artikel

Nacka kommuns budget för år 2009

Den 17 november (2008) fastställs kommunens budget för år 2009. Det må låta ganska tråkigt men är ändå grunden för det mesta av den kommunala verksamheten. Sedan många år tillbaka har vänsterpartiet gjort en alternativ budget. Vi är medvetna om att den inte är så lätt att förstå sig på om man inte vill lägga åtskilliga timmar på att sätta sig in i den. Därför har vi här försökt oss på att sammanfatta vad som skiljer vår budget från majoritetens.

1. Samarbete, inte konkurrens

 

Vi vill avskaffa den form av kundval som majoriteten inför på allt fler områden. De hävdar att kundval är viktigt för valfriheten men vi håller inte med om det. Vi anser att samarbete främjar utvecklingen mera än vad konkurrens gör. Dessutom är det ett kostnadsdrivande system. Systemet ger inte några som helst garantier för varierande och bra alternativ – tvärtom. Det enda kundvalet, i nuvarande tappning, garanterar är olika ägare. Det är privata företag och deras intresse är ofta främst att tjäna pengar på sin verksamhet – inte att också erbjuda alternativ som passar små, mindre "lönsamma" grupper. Det finns också en uppenbar risk att man, för att tjäna så mycket som möjligt, åsidosätter kollektivavtalen för de anställda. Om kommunen ska kunna garantera att ALLA alternativ är bra, anställningsförhållandena acceptabla och kunna ha en långsiktig planering av verksamheter som skola, barnomsorg eller äldreboenden måste man själv vara huvudman. Då har man också möjlighet att se till att olika medborgares behov tillgodoses. Man kan få verksamheten kostnadseffektiv eftersom man inte behöver ha stor överkapacitet (exempelvis för att ha beredskap för konkurser) och vår kommunalskatt hamnar inte som vinster i enskilda ägares fickor.

 

2. Miljösatsningar

Vi anser att man på allvar måste ta itu med miljöfrågorna. Den borgerliga majoriteten säger sig värna om miljön och man har gjort några mindre insatser för att åstadkomma förbättringar, Vi tycker att alla satsningar är bra men de är otillräckliga. Luften är dålig i Nacka och  den främsta anledningen är vägtrafiken. Alldeles för många åker bil alldeles för mycket och majoriteten har inga planer för hur bilåkandet ska minska. Tvärtom – man vill bygga ut vägarna (till exempel Skurubron) för att ännu fler ska se bilen som ett bra alternativ. Det går inte att bygga bort bilköer. Om man bygger fler och bättre vägar väljer fler människor att ta bilen. Vi vill istället satsa på kollektivtrafik. På sikt vill vi till exempel ha tunnelbana till Orminge.

 

3. Kultursatsningar

Vi vill satsa på kulturhus/allaktivitetshus i våra kommundelar/större bostadsområden. I dessa kan också gärna biblioteken finnas. Det är viktigt att musikföreningar, teaterföreningar, lokala studiecirklar osv har ställen att vara på. Likväl som de ungdomar som är idrottsintresserade behöver ha tillgång till bra anläggningar behöver våra kulturintresserade ungdomar ha det. Bra fritidsaktiviteter är viktiga ur ett socialt perspektiv och minskar riskerna för exempelvis skadegörelse. Det behöver finnas alternativ till konsumtionskulturen.Vi vill att fler deltar i, och inte bara är åskådare till, kulturaktiviteter.

 

4. Bra skola och barnomsorg

Vi vill lägga pengar på att minska barngruppernas storlek/öka vuxentätheten i förskola och skola. I skolan behövs det bland annat för att kunna leva upptill likvärdighetsgarantin, dvs att alla barn ska kunna få sina behov tillfredsställda. Bra betyg i genomsnitt är inte tillräckligt. Barnomsorgen ska inte bara handla om barnpassning utan ska vara en god pedagogisk verksamhet. Det är dessutom, inte minst, ett viktigt förebyggande arbete när det gäller att minska sociala problem och psykisk ohälsa bland ungdomar. Av samma anledning vill vi anslå pengar till bland annat fältassistenter som ju togs bort för ett antal år sedan. Frivilliga krafter gör en stor insats men det är inte rätt att lägga över ansvaret på dem.

 

5. Samhällsplanering – motverka segregation

Vi anser att man måste ta fram översiktsplaner för kommunen, tydliggöra visionerna och se till att närservicen bibehålls. Ur miljösynpunkt är det förkastligt med "villamattor" och stora affärscentra som gör att människor i stor utsträckning åker bil. Det är bättre att bygga tätare i goda kollektivtrafiklägen och spara större sammanhängande grönområden. Då kan man se till att det finns underlag för närbutiker för dagligvaror och att människor har tillgång till grönområden i närheten av sin bostad. Eftersom underlaget för kollektivtrafiken också blir bättre finns förutsättningar för större turtäthet och fler människor kan ta bussen och låta bilen stå. God samhällsplanering motverkar segregation. Segregation ökar risken för sociala problem och kriminalitet.

 

6. Bygg hyresrätter

Vi vill återupprätta ett kommunalt bostadsföretag och återinföra bostadsförmedlingen. Mera hyresrätter men också bladade boendeformer i bostadsområdena är av stor betydelse för att motverka segregation. Människor, inte minst ungdomar, som inte vill eller kan köpa sin bostads ska ändå ha rätt till ett bra boende. Vi ser bostaden som en social rättighet.

 

7. Avslutning

Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste skiljelinjerna mellan vårt och den borgerliga majoritetens budgetförslag. Men det finns mer. Vi vill exempelvis lägga mera pengar på sociala stödinsatser till människor som på grund av ålder, funktionshinder, missbruk, psykisk ohälsa eller andra orsaker är i behov av samhällets stöd och hjälp. Vi vill också lägga pengar på att förbättra jämställdheten mellan könen. För att klara det här utan att ha ett underskott i budgeten vill vi höja skatten med 60 öre.

(Länken till hela vårt budgetförslag kan krångla om man försöker klicka sig fram direkt till den – försök med att kopiera den och klistra in den i ditt adressfält – då brukar det fungera, eller gå till nacka.se och klicka dig vidare – politik – kommunfullmäktige – 2008 – 20081117) 

 

Kopiera länk