Hjälp oss vinna valet! Donera till valfonden: PG-79 39 63-0

Vänsterpartiet Nacka

Intervju i Mitt i Nacka om bostadsbyggandet i Nacka

”Kommer Nackas stadsutvecklingsprojekt att lyckas eller misslyckas?

– Det vet jag inte, men det är bekymmersamt. Det är ett stort problem att man inte bygger hyresbostäder, ett ännu större problem är att man inte bygger till rimliga priser. Och eftersom planeringen av bostadsbyggandet bygger på att man bygger dyra bostadsrätter är frågan om inte den planeringen kommer att krascha om bostadsmarknaden inte vänder, säger Rolf Wasteson.”

Läs hela intervjun på Mitt i:s hemsida här.

 

Ska offentlig konst vara ett medel för att skapa klyftor?

Vänsterns replik på alliansens inlägg har blivit publicerad i Nacka Värmdö Posten:

https://www.nvp.se/…/en-procent-av-byggbudgeten-ska-ga-til…/

– – –

V: ”En procent till offentlig konst – i alla områden”
DEBATT 12:54 | 19 mars 2018 Svar på C:s inlägg ”Vi bygger en attraktiv stad med mycket kultur” i NVP 13 mars.
Hans Peters, C, svar på vårt inlägg styrker ytterligare vår uppfattning om att syftet med Alliansens agenda för offentlig konst är att höja bostadspriserna i Nacka. Till skillnad från Alliansen ser vi problem med det.

Peters, skriver att Nacka kommun vill få byggherrarna att inse hur ekonomiskt gynnsamt det är att investera i konstnärlig utsmyckning. När Alliansen syfte med det nya programmet för offentlig konst är att höja bostadspriserna går man byggherrarnas ärende och konsekvensen blir dålig ofri konst. Vi oroas av en instrumentalisering av konsten som bara ökar de privata vinsterna och som därmed också hotar konstens egenvärde och frihet. Konsten måste vara en obunden kraft i samhället. Konsten skall vara till för alla! Att samarbeta med byggherrar gällande Nackas offentliga konst kan vara fruktbart. Men, det ska i sådant fall vara helt utan villkor och agenda.

Alliansen försöker – med konstens hjälp – aktivt styra vem som skall ha råd att bo här. Nacka är redan i dag Sveriges näst mest segregerade stad (Urban Crisis Index) med ekonomiska skillnader som motsvaras av till exempel Rwanda.

I en privatiseringsfokuserad stad som Nacka behöver fler finansiärer bidraga till Nackas kulturliv. Därför vill Vänsterpartiet att enprocentsregeln återinförs och även ska komma att omfatta privata aktörer. En procent av byggbudgeten ska gå till offentlig konst – i alla bostadsområden. Vi vill att kvalitet och kompetens styr kommunens arbete med offentlig konst.

Peters skriver att Vänsterpartiet vill se ett ”tråkigt” Nacka med billiga hyresrätter. Vad han menar med ”tråkig” är svårt att veta men han har helt rätt i att vi vill se ett ökat byggande av hyresrätter, i hela Nacka, med hyror som även nästa generation har råd att bo i. En blandad stad med mycket kultur är en attraktiv stad.

