sida

Motioner

Detta är ett urval av alla de många politiska förslag vi lägger i Nackas kommunfullmäktige.

Klicka på en motionstitel för att öppna motionen i sin helhet (öppnas som .pdf-fil).

Innehållslista:

 

Arbetstidsförkortning inom Socialtjänst och Äldreomsorg

År 1919 infördes åtta timmars arbetsdag från att innan vara upp till 16 timmar som värst. Det är nu 100 år sedan vår nuvarande arbetstid infördes. Vi anser att det är hög tid att följa den forskning som visat att sex timmars arbetsdag skulle innebära goda effekter för hälsa och arbetsmiljö.
 • Inför sex timmars arbetsdag inom en arbetsgrupp i Äldreomsorgen och en enhet inom Socialtjänsten
 • Genomför en utvärdering efter 1–2 år

 

Bygg fler hyresrätter i Nacka

Det behövs bostäder till lägre kostnader i Nacka, bostäder som inte kräver ett kapital för handpenning men också bostäder som matchar en arbetsmarknad där man inte längre arbetar tiotals år på samma plats. Billiga hyresbostäder är svaret på alla dessa krav.
 • Minst hälften av alla bostäder som byggs i Nacka ska vara hyresbostäder
 • Kommunen ska använda de verktyg man har för att hålla nere inflyttningshyrorna
 • Verktyg för detta ska vara att låta de privata byggbolagen tävla om byggbar mark genom lägsta inflyttningshyra istället för högsta markpris

 

Cykelsatsningar

När kommunen växer ökar också trycket på resvägar till och från arbete och skola. Vi uppskattar kommunens engagemang men vill tillägga ytterligare åtgärder för att öka cyklingen.
 • Nacka kommun ska utföra periodiska resvaneundersökningar
 • Kommunen ska inrätta eller ansluta till ett lånecykelsystem
 • Kommunen ska anlägga en cykelservicestation.
 • Kommunen ska utföra aktiviteter för att öka rekreations- och motionscykling hos barn, vuxna och äldre

 

Drop in-kultur

Målet med Vänsterpartiets kulturpolitik är att den ska vara tillgänglig för alla att ta del av och vara med att utforma. I den här motionen vill vi lyfta vilka förutsättningar som finns för deltagar- och spontankultur i Nacka.
 • Nacka kommun ska utreda förutsättningarna för spontan- och deltagarkultur, ur ungas och ur kulturutövares perspektiv
 • Kommunen ska återkomma med förslag på hur Nacka kan förenkla för och tillgängliggöra spontan- och deltagarkulturen

En rik fritid för alla

Barn och ungdomar som själva ej har möjlighet att hitta fritids- och idrottsaktiviteter eller har föräldrar som inte kan stödja i detta hamnar utanför. Kommunen bör aktivt arbeta för att nå ut till dessa barn och ungdomar då alla har rätt till en rik och meningsfull fritid.
 • Kommunen ska bidra med kommunalt anställda fritids- och idrottsledare till fritidsgårdar och idrottsföreningar. Dessa ledare bör åta sig att göra extra insatser för att nå ut till barn och ungdomar som självmant inte söker sig till aktiviteter utanför skolan.

 

Gatuparkering och parkeringstal vid nybyggnation

Idag när dels klimatkrisen talar för att bilåkandet måste minska, dels utvecklingen av självkörande bilar säkert kommer att innebära att användningen av egen bil minskar, då finns all anledning att se över kommunens regelverk.
 • Ingen kantstensparkering på gator i anslutning till nybyggnation ska planeras
 • Dagens regelverk för parkeringstal vid nybyggnation ska upphävas
 • Endast krav på parkeringsplats för servicefordon och hemtjänst ska ställas

 

Håll fritidsgårdarna öppna på helger och lov

De barn och ungdomar som under helger och lov inte har egna inplanerade aktiviteter ska inte behöva driva omkring planlöst utan ha möjlighet till olika meningsfulla fritidsaktiviteter. Genom ett spännande och varierat programinnehåll kan vi bredda underlaget och öka attraktiviteten.
 • Kommunen ska ge extra stöd åt fritidsgårdar för att säkerhetsställa att de ska kunna hålla öppet under helgdagar och lov.

