artikel

Underlag för politiska beslut

Dagens Nyheter och Jan Björklund försöker tillsammans skapa en bild av den svenska skolan som en flumskola med dåliga resultat men stämmer det med verkligneten?

Dagens Nyheter är den tidning som sedan länge varit den mest kritiske till den svenska skolan och tidigare chefredaktören Hans Bergström har lett framförandet.

 

I stark polemik med fackpressen har begrepp som flumskola blivit ett mantra – menande att bristen på ordning och regler starkt bidragit till en låg kunskapsnivå.

I flera artiklar på DN:s debattsida har vår utbildningsminister: Jan Björklund hänvisat till internationella undersökningar som bekräftat bilden. Han påstår att Sverige under 2000-talet hamnat på den nedre halvan av skolor i länder från hela världen. "Vi har sämst ordning och bland de lägsta resultaten såväl i naturvetenskapliga ämnen som i läsning"

Finland framhålls som ett föredöme i sina resultat.

Är detta sanningen?

Nu har journalister på Sveriges Radio inför programmet "Kris i skolan" gått igenom rapporterna (se nedan) som Björklund hänvisar till och redan Skolverket visar i sin sammanfattning på en helt annan bild, där Sverige är i topp vad gäller trivsel och läsförståelse.  Däremot har de matematiska kunskaperna sjunkit men är fortfarande på medel nivå internationellt.

I undersökningen visas på att spridningen i kunskap dock är större än tidigare mellan de svenska barnen.

Folkpartiets företrädare vill med sin falska tolkning av rapporterna kunna få igenom fler kontroller, polishämtning vid skolk och betyg i hela skolväsendet.

Forskning visar på liten relevans mellan resultat och betyg, visar på hur elevens lust att lära är viktigare än kontroll, visar även på hur relationen till läraren och tydliga mål ger bättre resultat.

Den tidigare behovsprövningen vid fördelningen av extraresurser till skolor med stora inslag av barn från familjer med låga inkomster och med begränsade kunskaper i svenska har ersatts med schabloner som ofta inte stämmer med skillnaderna mellan skolorna och inte heller täcker de extra resursbehoven.

Lärarna har inte det stöd från politikerna som sker i till exempel Finland. Lärarna i Sverige har lägre löner och status.

Trots det är vi ett av de länder som i snitt ligger högst i världen vad gäller framgång i studierna i den obligatoriska skolan.

Låt lärarna arbeta i fred. Lita på deras omdöme, uppvärdera yrket. Ge resurser till de underpresterande eleverna. Ge alla hopp.

Inse också att ett av skälen till den låga sökandefrekvensen till lärarhögskolorna beror på den negativa bild som ges av folkpartiet och deras tidningar.

Inse också att vi redan har en av världens bästa skolor. Sluta minska på resurserna på alla nivåer så att vi kan vidmakthålla detta.

 

Lars Örback

Tidigare ordförande i Nämnden för lärarutbildning Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Lektor på Lärarutbildningen. Nämndpolitiker i Nacka

Källor Timms och Pirls http://timss.bc.edu/  Pisa: http://www.pisa.oecd.org

Kopiera länk