artikel

Alternativ till borgarnas budget

Vänsterpartiet presenterade den 15 november sitt förslag till budget för Nacka kommun 2006. Budgetförslaget innehåller en rad satsningar på en stärkt kommunal service och verksamhet. För att bekosta det föreslår vi en höjning av kommunalskatten med 67 öre. Efter en sådan höjning kommer Nacka fortfarande att ha låg skatt oavsett om man jämför med andra kommuner i landet eller i länet.

Några av huvudpunkterna i Vänsterpartiets budget:
 
Arbete
* satsningarna i budgeten medför cirka 250 nya jobb i kommunen
* satsning på kvinnolöner
* satsning på att rekrytera kvalificerad personal till förskolan
 
Kvinnornas ställning
* kommunens ökade och förbättrade service, en effekt av vår budget, ger kvinnorna bättre förutsättningar på arbetsmarknaden, både som anställda i kommunen och genom att inte bindas vid hemmet (för det är ju fortfarande av tradition kvinnorna som stannar där)
* satsning på kvinnolöner
* hela budgeten genomsyras av ett kvinnoperspektiv
 
Folkhälsa
* en rejäl satsning på folkhälsan
* nya resurser till miljö- och livsmedelstillsyn, idag nedprioriterade verksamheter
* ökade resurser för idrott och motion
 
Bättre ekonomi
* Vänsterpartiets insatser i regeringen har gett kommunerna, och i hög utsträckning Nacka, bättre ekonomiska förutsättningar
* ingen fortsatt utförsäljning av kommunal egendom (mark och fastigheter)
* den extra momskompensationen som betalas ut till privat drivna verksamheter (förskolor, hemtjänst med mera) ska begränsas. Nu är den så hög att kommunens egen verksamhet får betydligt sämre villkor
 
Minskad segregation
* ökad likvärdighetsgaranti i skolan
* återinrättande av fältassistenter för förebyggande arbete i nätverk med social, skola, fritid och polis
 
Kommunens kärnverksamhet
* satsning på kvalitet inom äldreomsorgen – generösare biståndsbedömning och högre personaltäthet på boenden
* satsning på kvalitet i förskolan – vi säger nej till moderaternas förslag till familjedaghem för egna barn
* motsvarande satsning på kvalitet inom grundskolan
* fasta vikarier i förskolan
* ökade, inte minskade, resurser inom LSS-området (LSS är lagen om stöd och service till funktionshindrade)

* biblioteken, viktiga ur ett demokrati- och kulturperspektiv, räddas från "svälten", ges mer resurser till media, personal, ökat öppethållande och samarbete med allaktivitetshus i kommundelarna
 * avskaffa kommunens styrsystem med skild finansiering och produktion. Det gör kommunen svårförståelig för medborgarna, det ger ett demokratiunderskott och dessutom är det ineffektivt.
 
Du hittar hela budgeten under Dokument och vidare under Nackabudget.

 

Kopiera länk