 

Kartlägg och samordna arbetet med hemmasittare

Allt fler kommuner har valt att tillsätta någon form av arbetsgrupp, ofta bestående av personal från dels socialtjänsten och dels ”skolfolk” som jobbar tillsammans med den här typen av elever.
 • Det ska göras en samlad redovisning av hur det ser ut med frånvaron/hemmasitteri i kommunen (frånvaro som inte beror på sjukdom)
 • Man ska utreda hur kommunens olika kompetensområden kan samarbeta kring arbetet med hemmasittare, t.ex. genom att skapa en grupp som kan stötta i arbetet med elever med omfattande frånvaro

 

Klimatsmarta beslut i Nacka kommun

Vilken effekt ett beslut på kommunal nivå har för utsläppen av växthusgaser kan vara svårt att överblicka. Vänsterpartiet vill därför att alla beslut som ska tas i nämnder och fullmäktige har expertgranskats utifrån en bedömning av hur stor mängd utsläpp av växthusgaser som beslutet kan leda till.
 • Samtliga beslut som tas i kommunens nämnder och fullmäktige ska ha föregåtts av en analys som redovisar de effekter beslutet kommer att ha på mängden utsläpp av växthusgaser.
 • I alla dokument som utgör grund för beslut ska finnas en rubrik ”Konsekvenser för klimatet” med redovisning på motsvarande sätt som idag finns ett avsnitt om ”Konsekvenser för barn”

 

Kommunal hemtjänst, ett Nacka för alla

Vi i Vänsterpartiet Nacka vill ha en jämlik äldreomsorg för alla där det är möjligt att välja en kommunal hemtjänst. En fördel för kommunen och dess invånare är att när man har en egen kommunal verksamhet så får man också kunskap om verksamheten, något som är av stort värde för auktorisation och uppföljning av privata anordnare.
 • En kommunal hemtjänstverksamhet ska startas
 • Den kommunala hemtjänsten ska vara ”ickevals-alternativet”

 

Kommunalt bostadsföretag i Nacka

Förutom behovet av hyresbostäder för alla de personer och familjer som inte kan få lån till en bostadsrätt, eller som helt enkelt hellre vill bo i en hyresbostad finns dessutom ett antal personer och familjer där kommunen av sociala skäl är tvungen att gå in och skaffa fram en bostad. Det har kommunen fram tills nu löst genom att köpa enstaka bostadsrätter och hyrt enstaka hyresbostäder. Kostnaderna för detta är inte försumbara och de skulle istället kunna läggas i ett kommunalt bostadsföretag.
 • Nacka kommun ska ta initiativ till att skapa ett kommunalt bostadsföretag med syfte att förvärva, förvalta och låta bygga hyresbostäder
 • Det nya bostadsföretaget ska ställa mildare krav på inkomst och fast arbete än annars på bostadsmarknaden för att ungdomar och låginkomsttagare och personer utan fast anställning ska kunna erbjudas bostäder
 • Kommunen ska så långt det bara är möjligt se till att hyrorna i bolagets bostäder håller en låg nivå.

 

Konstnärlig frihet

Vi ser tre begränsande faktorer mot den fria konsten och kulturlivet med syfte att använda konsten som verktyg:
1. Yttre hot från extremister som söker begränsa yttrandefriheten och därmed göra det otryggt att ta del av samhällets kulturella liv.
2. Kommersiella intressen från näringslivet som använder sitt inflytande över vår kulturpolitik för egen vinning eller för att påverka byggprocesser.
3. Inre hot från tjänstepersoner och politiker som ämnar styra innehållet i offentligt finansierad konst för att påverka åsikter och opinion.
Därför föreslår vi en kartläggning av konstens och kulturens sårbarhet i Nacka.
 • Nacka kommun ska kartlägga sårbarheten för yttre påverkan hos kommunens kulturhus och bibliotek
 • Nacka kommun ska utreda konstprogrammets konstnärliga frihet i relation till kommersiella och politiska påtryckningar
 • Ovan kartläggning och utredning ska genomföras på ett oberoende och opartiskt sätt

 

Se till att fritidsgårdar finns i alla större bostadsområden

Vänsterpartiet vill ha fler fritidsgårdar. Genom att etablera fritidsgårdar i våra stora bostadsområden ökar möjligheten för fritidsgårdarna att fånga upp och arbeta aktivt med ungdomarna där de och deras familjer rör sig.
 • Kommunen ska etablera fritidsgårdar i alla större bostadsområden i kommunen där de idag saknas

 

