempel avgaser, smörjmedel, rost, vägsalt och ämnen som lossnar när vägbanor och däck slits.
Förorenat dagvatten påverkar vattendragens motståndskraft mot andra påfrestningar. När det gäller just Bagarsjön har det visat sig att inte bara dagvatten utan också avloppsvatten från några villor i närheten gått orenat ut i sjön och i det fallet orsakat syrebrist i vattnet med fiskdöd som följd.
Att ”städa upp” efter sådana händelser är mycket tids- och kostnadskrävande.
En del av reningen sker genom infiltration i marken, dvs vissa ämnen kan tas om hand i marken innan vattnet rinner ut i en sjö. Asfalterade ytor fungerar dock mycket dåligt i det avseendet medan exempelvis våtmarker är bland de allra bästa. Av den anledningen är den nya infartsparkeringen vid Orminge dåligt placerad eftersom den ersatt biologiskt viktig våtmark med död asfalt. Här har två miljöintressen krockat.
Det behövs en plan för hur dagvatten tas om hand. En rimlig utgångspunkt måste alltid vara att dagvattnet, när det rinner ut i exempelvis  en sjö, inte är mera förorenat än vad nederbörden var när den kom ner.
 Mera resurser behöver satsas på miljön i Nacka för att vi även på sikt ska ha sjöar vi kan bada i och där fisken kan överleva.

Artikeln publicerad av

Agneta Johansson, v

Nacka

Kopiera länk