artikel

Fler bostäder i Nacka?

 

Är Nacka färdigbyggt som vissa fullmäktigeledamöter i andra partier ibland hävdar?

Nej, det tycker vi inte. Det är bostadsbrist i Stockholmsområdet och vi kan inte vältra över ansvaret på andra kommuner. Däremot vill vi undvika att ta ny mark i anspråk. Det är bättre att förtäta de områden som redan är bebyggda. Det går inte att ha stora privata tomter nära en storstad. Men det är viktigt att bygga i goda kollektivtrafiklägen så att man inte ökar privatbilismen ytterligare – den måste istället minska och det kan den göra genom förtätning av områden som redan är bebyggda. Förtätning ger underlag för fortsatt närservice vilket ytterligare minskar bilberoendet.

Var finns det bra platser att bygga på?

Det finns på flera ställen, t ex finns det områden längs Saltsjöbanan efter Saltsjö-Duvnäs som skulle kunna var lämpliga – här finns redan kollektivtrafik. Det är också möjligt med viss förtätning i Orminge. I Älta pågår redan utbyggnad av Hedvigslund och Strandparken. Delar av den gamla grusgropen häller på att fyllas igen. Troligen kommer dock inte marken att bli så väl packad att det går att bygga högre hus men det är viktigt att de hus som kommer att byggas ändå upplåts med hyresrätt. På Sicklaön börjar det bli trångt. Möjligheterna som finns kvar är att ”däcka över” delar av motorvägen och bygga bostäder där – Ryssbergen ska lämans obebyggt anser vi. Vägverket har ganska speciella krav som gör det dyrt med överdäckning men vi vill inte utesluta möjligheterna. Ett annat problem är att kommunen sålt ut så mycket av sin mark och när det är andra markägare blir det svårare att styra byggandet.

Vilka typer av boenden vill vi ha?

Ja vi har villamattor så att det räcker – i det avseendet är Nacka färdigbyggt. Däremot råder det brist på hyreslägenheter – en brist som blir allt större i takt med att de befintliga hyresrätterna ombildas till bostadsrätter. Det behövs ett kommunalt bostadsbolag för att tillgodose behovet – många privatvärdar är dåliga på att förvalta sina bostäder. Hyresrätter kan byggas som radhus eller höghus men det är viktigt att lämna gemensamma gröna ytor i närheten och att bygga så pass mycket ”i grupp” så att underlag finns för bra kollektivtrafik. Vi är inte emot bostadsrätten som form men anser att spekulationen i boendet är fel. Bostaden ska vara en social rättighet och inte en handelsvara. För att minska segregationen i samhället är det viktigt med blandad bebyggelse – det bör finnas olika upplåtelseformer i samma område liksom vi behöver olika storlekar på bostäderna i alla områden.

Kopiera länk