Fredrik Holmqvist, V
Ledamot i kulturnämnden

Politikerinitiativ: Valdeltagandet är en demokratifråga

Politikerinitiativ till Kommunstyrelsen Nacka
Rolf Wasteson, Vänsterpartiet

Valdeltagandet är en demokratifråga
September 2018 är det val. Ett fritt val är en manifestation av ett öppet och demokratiskt samhälle.
Men för att valet ska ha legitimitet så förutsätter det också att en mycket stor andel av de
röstberättigade använder sin rösträtt. Generellt sett har vi högt valdeltagande i Sverige och särskilt i
Nacka men det betyder inte att det finns undantag. Så är det i vissa områden i Nacka där vi vid
senare val bara haft valdeltaganden om ca 60% och ett antal områden med 60-70%.
Nacka är en på många sätt segregerad kommun och det är en risk för ett samhälle som inte håller
ihop. Tilliten riskerar att minska vilket är en grogrund för utanförskap, kriminalitet och våld.
Valdeltagandet är i stort en avspegling av segregationen men lyckas man öka valdeltagandet så kan
därmed också tilliten öka.
Frågan om kommunen kan och ska göra insatser för att öka valdeltagandet har varit uppe till
behandling i valnämnden redan inför valet 2014 men har avvisats med argumentet att det inte är
valnämndens ansvar. Man har också pekat på att det är partiernas ansvar att verka för att öka
valdeltagandet.
Partierna gör absolut insatser för att väcka det politiska intresset och intresset för valet men det är
definitivt en fråga som också berör kommunen. Och där är det närmast Kommunstyrelsen som har
ansvaret för denna typ av frågor.
Mot bakgrund av det yrkar Vänsterpartiet
 att kommunstyrelsen tar initiativ till insatser för att öka valdeltagandet i Nacka, särskilt i
områden där valdeltagandet vid senaste valen varit påtagligt lägre än i övriga Nacka.

Nacka 2018-02- 18

Rolf Wasteson, Vänsterpartiet

Konsten som skapar segregation

Vänsterpartiet Nackas ledamot i Kulturnämnden, Fredrik Holmqvist, skriver i veckans Nacka Värmdö Posten:

”Konsten som skapar segregation

Vi har en byggboom i Nacka och i och med det har frågan om offentlig konst aktualiserats. I Kulturnämnden beslutades att projektet ”Konsten att skapa stad” ska bli modellen för hur Nacka kommun arbetar med offentlig konst. Vi i Vänsterpartiet ser två problem med projektet, dels den agenda som genomsyrar projektet och dels de värden man tillskriver konsten.

”Konsten att skapa stad” ska ta fram allt från ”oaser i byggkaos” till permanenta konstverk. Man använder värdeorden öppenhet och mångfald. Det är en ambitiös ansats men som omvärderar den offentliga konstens egenvärde och dess roll i ett demokratiskt samhälle.

Sällan har gentrifieringens ansikte varit tydligare än i ”Konsten att skapa stad”. På Nacka kommuns webbplats finns dokumentet ”Konceptlogik” som visar de mål och visioner man har med konstprogrammet. Bland målen finns ”ökade markpriser” och ”högre bostadspriser”! I stället för att se till kommuninvånarnas bästa går man alltså byggaktörernas ärende och använder kommunala medel i syfte att bygga dyrare lägenheter. Det är en omvänd fördelningspolitik. Som mycket annat i Nacka tar vi från det gemensamma till förmån för privata vinster.

Det här står i kontrast till hur Vänsterpartiet ser samhällsbygget. Vi vill se lägre bostadspriser. Vi vill att Nacka håller ihop, att det skall vara möjligt för alla som arbetar och verkar i kommunen att också kunna bo i kommunen. Våra ungdomar måste ha råd att bosätta sig här.

Förövrigt vill vi att enprocentsregeln tillämpas i Nacka, det vill säga att en procent av byggbudgeten, även för privata byggaktörer, används för konstnärlig gestaltning. Konsten måste vara fri och till för alla och inte underkastas ideologier och marknadskrafter.

Vänsterpartiet står för allas delaktighet i kulturen. Kulturen är en avgörande del av demokratin.

Moderater, om ni nödvändigtvis måste instrumentalisera konsten – gör det då för att skapa ett bättre samhälle och vill ni höja bostadspriserna – anlita en reklambyrå! Det vore hederligare.

Fredrik Holmqvist, V
Ledamot i Kulturnämnden”

Moderata kommunledningen sviker Fisksätra – det nya Näckenbadet placeras i Saltsjöbaden

Idag blev kommunstyrelsen beslut om upphandling av byggnation och drift av det nya Näckenbadet offentligt. Badet kommer att ligga där nuvarande Näcken ligger och ett avtal på 30 år à 16,5 miljoner kronor, dvs totalt en halv miljard kronor. Och då utan att kommunen kan styra entrékostnaden.

