artikel

Därför är kollektivavtal nödvändigt!

Kollektivavtal säkerställer rätt förmåner, lön och försäkringar för de anställda. Det handlar om övertidsersättning, semesterförmåner, sjuklön, löneförhöjningar, kompensation för jour- och beredskap, rätten till restidsersättning, tjänstepension, mertidsersättning vid deltidsanställning, hjälp i samband med en uppsägning genom omställningsavtal.
Kollektivavtal hindrar företag att lägga lägre anbud på bekostnad av de anställdas löner.
Kollektivavtal skyddar också den anställda mot arbetsgivarens ensidiga uppfattning gällande t.ex. uppsägning, arbetsmiljö, arbetstider. Kollektivavtalen påbjuder rättigheter men även skyldigheter. Blir det konflikter får både den enskilde anställde och arbetsgivaren hjälp att lösa tvisten, arbetsgivaren får hjälp från arbetsgivarorganisationen, och medlemmen från facket. Med kollektivavtalen får man alltså klara spelregler både för arbetstagare och arbetsgivare.

 

Vi ser att det ploppar upp företag efter företag som inte har en aning om att det är arbetsmarknadens parter som ska teckna kollektivavtal. Det borde ligga i kommunernas intresse att inte godta den typen av företag.  Företag som inte förstår sitt samhälleliga ansvar, att vara en part på arbetsmarknaden som tillsammans med motparten reglerar löner och anställningsvillkor, betraktar vi inte som seriösa och ska inte bedriva våra verksamheter.

Vänsterpartiet anser att Nacka kommun generellt sett måste ha tydliga rutiner för att kontrollera att företagen följer regler och lagar. Men vi anser också att kommunen måste särskilt undersöka förhållandena när det framkommer uppgifter som föranleder misstänksamhet. Det duger inte med att ”förutsätta” att det sköts riktigt. 
I flera fall har vi sett att det inte ”sköts riktigt” på företag som kommunen anlitar för att ge service till medborgare, som tex det privata hemtjänstföretaget Curanda, som sedan 25 januari är försatt i blockad av Kommunal.

Personalens villkor är en sak mellan arbetsgivaren och de anställda, säger en tjänsteman på socialtjänstens utvecklingsenhet i Nacka. Han auktoriserar företag enligt kommunens bestämmelser och bekräftar att omvårdnadens kvalitet är i fokus, inte personalens situation. Kvalité till vilket pris frågar jag?
Kommunen förutsätter att anordnaren följer lagar och regler, men frågar inte och kontrollerar inte huruvida man följer arbetsrättslagstiftningen. När vi i kommunfullmäktige i Nacka har debatterat krav på entreprenader och auktoriserade företag inom kundval så har moderaterna i Nacka försäkrat att de inte alls är emot kollektivavtal när de säger nej till sådana krav. De motiverar det bl.a. med att kommunen inte ska sköta fackets jobb. Men moderaterna vill inte ens att facket ska sköta fackets jobb. Fullmäktiges ordförande: Mats Gerdau, ifrågasätter fackets grundlagsstadgade rätt att ta till facklig stridsåtgärd när en arbetsgivare vägrar teckna kollektivavtal.

Vi i Vänsterpartiet anser att det är svårt att vara trovärdig i sitt försvar av kollektivavtalsmodellen samtidigt som man tar politiska beslut medvetna om att det undergräver densamma.  Den "svenska modellen" som moderaterna säger sig värna om kräver företag som agerar på ett seriöst och ansvarsfullt sätt. Det är dags att ta tydligt ställning, var står kommunmajoriteten i denna grundläggande fråga?

Vänsterpartiet har länge drivit kravet att kundvalssystemet avskaffas, bla på grund av de problem vi nu ser. Men om systemet bibehålls så KRÄVER vi åtminstone att Nacka Kommun ändrar sina regler för kundval och vid upphandling så att man kan får kontroll över de företag som får uppdrag att sköta kommunal verksamhet som finansieras med skattebetalarnas pengar. Med kundval slipper man MBL 38 § som innebär att facket inte får insyn och veto mot oseriösa företag. Det är ett medvetet val att inte låta facket vara med vid auktorisation, något som leder till att företag kan vara oseriösa. Det är ett faktum att kundvalsmodellen ger större utrymme och fler företag på marknaden som saknar kollektivavtal än både egen regi och privatisering genom upphandling.
 
Det är anmärkningsvärt att moderaterna säger att ”politiken ska lägga sig i så lite som möjligt”, den moderata politiken har klart förskjutit maktförhållandena och det kan man inte säga sig vara omedveten om, det har vi med all önskvärd tydlighet varnat för. Det är också något som facken i kommunen framfört och det är därför de i förtvivlan vänt sig till de partier som de uppfattar på allvar värnar den svenska modellen.
 Även om det är så att parterna ska lämnas ifred att klara sitt samhällsuppdrag att reglera arbetsmarknaden, så är det inte så att det sker i ett vakuum. Det sker i ett politiskt sammanhang. Den svenska modellen håller inte om stora delar av arbetsmarknaden blir avtalslösa. Parlamentariska beslut har inverkan på vilka förutsättningar den ena eller den andra parten har att klara av sin uppgift. När man ensidigt försämrar fackets förutsättningar genom ett flertal politiska beslut på lokal och nationell nivå, så som moderaterna gör, så menar vi att moderaterna bluffar när de påstår att de värnar den svenska modellen. Det är bara snack och med ett motsatt innehåll.

Facket måste nu tydligt undanröja den utbredda missuppfattningen att det skulle finnas någon frihet i allmän mening för arbetsgivare att avstå från att skriva på kollektivavtal. Friheten ligger i att den parlamentariska demokratin har anförtrott arbetsmarknadens parter att själva genom förhandlingar och avtal ta ansvar för stora delar av arbetsmarknadens regelverk och att staten så länge parterna lever upp till det ansvaret avstår från detaljlagstiftning på området. Varje arbetsgivare som vägrar skriva på kollektivavtal missbrukar detta förtroende, undandrar sig sitt ansvar och undergräver den svenska avtalsmodellens legitimitet.

Hediye Güzel, vänsterpartiet i Nacka

Kopiera länk