Sänkt och indexerat arvode för förtroendevalda

För oss i Vänsterpartiet är att vara politiker ett förtroendeuppdrag, inte en karriär som man ska bli rik på. Arvodena måste också vara i relation till invånarna. 2018 var medianinkomsten för Nackaborna 355.000 kronor/år att jämföra med kommunalrådens 1.000.800 kr. För att kunna sätta sig in i kommuninvånarnas ekonomiska situation kan inte beslutsfattarna ha löner som är tre gånger så höga som genomsnittsinvånaren, eller fyra gånger vad ett vårdbiträde tjänar.
 • Arvodet för ett heltidsuppdrag som kommunalråd ska vara 100 procent av prisbasbeloppet varje månad, samt att kommunstyrelsens ordförande ska få ett tillägg på 20% av prisbasbeloppet/månad

 

Uppdatera bolagsdirektiv för Nacka kommuns bolag

Runt 6 000 vetenskapliga studier har bidragit med kunskapsläget: Nackabor brinner för hållbarhet. Det är nu upp till Nacka kommun att omsätta forskarnas slutsatser och våra invånares vilja i handling.
 • Uppdatera bolagsdirektiven till Nacka Energi AB (NEAB) och Nacka vatten och avfall AB (NVOA). I direktiven ska framgå att bolagen tar fram en klimatomställningsplan så att de gör sin del för att nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning. Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer och uppnå nollutsläpp till år 2030.
 • Uppdatera bolagsdirektiven till NEAB och NVOA att de kontaktar och uppmuntrar sina företagskunder att utarbeta planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad. Planerna ska inkludera hållbarhetsanalyser, omställningsplaner och koldioxidbudgetar
 • Uppdatera bolagsdirektiven till NEAB och NVOA att de tillsammans genomför ett informations- och påverkansarbete där privatkunderna tillsammans minskar sina utsläpp i motsvarande grad.

 

Utan bil – känn dig fri!

Vi vill att det utlyses ett klimatnödläge. En av de åtgärder som behöver vidtas är att stimulera till fler resor med kollektivtrafik, även bland dem som vanligtvis använder bilen. Vårt förslag innebär att Nacka Kommun erbjuder sina anställda ett SL-kort för tre månader, så att de som vill prova att klara vardagen med betydligt mindre bilkörning eller helt utan, ska kunna göra det.
 • Nacka kommun ska införa ett kollektivresebidrag för anställda inom Nacka kommun, som är beredda att övergå till i huvudsak kollektiva färdmedel
 • Bidraget ska fastställas till halva månadskortsbeloppet i tre månader

 

Utlys klimatnödläge

Klimatkrisen måste börja behandlas som den kris den faktiskt är. Vi kan inte vänta längre, vi måste ändra kurs. Lokala myndigheter kan spela en avgörande roll i att nå en global krislösning och det är hög tid för Nacka kommun att utlysa klimatnödläge.
 • Nacka kommun ska i en informationskampanj redovisa de åtgärder som kommunen gör och avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva kan göra
 • Nacka kommun ska prioritera samarbete med andra kommuner nationellt och internationell för att bygga upp kompetens och en best practice kring klimatarbetet
 • Nacka kommun ska utlysa en särskild årlig dag för att summera klimatarbetet under året och följa upp vidtagna åtgärder
 • Nacka kommun ska utveckla användandet av konsumtionsperspektivet för att effektivt kunna minska Nackas koldioxidavtyck
 • Nacka kommun ska skapa en egen miljönämnd som ansvarar för att kommunens klimatomställning optimeras.
 • Koldioxidavtrycket från Nacka, både egna inom kommunen utsläpp och konsumtionsutsläpp, ska minska i en omfattning som möjliggör IPPC:s 1,5-graders mål

 

Återinför fätassistenter

Fältassistenter kan bidra till att fler barn som behöver det, får stöd i sin fritid och i sina liv. Fältassistenter kommer även leda till att ungdomar som inte är aktiva i fritids- och idrottsaktiviteter och ej heller besöker fritidsgårdar fångas upp. Denna grupp är särskilt viktiga att nå ut till för att alla barn och ungdomar ska ha lika möjlighet och rätt till en meningsfull fritid.
 • Kommunen ska återinföra fältassistenter. Fältassistenterna skall ha ett självständigt uppsökande uppdrag och var ett stöd för barn och ungdomar som har särskilt behov av stöd på fritiden.

*Sidan uppdateras löpande

Kopiera länk