Jag, som är Vänsterpartiets representant i kommunstyrelse, begärde att upphandlingen skulle avbrytas och att man istället ska planera för att bygga badet i Fisksätra. Men det röstade den moderatledda majoriteten emot.

Vänsterpartiet har hela tiden varit för att det bad som ska ersätta det nuvarande Näckenbadet ska placeras i Fisksätra. Det finns många goda skäl för det: Alla som vet hur bostadsstrukturen ser ut i Fisksätra-Saltsjöbaden inser att det hade medfört kortare avstånd för fler, ungdomar i Fisksätra har större behov av ett bad för att lära sig simma. Men också för att det innebär att Fisksätra skulle fått en attraktion som höjt områdets status.

När så alliansmajoriteten valde att det nya badet ska ligga på samma plats som det befintliga så medförde det behov av ett provisoriskt ersättningsbad under byggtiden. Lösningen innebär dessvärre att kommunen kommer att få extra kostnader som en permanent placering i Fisksätra hade undanröjt, så mycket är alliansmajoritetens uttalanden om bästa användning av skatteintäkterna värda.

Inte heller det provisoriska badet kommer nu att placeras i Fisksätra trots att det skulle kunnat innebära att Fisksätra ändå får ett bad, ersättningsbadet skulle kunna permanentas. Vi kan inte se det på annat sätt än att den moderatledda majoriteten fortsätter att driva på segregationen och ojämlikheten i Nacka. I det mer välmående Saltsjöbaden bor fler alliansväljare som man nu väljer att prioritera.

 

Rolf Wasteson

Motion: Tydlighet och insyn i Nackas offentliga konst

Vänsterpartiet står för allas delaktighet i kulturen. Kulturen är en avgörande del av demokratin. Därför ser vi den offentliga konsten som en viktig del i samhällsbygget, och betonar vikten av konstens obundna ställning och att den inte skall underkastas ideologier eller marknadskrafter.

 

Nacka Kommun frångick den tidigare Enprocentsregeln 2010 till förmån för Öppna Konsten. Jämfört med Enprocentsregeln är Öppna Konsten är paradoxalt nog en mycket mer icke-transparent process. Konstbudgetar skall inte längre mätas i procentsatser, man vill inte begränsa sig till en specifik plats som tidigare, konsten skall skapas i dialog med byggaktörer.

 

Sedan 2013 driver Nacka Kommun även Konsten att skapa stad, med inriktning på konst och kultur som medel för medborgarinflytande i stadsutvecklingens olika faser. En ambitiös ansats som ständigt måste omvärdera konstens egenvärde för att undvika endast bli instrumentell. Konsten att skapa stad har som mål att skapa allt från ögonblickskorta upplevelser till permanenta konstverk, även detta i samråd med byggaktörer.

 

Vänsterpartiet ser ett problem i att Nackas medborgare inte får tillräcklig insyn i hur mycket kommunen satsar på den offentliga konsten. Medborgarnas tillgång till konst och kultur i sin närmiljö är viktig och skall inte sparas in på. När den offentliga konsten skall uppföras i dialog med byggaktörer förlorar kommunen mycket av sin kontroll.

 

Hos kommunens tjänstepersoner finns oklarhet i vilka fall ett byggprojekt omfattas av Öppna Konsten resp Konsten att skapa stad. En tydligare ansvarsfördelning behövs.

 

Vi yrkar därför

att    Kulturenheten framställer ett regelverk för i vilka fall ett byggprojekt omfattas av Öppna Konsten resp Konsten att skapa stad

att    Nacka öronmärker minst 1 procent av byggkostnaderna till konstnärlig gestaltning, så att även privata byggaktörer omfattas

att    budgetarna för byggnation resp konstnärlig gestaltning redovisas efter byggslut

 

Nacka 2017-12-06

 

Rolf Wasteson                                     Birgit Hansson                                     Elisabeth Persson-Grip

Slutreplik på (SD):s insändare i Nacka-Värmdö Posten

Det är med stort intresse vi läser SD:s svar på vår artikel om bostäder för personer med sociala behov, nyanlända såväl som gamla Nacka-bor.

