artikel

Motion till kommunfullmäktige

Nacka kommun säljer ut alltmer av sin verksamhet. Verksamheten finansieras dock även fortsättningsvis med medborgarnas skattepengar. Dessvärre har kommunen inte avsatt resurser till att följa upp att den kommunala verksamheten håller god kvalité. Man förlitar sig nästan helt på att kommuninvånarna på eget initiativ rapporterar missförhållanden. Vänsterpartiet menar att det är kommunens skyldighet att se till att skattepengarna används så bra som möjligt och har därför lämnat in en motion till senaste kommunfullmäktige.

  

Kommunen måste se till att skattebetalarnas pengar används på rätt sätt!

I takt med att Nacka kommunen sålt ut alltmer av sin verksamhet har vi fått fler entreprenörer som inte sköter sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Det har gällt allt från hemtjänstföretag och förskolor till vinterunderhåll och gatubelysning. Också den del av verksamheten som kommunen har kvar i egen regi har brister till följd av otillräckliga resurser för uppföljning.

När det gäller exempelvis hemtjänsten har företag blivit avauktoriserade när det visat sig att de misskött sig upprepade gånger. Det är bra men inte tillräckligt. När det gått så långt har ju ett antal medborgare redan varit drabbade, oftast ett flertal gånger eftersom det är ovanligt att man hör av sig och påtalar missförhållanden direkt. De drabbade är ofta människor som inte har så lätt att hävda sin rätt, exempelvis äldre som kanske inte fått den hjälp de behövt. Det går inte att rätta till retroaktivt.

När det gäller gatubelysning har det varit mörkt en lång tid längs gångvägarna upp till Henriksdalsberget trots att boende upprepade gånger hört av sig till Nackadialogen och påtalat problemet. Kommunen säger att man trott att Vattenfall åtgärdat problemen. Trott räcker inte! Man måste veta att entreprenörerna gör det de ska göra! När man sedan får veta att de misskött sig kan man inget göra eftersom man tydligen skrivit så dåliga kontrakt att man inte ens kan byta entreprenör eller utkräva skadestånd!

Nu arbetar man med auktorisationsreglerna. Det är en bra idé att se över dem men enligt vår uppfattning är det otillräckliga åtgärder. Vår åsikt är att kommunal verksamhet ska drivas utan vinstintresse och i huvudsak i egen regi. Kommunmedborgarna ska ha full insyn i den och kontroll över hur den bedrivs eftersom det är deras pengar som används och deras livsmiljö det handlar om.

Eftersom den politiska majoriteten väljer att inte driva verksamheten i egen regi är det av största vikt att man ändå har kontroll över hur den bedrivs. Denna kontroll ska inte bara handla om att man i efterhand kan återkalla auktorisation utan kommunen måste följa upp verksamheten kontinuerligt. Den ska också omfatta den verksamhet som fortfarande bedrivs i kommunal regi. Kontrakt med entreprenörer ska medföra sanktioner om en entreprenör missköter sig.

 

Vi yrkar därför att:

  • All verksamhet som finansieras med kommunala medel löpande kontrolleras (man kan inte vänta på att medborgarna rapporterar missförhållanden)
  • Entreprenörer drabbas av ekonomiska och andra sanktioner om de inte utför arbetet i enlighet med de krav kommuninvånarna har på verksamheten (till exempel att trasiga lampor byts omgående)

 

 

 

 

 

Kopiera länk