artikel

Erbjud kommunens 10-12-åringar omsorg dagtid även under ferier

Någon kommunalt ordnad dagverksamhet finns inte för barn i åldern 10-12 år under skolloven. Vänsterpartiet har därför lämnat in följande motion till Nacka kommunfullmäktige.

 

I anslutning till skoldagen erbjuds barn i åldern 10-12 år plats i fritidsklubb. När det är sportlov, påsklov, sommarlov etc är klubben stängd. Någon annan form av omsorg under dagen finns inte om man inte är med i exempelvis en idrottsförening som erbjuder aktiviteter under ferier. Det förekommer visserligen att rektorerna gör undantag och erbjuder de barn som går på klubben att vara på fritidshemmet men verksamheten där är fortfarande anpassad för 7-10-åringar. Det är alltså inte så kul för 11-12 åringar och möjligen av just den anledningen är efterfrågan inte särskilt stor. Dessutom finns ingen verksamhet alls för de barn som inte går på klubben och som kanske skulle ha behov av vuxenstöd just när det är lov.

Skolverket har bland annat utfärdat följande råd när det gäller fritidsverksamheten för barn över 10 år:

Kommunen bör regelbundet inventera behovet av öppen fritidsverksamhet i olika delar av kommunen utifrån barnens och föräldrarnas behov och önskemål. Inventeringen bör ligga till grund för planering och genomförande av verksamheten. Kommunen bör informera föräldrar och barn om vilka former av skolbarnsomsorg som erbjuds. De dagliga öppettiderna bör anpassas till lokala förutsättningar, till exempel skoldagens längd. Under lov kan öppettiderna behöva vara längre än vanligt. Många 10–12-åringar som i vanliga fall inte deltar i öppen fritidsverksamhet kan under lovdagarna behöva den vuxenkontakt och den tillgång till meningsfulla aktiviteter som verksamheten erbjuder. Den öppna fritidsverksamheten kan därför behöva kompletteras med särskilda verksamheter under loven.

På Henriksdalsberget har föräldrar och andra boende hört av sig och sagt att de är oroliga för barn i åldern 10-12 år som inte har något att göra under skolloven och då bland annat ställer till med skadegörelse. Sannolikheten är stor att det finns liknande problem på andra håll i kommunen.

Lösningarna kan med fördel anpassas lokalt. Exempelvis skulle fritidsgårdarna kunna ha "dagöppet" för ungdomar från 10 år under skollov eller så kan fritidsklubbarna ha verksamhet även på loven och då även erbjuda de barn som inte har behov av tillsyn i anslutning till skoldagen att vara där. I enlighet med skolverkets råd bör föräldrarnas behov och önskemål styra. Eftersom det hela tiden blir "nya" barn och föräldrar måste behoven regelbundet inventeras och verksamheten anpassas.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vänsterpartiet att:

– En omfattande kartläggning av behoven genomförs

– Kartläggningen följs upp minst vartannat år

– Behoven, i avvaktan på kartläggning, tillgodoses genom att fritidsklubbarna är öppna även under loven och då för alla barn upp till 12 år

Kopiera länk