artikel

Naturreservat vid Tollare Träsk

Det ska byggas bostäder i Tollare. Om det råder bred politisk enighet i kommunen. Det råder också enighet om att det ska bli ett naturreservat i området kring Tollare träsk. Men där slutar enigheten. Vänsterpartiet menar att man först bör avgöra naturreservatets storlek och utbredning och därefter ta ställning till var bostäderna ska byggas. Eftersom m och kd tycker att tågordningen ska vara annorlunda har de med minsta möjliga majoritet drivit igenom Tollarplanen. I denna plan har man tagit större hänsyn till byggbolagets intressen än till skyddsvärda växter och djur.

 

Oenigheten i frågan om Tollareplanen gäller 19 villatomter mellan Sockenvägen och Tollare träsk. Alla partier i Nacka, förutom m och kd, anser att området ska ingå i naturreservatet (och alltså förbli obebyggt). De 19 bostäderna kan utan problem läggas in på något annat ställe i Tollareområdet och NCC kan därigenom få det antal bostäder i området som de vill ha.

Hanteringen av Tollareplanen i kommunfullmäktige är en skandal. Vid första behandlingen återremitterades ärendet med minoritetsskydd eftersom hälften av kommunfullmäktiges ledamöter (30 av 61) egentligen ville riva upp beslutet för att säkra ett större reservat. Åtminstone borde ett nytt samrådsförfarande genomföras eftersom omfattande förändringar skett av den ursprungliga planen. Vid detta tillfälle var också flera miljöorganisationer närvarande. De har samlat över 3000 namnunderskrifter mot minskningen av naturreservatet. Vid nästa sammanträde återkom Tollareplanen utan kompletteringar med kommentar från m och kd att beslutsunderlaget inte behöver kompletteras! Man struntar alltså fullständigt i kommunallagens avsikter med återremiss med minoritetsskydd och väljer att genomdriva beslutet med absolut minsta möjliga majoritet. Majoriteten trampar på såväl växter och djur som folkviljan i Tollare!

Om man minskar området för skyddsvärda arter genom att bygga dessa villor är det ett oåterkalleligt beslut! Alltså – om man upptäcker att det var fel går det inte att återställa – en rivning av villorna innebär inte att arterna återkommer. Det är illa att m och kd inte tycks inse det. Det är också illa att man jämställer begreppen majoritetsstyre och demokrati. Demokrati handlar inte främst om antal röster i kommunfullmäktige. Viktigare är medborgarnas inflytande och känsla av delaktighet. Det finns all anledning att lyssna mera på de ornitologer och andra som verkligen nyttjar området än på dem som aldrig sätter sin fot där. Det finns all anledning att lyssna på vad de som skrivit på namninsamlingen vill säga. En annan sak att fundera på är om alla som röstat på moderaterna eller kd i senaste valet verkligen har tagit ställning för denna linje i frågan om Tollareplanen. När man sitter vid rodret i kommunen ska man se till kommuninnevånarnas bästa och inte styras av hur man kan utnyttja sin makt för att tillmötesgå de stora bolagens önskemål. Att riskera ett antal skyddsvärda arter och utplåna ett naturområde av speciell karaktär för att ge 19 familjer möjlighet till en egen villa är inte förenligt med ett demokratiskt synsätt.

Just nu verkar det omöjligt att stoppa byggandet av villorna på det område som borde tillföras naturreservatet men är det inte dags att rösta bort dessa maktfullkomliga kommunpolitiker i nästa val för att stoppa liknande övergrepp i framtiden? 

Kopiera länk