Vi har aldrig gjort någon hemlighet av att vi i Vänsterpartiet står oerhört långt från Sverigedemokraterna, ideologiskt och sakpolitiskt, och SD-företrädarnas text visar med all önskvärd tydlighet på vilket sätt

 

När man får en fråga att handla om något helt annat.  I detta fall när lösningen på bostadssituationen (som alltså i detta fall inte enbart berör nyanlända) blir till en fråga om månggifte, så är det att medvetet spela på en rasistisk planhalva. Dessa två frågor har över huvud taget inte med varandra att göra och att påstå det är ohederlig argumentation.

 

Det finns ett problem med bostäder för de människor i Nacka som inte vill eller kan betala miljoner för att få någonstans att bo.

 

SD tycker att dessa människor, som i flera fall redan är nackabor (som SD säger sig ömma för), inte ska få bo här. De vill sätta en ekonomisk/etnisk ostkupa över Nacka så att bara de som är önskade (av SD) kan bo här. I detta fall framhåller de den nämnda familjen som det tydligaste exemplet på vilka de inte vill ha här. SD:s fäbless för att ta enskilda människor som exempel på vad de avskyr allra mest är väl dokumenterad.  Det är också ett bevis på vilket slags parti de är.

 

Att påstå att ”en behövande familj av svensk härkomst” inte skulle få samma hjälp är lite märkligt då inga familjer av svensk härkomst är nyanlända flyktingar, så vitt vi vet.

Det finns även etniska svenskar som fått en bostad genom kommunens försorg när de inte kunnat ordna det själva. Och så måste det vara.

 

De ”naturliga och sunda värderingar” som SD påstår sig stå för är inget annat underblåsande av motsättningar.

Det naturliga och sunda borde vara solidaritet. Det är solidaritet, inte splittring, som byggt Sverige.

Framtidskafé Fisksätra

OBS: Tyvärr har kvällens kafémöte behövts ställas in pga. oförutsedda händelser. Nästa kafétillfälle är onsdagen den 1 november, samma tid & samma plats. Välkomna då!

Hur vill du se framtidens Fisksätra och hur kommer vi dit? Vänsterpartiet Nacka bjuder på fika och diskussion på Kafé Papa Mericano i Fisksätra Centrum.
Vad önskar vi som bor i Fiskis för oss själva och våra barn? För vår familj och våra vänner? För våra barns barn?

Gör din röst hörd, var med och påverka!
Gratis fika, varmt välkomna!

Onsdag 11 okt kl. 18:00–19:30

1 2 3 18

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Instagram

 • karlmarx friedrichengels
 • Vi ses vl p lrdag p Internationella festen i Fiskis?
 • Elisabeth vr avgende representant i kommunens ldrenmnd p utfrgning hos
 • 1 maj 2018 var s jkla fint! Perfekt pepp nu
 • Samlas med oss i Orminge infr 1 majtget p Medis!
 • Danne vr representant bland kommunens revisorer berttar hur kommunens arbete
 • Vr glada grupp av frtroendevalda i kommunens nmnder ses och
 • Vi har satt ihop en kommunikationsgrupp som ska arbeta med
 • Vi r p plats p Valskolan Vnsterpartiets storsatsning fr
 • Avslutningen av landstingskonferensen med Internationalen nu har Vnsterpartiet ett nytt
 • Ramzi och Amanda tv av Vra ombud p landstingslistans konferens
 • Konferensen fr landstingspolitiska programmet r ppnat! Vi i Nacka r
 • Frorten Mot Vld r p plats p Landstingskonferensen och pratar
 • Vi r p plats p Landstingskonferensen som just nu hlls
 • Insndare i veckans NackaVrmd Posten om Alliansens jmlikhetsfientliga kultur och
 • Fatemeh Khavari fatemekhavari79 talesperson fr ungisverigenu talade p Vnsterpartiets kongress
 • NoStranger
 • gonblicksbild i en av pauserna p rsmtet i sndags Mycket
 • Igr rstade de andra partierna ner Vnsterpartiets frslag om lgre
 • Vr gruppledare Rolf Wasteson talar i kommunfullmktige om hur bra