artikel

Marknaden får inte styra samhällsplaneringen

Vi håller på att få en kommun där nästan all handel sker i stora köpcentra. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att bevara möjligheten att handla sina dagligvaror på gångavstånd från bostaden. Om det ska fungera måste kommunen ta ansvar för planeringen.

 På kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2007 behandlades ett av vänsterpartiets förslag. Förslaget handlar om att kommunen måste ha en strategi för hur närbutiker och närcentra ska överleva. Vi får alltfler stora köpcentra där man egentligen inte gör någonting annat än handlar. Det innebär att alla medborgare, och särskilt de som inte har tillgång till bil, får svårare att köpa sina dagligvaror. Vi får stora områden med butiker och parkeringsplatser där ingen bor. Det blir ödsligt och övergivet på tider när butikerna är stängda. Det medför en överetablering av butiker i stora köpcentra medan butikerna i våra närcentra för en tynande tillvaro. Ofta försvarar man systemet med att det blir lägre priser för konsumenterna men det kostar också att åka bil, det kostar i bensinpengar, slitage av bilar och vägar, nedsmutsning av luften med koldioxid, partiklar från asfalten osv. Hur ska man då kunna vända utvecklingen i en riktning som tar hänsyn till alla människors behov? Vår uppfattning är att kommunen måste ingripa – något annat sätt för medborgarna att kunna påverka finns inte.
Borgarna menar att man ska lämna över frågan till marknaden men tyvärr har de inte en realistisk syn på hur den fungerar. De tror att marknaden drivs av en önskan att möta medborgarnas efterfrågan och att den har en inbyggd självkontroll genom att företagen konkurrerar. Men så har marknaden aldrig fungerat och kommer aldrig att fungera! Drivkraften är pengar – det handlar om att tjäna så mycket som möjligt i ett kortsiktigt perspektiv. Företagens högsta önskan är inte en fri konkurrens. De vill hellre skapa monopolsituationer som håller priserna uppe och det försöker de göra genom olika, mer eller mindre synliga, överenskommelser. Man behöver bara se på vad som hänt med el- och tele-marknaden – inte har det blivit billigare för konsumenterna sedan den avreglerades. Det är samma sak om man går in t ex i de stora mediekedjornas butiker. Varorna har i sin helhet blivit billigare men när man jämför olika butiker är det i stort sett samma varor till samma priser överallt.
Marknaden skapar dessutom själv en stor del av efterfrågan. Produktionen av nya varor startar sällan eller aldrig på grund av att ett stort antal medborgare frågat efter produkten utan på grund av att marknaden hittat på något som man sedan får medborgarna att köpa. Marknaden vänder sig till den köpstarka delen av befolkningen och är inte det minsta intresserad av människor som har små inkomster och som måste använda nästan hela sin inkomst till dagligvaror (främst mat).
Att det ser ut som det gör idag beror ju inte på att kommunen styrt för mycket utan på grund av att man lämnat över ansvaret till marknaden. Det är inte möjligt eller önskvärt att kommunen bestämmer i detalj vilka butiker etc som ska finnas i ett köpcentrum, däremot måste kommunen se till att våra närcentra överlever. Samhällsplanering är en av kommunens huvuduppgifter. Det är också kommunens uppgift att se till att ALLA medborgare i olika sammanhang får sina behov tillgodosedda.
Vänsterpartiet accepterar inte ”tvåtredjedelssamhället” – alltså att de två tredjedelar av befolkningen som har det relativt bra ställt får sina behov tillfredsställda medan den tredjedel som har de sämst får allt svårare att klara sig. Att lita på att marknaden tar ett socialt ansvar eller själv löser de problem den skapat är naivt. Det är lika galet som att tro att de bakterier som orsakar sjukdomar plötsligt börjar ta ansvar för att inte angripa särskilt utsatta människor eller att de, i de fall människor blivit sjuka, ser till att bota dem!

Agneta Johansson, v

ersättare i kommunfullmäktige, Nacka

Kopiera länk