artikel

Sänkt skatt sänker välfärden!

Vänsterpartiet vill ha ett nytt skattesystem där man betalar skatt efter bärkraft. Intill dess att kommunerna får ytterligare statliga resurser är den enda möjligheten att höja skatten i Nacka.
Nackas skatt ligger under riksgenomsnittet och det finns utrymme att höja skatten. Lägre taxor och bättre service är bra för alla nackabor. För barnfamiljer och låginkomsttagare kommer skattehöjningen att löna sig.

Nacka är en rik kommun. Trots det är kommunens ekonomi i kris. Den borgerliga majoriteten utmålar sig själva som goda ekonomer. I själva verket har de dock medverkat till att köra kommunens ekonomi i botten. Många verksamheter i kommunen har utsatts för stora nedskärningar och satts på svältkost.
Vi vill mer än kommunens kassa räcker till.
Kommunens nuvarande intäkter räcker helt enkelt inte till för att täcka kostnaderna för den verksamhet och service vänsterpartiet vill ha och föreslår i vårt handlingsprogram.
Även om man omprövar verksamheter, sparar och blir mer effektiv så måste kommunens intäkter öka för att vi ska kunna tillgodose behoven inom barnomsorgen, skolan, äldre- och handikappomsorgen, fritidsverksamhet för ungdomar med mera.

För att på lång sikt kunna ha ekonomisk balans, och för att få ett större mått av handlingsfrihet och förutsättningar för en offensiv samhällsplanering, behöver kommunen mer  mark och andra tillgångar. Vänsterpartiet motsätter sig att kommunen säljer ut mark och fastigheter för att på så sätt få intäkter. En utförsäljning innebär bara att kommunens sedan länge hopsamlade tillgångar skingras. Det är i hög utsträckning genom denna typ av ”extraordinära intäkter” som kommunens bokslut inte visat underskott under ett antal år. Långsiktigt är det till skada för kommunen.
När intäkterna från försäljningen gått åt för att betala verksamhet i kommunen finns inget kvar för framtiden. De pengar kommunen fick vid försäljningen av Nackahem och elbolaget är nu förbrukade.
Kommunala fastigheter säljs på löpande band. Kommunens tillgångar har skingrats. Ett företag med samma soliditet som Nacka skulle stå inför en omedelbar konkurs.

Nackas ekonomiska kris är en ”hemmagjord” kris. Konkurrensutsättning, checksystem och företagsekonomiskt färgade ekonomiska styrsystem sänker inte kommunens kostnader och höjer inte kvaliteten i verksamheten.
Checksystemet och organisationen med skild ”finansiering” och ”produktion” kräver en kostsam och omfattande byråkrati och medför sämre möjligheter till politisk styrning. Rationaliseringsmöjligheterna i kommunen är i hög grad utnyttjade redan, men det finns en hel del att vinna på att överge detta system.
Kommunens verksamhet drivs så att personalen slits hårt. De katastrofalt höga sjuktalen är oacceptabela ur ett personalpolitiskt perspektiv – och de innebär dessutom stora kostnader.

Det är en lögn att säga att det inte finns resurser till en bra gemensam sektor i Sverige. Resurserna finns men olika beslut, bland annat EU-anpassningen och skattereformen i början av 90-talet, har medfört att de inte står till den gemensamma sektorns förfogande.
Den politik som gjort att de rika blir rikare och att de fattiga blir fattigare, kan ändras. De stora besluten som gått i fel riktning har tagits i riksdagen. Den borgerliga majoriteten i Nacka har inte varit sen att fortsätta den utvecklingen. Höga taxor, checksystem med mera gagnar inte folkflertalet.
En kraftigt minskad arbetslöshet skulle medföra stora förbättringar för kommunerna. Dels genom nya skatteintäkter och dels genom minskade kostnader för till exempel socialbidrag. Regeringen måste bedriva en politik där allas rätt till arbete sätts i första hand. Nu prioriterar man kampen mot inflationen och får som följd av detta arbetslöshet och utslagning.
Vänsterpartiet har i riksdagen och i samarbetet med regeringen hårt drivit att kommunerna ska tillföras mer resurser och att utjämningssystemet mellan kommunerna förändras. Så har det också blivit och det har medfört att Nackas ekonomi från och med år 2005 är betydligt bättre.
Vänsterpartiet vill behålla utjämningen mellan kommunerna – även om detta medför mindre skattepengar till Nacka. Solidariteten stannar inte vid Danvikstull utan alla kommuner måste medverka till att invånarna i Sverige, oavsett bostadsort, får likvärdiga förutsättningar.

Artikeln publicerades av

Ingrid Lilja, v

Nacka
 

Kopiera länk